Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Dla nauczyciela
Artykuł

Jak mądrze współpracować z organizacją społeczną?

Sylwia Żmijewska-Kwiręg

Współpraca z organizacjami pozarządowymi może przynosić szkołom wiele korzyści i doskonalić ich działanie. Pozwala ona między innymi tworzyć nowe usługi edukacyjne i budować rozpoznawalną markę.

Mądra i zgodna z prawem współpraca szkoły i organizacji społecznej może działać pozytywnie na wszystkie obszary działania szkoły. Zarówno na procesy edukacyjne i wychowawcze, jak i zarządzanie przestrzenią, prowadzenie aktywności sportowej czy profilaktykę zdrowotną. Jak zatem prowadzić współpracę szkoły z organizacją społeczną, by doskonalić działanie szkoły?

Aż 73% organizacji społecznych jako główną grupę docelową wskazuje dzieci i młodzież, ale tylko 13% z nich prowadzi działania w obszarze edukacji i wychowania

Jednocześnie z badań prowadzonych w 2021 roku przez Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) i Fundacji Pole Dialogu wynika, że aż 25% nauczycieli nie zna żadnej organizacji społecznej. A te osoby, które współpracują w szkole z organizacjami, wskazują na różne bariery w podejmowaniu takiej współpracy. 

Dodatkowo, podejmowane są próby zwiększenia nadzoru nad decyzjami dyrektora dotyczącymi współpracy z organizacjami społecznymi, co może doprowadzić do zmniejszenia zakresu tej współpracy. Mimo tego, że przynosi ona obopólne korzyści. Organizacje poprzez wspieranie systemu edukacji mają bowiem realny wpływ na zmianę społeczną. Z kolei szkoły wzbogacają swoją ofertę edukacyjną oraz mają szansę na profesjonalizację kadry i poszerzenie działań, nie tylko w obszarze edukacji, ale też wychowania. Taka współpraca jest też rekomendowana w programie „Szkoła dostępna dla wszystkich” realizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych i UNICEF jako interwencja wspierająca budowanie klimatu szkoły.

Warunki współpracy szkół i organizacji społecznych mają swoją podstawę prawną

Głównym celem organizacji społecznych jest „zapewnienie porządku gospodarczego, w którym wiedza jest kluczowym zasobem a celem rozwiązanie rozmaitych kwestii porządku społecznego”. Dysponują one unikalną wiedzą ekspercką, wspierają prowadzenie zmiany społecznej, dostarczają informacji zwrotnej na temat wdrażanych rozwiązań, pozwalając na skuteczniejsze korygowanie działań.

Obecne przepisy zapewniają szkole i organizacjom społecznym wystarczające warunki, by mogły budować współpracę opartą na zaufaniu oraz partnerskim podejściu do potrzeb i celów każdej z nich. 

Co współpraca z organizacją społeczną wnosi do szkoły?

Nauczyciele i dyrektorzy uznają organizacje społeczne za ekspertów w określonych dziedzinach (np. prawa człowieka, ekologia, edukacja poprzez sztukę) oraz źródło nowoczesnych narzędzi i metod do pracy z młodzieżą (np. w zakresie oceniania czy angażowania uczniów uczenie się). 

Współpraca z organizacjami pozwala szkole kreować nowe usługi edukacyjne i budować markę szkoły konkurencyjną na rynku lokalnym i wzmacniającą pozycję szkoły jako innowacyjnej w skali ogólnopolskiej. Pomaga szkole przyciągać nowych „klientów” uczniów poszukujących miejsca gdzie mogą rozwijać swoje zainteresowania i kompetencje przydatne w życiu oraz wzmacniać motywację nauczycieli, którzy szukają rozwojowego miejsca pracy.

Organizacje chcą współpracować ze szkołą, bo wierzą, że poprzez pracę z dyrektorem, nauczycielami, uczniami i rodzicami mają realny wpływ na zmianę społeczną.

Najczęstszymi barierami we współpracy są:

Potrzeby szkoły a oferta organizacji społecznej

Kluczowymi potrzebami szkoły są:

Organizacje społeczne zawsze starają się opracowywać swoją ofertę adekwatnie do priorytetów polityki oświatowej. Mają też większą zdolność szybkiego reagowania w sytuacjach nagłych szybciej dostosowują się do nowych wyzwań i problemów (np. edukacja zdalna, wojna w Ukrainie).

