Warsztaty dla rady pedagogicznej możecie teraz zorganizować również online

Dyrektorko, Dyrektorze!

W tym niezwykle wymagającym semestrze roku szkolnego chcemy umożliwić wszystkim zainteresowanym szkołom nie tylko rozwój i pogłębianie wiedzy, ale także zapewnić wsparcie w radzeniu sobie z wyzwaniami związanymi z koronawirusem.

Wybrane warsztaty, które są w tym czasie najbardziej pomocne w pracy w trudnych i zmiennych warunkach, przygotowaliśmy w formule online.

Dzięki nim nauczyciele i nauczycielki pogłębią wiedzę o ocenianiu kształtującym oraz dowiedzą się, jak korzystać z niego w czasie edukacji zdalnej, poznają nowe strategie samodzielnego uczenia się uczniów i uczennic (zadawania zadań) oraz dowiedzą się jak dbać o zintegrowanie klasy oraz relacje w szkole.

Szkolenia online są odpowiednie dla nauczycieli i nauczycielek wszystkich przedmiotów. Proponujemy przeprowadzić dla całej rady pedagogicznej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą i składania zamówień.

Na tych warsztatach pogłębicie swoją wiedzę na temat procesu uczenia się i trwałości jego efektów, a także rozwiniecie swoje umiejętności w zakresie tworzenia pytań uruchamiających głębokie uczenie się. W wyniku osobistej refleksji nad jakością i formą wykorzystywanych przez siebie pytań będziecie w stanie zmodyfikować pracę z uczniami. Nauczycie się również stosować podczas lekcji poznane narzędzia związane z zadawaniem pytań i pogłębianiem uczenia się.
Udział w tych warsztatach ułatwi Wam określanie kryteriów sukcesu do zadania edukacyjnego oraz dokonywanie analizy zadania edukacyjnego i oceny przydatności analizowanego zadania dla uczenia się uczniów. Ponadto nauczycie się modyfikować zadanie tak, aby umożliwiało ono pogłębione i samodzielne uczenie się uczniów, generowało pracę w parach lub grupach, poszerzało zakres kształcenia kompetencji i stwarzało uczniom przestrzeń do wykazania własnej inwencji.
Dzięki treściom przekazanym w ramach tych warsztatów poznacie dokładnie wszystkie kompetencje kluczowe oraz dowiecie się, na czym polega ich kształcenie. Eksperci i ekspertki pomogą Wam rozpoznać, w jakim stopniu kształciliście już do tej pory różne kompetencje na swoich lekcjach, a także w jaki sposób możecie pogłębić ich świadome kształcenie. Podczas pracy w zespołach przedmiotowych lub zadaniowych opracujecie konkretne sposoby na podniesienie stopnia kształcenia kompetencji kluczowych na zajęciach.
Zachęcamy do udziału w warsztatach i pogłębienia swojej wiedzy na temat metody projektu. Podczas szkolenia rozwiniecie swoje umiejętności w zakresie planowania z uczniami kolejnych etapów realizacji projektu edukacyjnego. Dzięki zdobytym informacjom będziecie potrafili zaplanować działania prowadzące do osiągnięcia celu projektu edukacyjnego oraz sposoby jego monitorowania. Przedstawimy Wam też korzyści wynikające z pracy metodą projektu edukacyjnego.
Na tych warsztatach dowiecie się, czym jest odwrócona lekcja oraz poznacie sposoby na określenie zadań nauczyciela i ucznia, wzmacniających zaangażowanie w czterech etapach lekcji odwróconej. Podczas szkolenia przygotujecie odwróconą lekcję lub jej fragment, dostosowując ją do potencjału klasy i możliwości wykorzystania jej w nauce stacjonarnej i zdalnego nauczania.  
W trakcie szkolenia uczestnicy i uczestniczki pogłębią swoje rozumienie sytuacji psychologicznej uczniów i uczennic po powrocie do szkoły i poznają strategie reintegracji zespołu klasowego.
Uczestnicy i uczestniczki, pracując w małych grupach, określą cechy wartościowej pracy domowej i zastanowią się nad wyborem takich prac domowych, które służą efektywnemu uczeniu się uczniów i uczennic. Zastanowią się także nad sposobami oceniania prac domowych.
Warsztat przyniesie odpowiedzi na pytania takie jak: czym jest metoda OK? czy strategie oceniania kształtującego pomagają uczniowi i uczennicy uczyć się? dlaczego warto stosować OK we własnej pracy?
Uczestnicy i uczestniczki poznają zasady pracy z celami i kryteriami sukcesu, określą korzyści, jakie ma uczeń i uczennica z informowania o nich, a także poprawnie sformułują cel i kryteria do wybranej przez siebie lekcji.
Uczestnicy i uczestniczki zostaną zapoznani z zasadami pełnej informacji zwrotnej oraz pięcioma sposobami jej formułowania. Następnie samodzielnie sformułują informację zwrotną do pracy ucznia i uczennicy oraz otrzymają ocenę koleżeńską swojej pracy.
Podczas warsztatu podpowiemy, jak uzyskać kompromis pomiędzy ocenianiem kształtującym w trakcie procesu uczenia się uczniów i uczennic, a ocenianiem sumującym na koniec roku szkolnego.