O CEO

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od blisko 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca. Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

 


Misja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Misją CEO jest wspieranie wszystkich uczniów i uczennic w zdobywaniu wartościowych doświadczeń szkolnych. Współdziałamy z nauczycielkami i nauczycielami, dyrekcjami oraz dziećmi i młodzieżą, bo edukacja potrzebuje zmian.

 

Zależy nam, aby w szkołach panowały relacje oparte na wzajemnym szacunku i partnerstwie, a dorośli dostrzegali oraz doceniali naturalną chęć i zdolność uczenia się młodych ludzi. Dzięki naszym programom szkoła staje się miejscem wspólnej nauki, pokazuje moc obywatelskiego działania i solidarności. Pomaga młodym ludziom w szukaniu własnej drogi życiowej, rozwijaniu pasjiotwartości i odpowiedzialności za świat, w którym żyjemy.

 

Kluczowe wartości CEO:

UCZENIE SIĘ  | SZACUNEK | ZAANGAŻOWANIE | WSPÓŁPRACA 


 

Od podręcznika do 20 programów edukacyjnych
Rozpoczęliśmy swoją działalność w 1994 roku od przygotowania programu nauczania i  nowoczesnego podręcznika do wiedzy o społeczeństwie, który w praktyce będzie uczył młodych Polaków, czym jest demokracja. Równolegle zaczęliśmy wprowadzać do szkół programy oparte na metodzie projektu edukacyjnego, które pomagają nauczycielom i nauczycielkom poruszać nowe tematy w szkole i na lekcjach.
Od wielu lat zachęcamy szkoły do stosowania oceniania kształtującego, organizujemy w nich młodzieżowe wybory, rozwijamy samorządność uczniowską, dbamy o dziedzictwo kulturowe i wykorzystanie filmów na lekcjach, wprowadzamy edukację globalną i ekologiczną, zakładamy z uczniami wirtualne firmy.
Rocznie prowadzimy ponad 20 programów edukacyjnych, współpracując z 4 tys. szkół w Polsce.
 
Uczymy młodych ludzi współpracy
W naszej pracy stosujemy metodę projektu edukacyjnego, w ramach którego młodzi ludzie pod opieką nauczycieli podejmują zespołowe działanie, sami określając jego cel i biorąc odpowiedzialność za wynik. Zbierają i analizują informacje na dany temat, planują konkretne działania, określają zasoby i czas potrzebne na ich realizację, dzielą się zadaniami. Pracują w zespole i wprowadzają zmiany w swoim najbliższym otoczeniu. Realizują projekty obywatelskie, ekologiczne, kulturalne, medialne, ekonomiczne, matematyczno-przyrodnicze. Przez blisko 25 lat zaangażowaliśmy do działania ponad 5 mln uczniów i uczennic.
 
Pomagamy szkołom lepiej uczyć
Wspieramy dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół w zapewnianiu i podnoszeniu jakości nauczania, a przede wszystkim – jakości uczenia się uczniów. Wprowadzamy do szkół ocenianie kształtujące i promujemy współpracę nauczycieli w zespołach. Jako niepubliczna placówka doskonalenia zawodowego akredytowana przez Kuratorium Oświaty prowadzimy szkolenia z nowoczesnych metody nauczania, oceniania, motywowania i zarządzania. Oferujemy całoroczne i semestralne kursy e-learningowe dla nauczycieli i nauczycielek, a także studia podyplomowe dla dyrektorów i dyrektorek. Naszymi trenerami są praktycy i eksperci edukacyjni (aktywni nauczyciele i dyrektorzy). W naszych szkoleniach wzięło dotychczas udział ponad 200 tys. nauczycieli i dyrektorów.

 


Centrum Edukacji Obywatelskiej prowadzi akredytowaną placówkę doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.

Zobacz rówież: Raport z ewaluacji problemowej: Procesy środowisko, prowadzonej przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty w CEO.

 


 

Materiały edukacyjne, pomoce dydaktyczne i ośrodek szkoleniowy
Od 1999 roku wydajemy w swoim wydawnictwie Civitas serię podręczników KOSS (Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej) do nauczania wiedzy o społeczeństwie, z których skorzystało już ponad 0,5 mln uczniów i uczennic. Wydajemy także książki z zakresu metod nauczania, w tym poradniki dotyczące wprowadzania oceniania kształtującego, wzbogacone przykładami z polskich szkół. Publikujemy i udostępniamy bezpłatnie liczne materiały edukacyjne – scenariusze lekcji, gier, warsztatów, przewodniki metodyczne, a także zestawy dobrych praktyk z naszych projektów.
Prowadzimy ośrodek szkoleniowy w Wildze pod Warszawą, który może zakwaterować do 56 osób, w pięknym i zielonym otoczeniu, funkcjonujący zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.
 
Nagrody i wyróżnienia
Jesteśmy niezależną instytucją edukacyjną i posiadamy status organizacji pożytku publicznego (OPP). Naszą działalność świadczymy na podstawie dotacji publicznych i prywatnych podmiotów oraz własnej działalności gospodarczej. W trakcie blisko 25 lat działalności zostaliśmy wielokrotnie nagrodzeni za swoją działalność i dorobek merytoryczny, m.in. honorową odznaką MEN „Za zasługi dla oświaty” oraz tytułem „Instytucja Pro Publico Bono”. Założyciel i wieloletni prezes CEO Jacek Strzemieczny, członek międzynarodowego stowarzyszenia Ashoka International, na Światowym Forum Ekonomicznym został nagrodzony przez Schwab Foundation for Social Entrepreneurship tytułem „Wybitny Innowator Społeczny".

 

Materiały do pobrania

Pobierz logo CEO (jpg)

Pobierz logo CEO (gif)