Korzyści dla dyrektora i szkoły ze współpracy z organizacją społeczną

Ważnym beneficjentem współpracy z organizacjami społecznymi jest dyrektor, który może:

Możliwe formaty współpracy 

1. Organizacja społeczna jako źródło inspiracji i zasobów dla nauczycieli i kadry zarządzającej.

  To najczęściej aktywność online, ze sporadyczną możliwością udziału w stacjonarnych warsztatach. Szkoła ma stały dostęp do materiałów dydaktycznych na lekcje, treści w mediach społecznościowych, newsletter. Taka współpraca daje możliwość wdrażania prostych praktyk do własnego warsztatu pracy. 

  To przede wszystkich oferta dla indywidualnych nauczycieli i wychowawców. Nie wymaga dużego zaangażowania i włączenia się całej szkoły. 

  2. Organizacja społeczna jako źródło długoterminowego rozwoju szkoły.

  Przejawia się w udziale szkoły w projektach systemowych, realizowanych na poziomie województwa i kraju przez organizację. Często obejmuje działania szkoleniowo-mentoringowe opracowywane dla grupy nauczycieli (liderzy, zespół pedagogiczno-wychowawcy, dyrektor). Są to kursy internetowe, konferencje, warsztaty, wizyty asystenckie, konsultacje i mentoring indywidualny. Taka współpraca pozwala doskonalić kompetencje kadry pedagogicznej oraz pracować nad wybranym obszarem rozwoju szkoły poprzez włączanie do standardów pracy szkoły nowych narzędzi, rozwiązań i strategii (np. nauczania, oceniania, rozwoju kompetencji itp.) oraz wdrażanie do codziennej pracy szkoły usprawniających rozwiązań. To okazja do rozwoju współpracy nauczycieli wewnątrz szkoły, ale także sieciowania się z nauczycielami z innych szkół.  

  Taki format współpracy daje też szansę szkole na rozwijanie praktyk zaczerpniętych z organizacji (partycypacja, włączenie, uczenie się we współpracy, informacja zwrotna). Wymaga długoterminowego zaangażowania dużej części zespołu pedagogicznego. Pozwala na spójne podejście i standardy rozwijane i wdrażane w całej szkole.

  3. Organizacja społeczna jako źródło działań uczniowskich.

  Ten format współpracy umożliwia uczniom realizację w szkole projektu edukacyjnego (np. „Szkoła demokracji”, „Globalna szkoła”, „Szkoła twórczych praktyk”, „Młodzi w akcji” CEO) inicjowanego przez organizacje społeczne (m.in. pozarządowe, harcerskie, kluby sportowe).

  Nauczyciele często dostają wsparcie szkoleniowe, uczniowie mentoring do działań projektowych (np. „Zwolnieni z Teorii” czy „Młodzi w akcji” CEO). Wiele organizacji tworzy też młodym aktywnym osobom szansę na pracę z rówieśnikami z innych miejsc w Polsce (np. poprzez obozy wakacyjne Civic UP! Academy CEO i Fundacja Wspomagania Wsi). Działaniom tym towarzyszą też materiały i aktywności (np. kursy) dla nauczyciela i ucznia, wspierające realizację kolejnych etapów edukacyjnych.

  Możliwe jest też wsparcie finansowe projektów takie jak regranting czy stypendia (np. „Edukacja inspiracja” Fundacja EFC).

  Standardy współpracy szkoły i organizacji społecznej

  O co powinna zadbać organizacja?

  Fundacja Pole Dialogu oraz Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej opracowały w ramach programu „Włącz szkołę!” kodeks dobrej współpracy, obejmujący cztery aspekty: wizję i cele, ramy, relacje i działanie oraz postawy szkoły i organizacji w tych obszarach. Pełny kodeks, wraz z mapą drogową dla takiej współpracy, dostępny jest w publikacji „Włącz szkołę! Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych” pod redakcją Agnieszki Pędzich.

  Wizja i cele współpracy

  Szkoła
  • Ma wizję rozwoju na najbliższe lata w pracy z uczniami.
  • O współpracy komunikuje w statucie szkoły i programie profilaktyczno-wychowawczym.
  • Wykorzystuje materiały tworzone przez organizacje.
  • Zachęca do działań z organizacjami; zaprasza je do współpracy. 
  • Zachęca kadrę oraz młodzież do podejmowania działań na rzecz społecznych inicjatyw w okolicy szkoły. 
  • Docenia kadrę oraz uczniów za zaangażowanie społeczne.
  • Uwzględnia w działaniach szkolnych społeczność lokalną.
  Organizacja społeczna
  • Informuje o misji i zmianie społecznej, do której dąży. 
  • Pokazuje wcześniejsze działania. 
  • Podkreśla, jak współpraca przekłada się na realizację zadań szkoły. 
  • Uwzględnia perspektywę przyszłości (np. nowe technologie, bezpieczeństwo cyfrowe, praca projektowa, umiejętności miękkie).
  • Wzmacnia relacje szkoły z lokalną społecznością.

  Ramy współpracy

  Szkoła
  • Wyznacza osoby koordynujące (w tym ucznia) współpracę z organizacjami, które: monitorują, na ile ta współpraca wspiera długofalowo działania szkoły oraz wyszukują oferty organizacji odpowiadające celom rozwojowym szkoły i inicjują kontakt.
  • Komunikuje potrzeby dotyczące współpracy oraz dba o uwzględnienie w procesie decyzyjnym nauczycieli, uczniów i Rady Rodziców (lub Rady Szkoły).
  • Doprecyzowuje cele, obowiązki i zadania stron.
  Organizacja społeczna
  • Informuje o swojej działalności i wcześniejszych doświadczeniach. Dopasowuje język i formę komunikatów do różnych grup.
  • Informuje o kluczowych elementach swojej oferty: cele i wizja zmiany, opis planowanych działań, odniesienie do podstawy programowej, korzyści dla odbiorców, warunki uczestnictwa, kontakt do komunikacji (maks. 1 strona!).
  • Upewnia się, że planowane działania będą odpowiadały na potrzeby szkoły. W harmonogramie uwzględnia kalendarzu roku szkolnego i specyfikę danej szkoły.
  • Ustala podział ról i odpowiedzialności poszczególnych stron, a także sposób komunikacji i monitorowania działań.

  Relacje między szkołą i organizacją

  Szkoła
  • Uwzględnia różne style pracy nauczycieli oraz różne potrzeby uczniów.
  • Umożliwia kadrze poszukiwanie i wdrażanie ciekawych sposobów realizacji podstawy programowej. 
  • Jest otwarta na inicjatywy i potrzeby zgłaszane przez uczniów. 
  • Reaguje na to, co dzieje się w szkole i w lokalnej społeczności, uzupełniając w razie potrzeby swoją ofertę o dodatkowe elementy.
  • Jest w bieżącej komunikacji z organizacją — zgłasza trudności czy opóźnienia, informuje o tym, co działa dobrze i o tym, co wymaga poprawy.
  • Dba o przestrzeganie ustalonych zasad.
  • Docenia nauczycieli oraz uczniów angażujących się w działania na rzecz społeczności. Pokazuje, że takie działania są równie ważne, jeśli nie ważniejsze, co dobre stopnie.
  Organizacja społeczna
  • Od początku włącza uczniów w działanie,  umożliwiając im podejmowanie decyzji.
  • Uwzględnia różny poziom gotowości nauczycieli do współpracy oraz tworzy przestrzeń do rozwoju i uczenia się. 
  • Elastycznie odpowiada na indywidualne potrzeby dotyczące planowanej współpracy.
  • Określa interesariuszy działania i uwzględnia ich w planowaniu przedsięwzięcia (np. społeczność lokalną, rodziców, czasem też organ prowadzący).
  • Jest w bieżącym kontakcie ze szkołą.
  • Dba o włączający język komunikacji i przestrzeganie ustalonych zasad.
  • Dba o wysokie standardy realizacji działań w szkołach. Osoby prowadzące zajęcia z młodzieżą są merytorycznie przygotowane oraz posiadają niezbędne kompetencje społeczne, emocjonalne i organizacyjne.

  Współdziałanie szkoły i organizacji społecznej

  Wzmacnia sprawczość

  Tworzą przestrzeń, w której młodzież oraz nauczyciele mają wpływ na rzeczywistość projektową.

  Biorą pod uwagę ich głos na każdym etapie: planując działania, doprecyzowując niektóre sprawy wspólnie z uczestnikami i uczestniczkami, włączając elementy pracy warsztatowej, w której uczestnicy są  twórcami projektu. 

  Prezentują efekty wspólnych działań światu, ale także dzielą się doświadczeniem samego procesu.

  Dbają o to, by w ramach projektów młodzi ludzie mogli realizować również własne pomysły.

  Jest inspiracją

  Pokazują, jak można działać dalej, również po zakończeniu projektu. Prezentują sposoby kontynuacji i rozwijania działań — dzielą się doświadczeniami i metodami pracy z innymi. 

  Pokazują nowe ścieżki, nowe sposoby, zachęcają do planowania dalszych działań.

  Buduje wspólnotę

  Pokazuję poprzez doświadczenie wartość wspólnego działania, pracy zespołowej, wzajemnego wspierania się uczestników i uczestniczek, uwzględniania różnych perspektyw i potrzeb różnych grup. 

  Doceniają realizację kolejnych, nawet małych kroków i wspólnie ŚWIĘTUJĄ sukces.

  Jak sprawdzić efekty współpracy?

  Każdemu działaniu w szkole warto się przyglądać i wyciągać wnioski na przyszłość.  Przy współpracy z organizacją społeczną można to zrobić na trzech poziomach:

  1. biorąc udział w ewaluacji towarzyszącej zaproponowanym przez organizację działaniom,
  2. realizując własną wewnętrzną ewaluację, dzięki której szkoła pozna realny wpływ podjętej współpracy z organizacją społeczną na realizację celów edukacyjnych i wychowawczych szkoły,
  3. poddając refleksji konkretną współpracę i jej wpływ na funkcjonowanie szkoły poniżej przykładowe pytania, jakie warto sobie zadać w tym przypadku:
  • Co było najważniejszą potrzebą szkoły, którą chcieliście realizować poprzez współpracę z konkretną organizacją?
  • Co ostatecznie zadecydowało o Waszej współpracy?
  • Które elementy wspólnego działania były najważniejsze dla szkoły? Które  niepotrzebne?
  • Jakie elementy współpracy były satysfakcjonujące? A które wymagają poprawy? 
  • Jakie zasady chcielibyście przyjąć przy kolejnej współpracy, aby była bardziej efektywna?
  • Czego nauczyła się Twoja szkoła / Ty jako dyrektor podczas współpracy?
  • Co z tego, czego się nauczyliście w ramach współpracy wykorzystacie w szkole?
  • Co chcecie zmienić w Waszej obecnej praktyce szkolnej dzięki tej współpracy?
  • Jakie są Wasze oczekiwania i potrzeby w związku z realizacją współpracy z organizacjami w przyszłości?
  Artykuł ukazał się w magazynie „Dyrektor Szkoły” (1/2024).

  Bibliografia

  Broniewska M. J., Współpraca organizacji pozarządowych (NGO) z administracją publiczną – strategia i zasady,  w: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce, nr 98, seria: Administracja i Zarządzanie 2013, s. 415-423.

  Meisel-Dobrzański J., Współpraca NGO z sektorem publicznym – sposób na wzmocnienie demokracji i wzrost jakości polityk publicznych w Polsce, w: Zarządzanie Publiczne. Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, 1(25)/2014, s. 73–90, Uniwersytet Jagielloński 2013, s. 73-90.

  Pędzich A., Włącz szkołę! Kodeks Dobrej Współpracy szkół i organizacji społecznych, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Pole Dialogu 2022.

  Zalewski P., Wilk W., Gałek M.; Włącz szkołę! Raport z badania eksploracyjnego. W stronę współpracy: organizacje społeczne i szkoły, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej i Fundacja Pole Dialogu 2021.

  Sylwia Żmijewska-Kwiręg

  – kieruje działem „Szkoła ucząca się”. Więcej 

  Podobne wpisy, które mogą Cię
  zainteresować

  Uczniowie z Ukrainy. Co mówią nowe dane?

  Paulina Chrostowska
  Czytaj więcej

  „Warto działać w zgodzie z wartościami humanistycznymi”. Nagroda im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata”

  Bartosz Marzec
  Czytaj więcej
  Młodzi głosują

  „Młodzi głosują”, czyli niepełnoletni wzięli udział w wyborach!

  Michał Mazur
  Czytaj więcej

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 478

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 479

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 480

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 481

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 482

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 483

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 484

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 485

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 486

  Warning: Undefined array key "appearance" in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/src/Plugin/Newsletter/Freshmail.php on line 487

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 12

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 18

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 53

  Warning: Trying to access array offset on value of type null in /alt/home/webmaster.ceo3server/www/ceonew.ceo.org.pl/wp-content/plugins/freshmail-integration/templates/shortcode.php on line 60

   

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych rozumianych jako otrzymywanie newslettera oraz informacji o produktach i usługach edukacyjnych oferowanych przez CEO, poprzez przesyłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej, na podany adres e-mail [zg. z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.)]. Nasza polityka prywatności