Zapytanie ofertowe Nr 08/EUR/2022

ZAPYTANIE OFERTOWE
Nr 08/EUR/2022
z dnia 14 marca 2022 r.

 

Nazwa Zamawiającego:
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej
ul. Noakowskiego 10
00-666 Warszawa
KRS: 0000052758
NIP: 5251726659
REGON: 012433534

 

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu badań edukacyjnych i społecznych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

 

1. Tło badania
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizuje projekty “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” i “1Planet4All - Razem dla klimatu!” finansowane ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).
Celem projektów jest zwiększenie świadomości młodych ludzi (w wieku 13-35) na temat globalnych wyzwań, przede wszystkim migracji i zmiany klimatu oraz zwiększenie poczucia ich sprawczości w działaniach na rzecz tych wyzwań poprzez angażowanie ich do tworzenia konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej i klimatycznej z wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych, edukacyjnych filmów oraz narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Pośrednią grupą docelową projektu są nauczyciele/-ki oraz wychowawcy/-czynie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, do których skierowane są powstające w ramach projektu materiały edukacyjne. Materiały te zawierają interaktywne metody pracy z uczniami/uczennicami w tematyce migracyjnej i klimatycznej.
Dla osiągnięcia długotrwałego efektu, młodzież jest włączona w projekty poprzez ogólnoeuropejską kampanię w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyć treści oddziałujące bezpośrednio na poziom jej empatii: filmy edukacyjne (tzw. historie wizualne visual stories), materiały i symulacje tematyczne oraz doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR). Z drugiej strony, projekty zakładają dotarcie do młodzieży poprzez działania edukacyjne, w których kluczową rolę będą odgrywać wspierani grantami multiplikatorzy (nauczyciele/-ki, wychowawcy/-czynie), organizacje i/lub inicjatywy obywatelskie otrzymujący wsparcie na swoje działania w zakresie migracji. Młodzież będzie też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych obozach młodzieżowych w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki oraz poszukiwania i odnajdywania inspiracji.
Jednocześnie projekty przewidują pracę z młodymi dziennikarzami/-kami oraz influencerami/-kami, którzy będą zaangażowani w projekty poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych. Te aktywności wyposażą ich w niezbędną wiedzę dotyczącą współczesnych migracji i zmiany klimatu oraz pozwolą zetknąć się bezpośrednio ze zjawiskiem migracji. We wszystkich obejmujących projekt działaniach szczególna uwaga będzie zwrócona na włączanie w nie samych migrantów/-ek oraz/lub mieszkańców/-ek mniejszych miejscowości. W ten sposób chcemy oddać głos wszystkim zainteresowanym uczestnikom/-czkom.
Nauczyciele i nauczycielki pełniący w projektach rolę multiplikatorów i multiplikatorek, będą zapewniać oddziaływanie efektów projektu na jego odbiorców, którymi będą przedstawiciele/-ki grup młodzieżowych. Działania projektowe skierowane do nauczycieli i nauczycielek mają zapewnić im wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat współczesnych migracji i zmiany klimatu poprzez:

 • uczestnictwo w opracowywaniu koncepcji edukacyjnych dotyczących współczesnych migracji i włączania zagadnień z nimi związanych do zajęć przedmiotowych,
 • uczestnictwo w opracowaniu materiałów na temat zmiany klimatu i odpowiedzialnego komunikowania w tym zakresie,
 • dostarczenie gotowych do wykorzystania materiałów edukacyjnych prezentujących konkretne przykłady realizacji koncepcji edukacji globalnej, 
 • przygotowanie i przeprowadzenie kursów w formule blended learning (szkolenia     e-coachingowe połączone z warsztatami stacjonarnymi), 
 •  wsparcie w praktycznym wykorzystywaniu edukacyjnych narzędzi projektowych, w tym narzędzi VR/AR, symulacji, edukacyjnych filmów w pracy z     uczniami i uczennicami podczas realizacji projektów uczniowskich     nt. współczesnych migracji, zmiany klimatu i współzależności globalnych.

2. Opis przedmiotu zamówienia:
2.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ilościowego mającego na celu analizę i ocenę postaw młodzieży szkolnej wobec zagadnień współczesnych migracji i zmiany klimatu, poziomu jej wiedzy o tych zagadnieniach oraz jej świadomości na temat możliwości działania na rzecz globalnych wyzwań i obecności tych tematów w szkole.
Wyniki badania zostaną wykorzystane podczas podsumowywania i ewaluacji działań prowadzonych w dwóch projektach oraz formułowania rekomendacji do tworzenia kolejnych programów i interwencji dot. globalnych wyzwań i ich obecności w szkole.
2.2. Usługa obejmuje:

 • opracowanie     raportu metodologicznego zawierającego koncepcję badania, jego szczegółowy zakres i metodologię po uzgodnieniu z przedstawicielami i przedstawicielkami Zamawiającego oraz z organizacją badawczą, realizującą ogólnoeuropejskie badanie,
 • opracowanie     raportu końcowego obejmującego:

○    wprowadzenie z informacją o celach badania, jego metodologii i przebiegu,
○    opis     wyników badania wraz z ich analizą, interpretacją oraz wnioskami i rekomendacjami dla prowadzonych i planowanych działań edukacyjnych i informacyjnych,
○    aneksy: zebrane dane wynikowe, informacje istotne dla badania,
○    streszczenie     w wersji polskiej i angielskiej,
○    przedstawienie wyników badania w formie prezentacji ppt.

 • przygotowywanie wszystkich części raportu w j.angielskim i polskim w celu przedstawienia wyników organizacji koordynującej proces ogólnoeuropejskiego badania, oddzielne rozdziały raportu na temat klimatu i migracji,
 • dostarczenie     danych źródłowych (zestawienie danych ilościowych).

2.3 Sposób realizacji usługi:
Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:
a) analiza danych zastanych (desk research):

 • przeprowadzenie analizy najnowszych (2021 i 2022) istniejących badań i raportów dotyczących postaw młodzieży polskiej wobec migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń, ich wiedzy na temat współczesnych migracji oraz źródeł z których czerpią informacje na ten temat, w tym najnowszych dotyczących sytuacji w 2021 i 2022.
 • b) badanie ilościowe (ankieta internetowa z zapewnieniem reprezentatywności próby we wskazanej grupie wiekowej)
 • opracowanie     narzędzia badawczego,
 • przeprowadzenie badania ilościowego obejmującego osoby w wieku 13-19, którzy ukończyli szkołę nie później niż w ciągu ostatniego roku

Minimalna liczba ankiet zebranych wśród ww. osób do uzgodnienia z Zamawiającym.

Oferent może, na poziomie oferty, zaproponować zmiany metodologiczne do badania z uzasadnieniem. Wszystkie dane wynikające z przeprowadzonych badań muszą być opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji prowadzącej badanie ogólnoeuropejskie oraz dodatkowymi, przekazanymi jej przez Zamawiającego.
Wydatki związane z realizacją procedur badawczych pokrywa wykonawca badania.

2.4. Oczekiwane rezultaty badania:

 •  poznanie stosunku młodzieży do zagadnień współczesnych wyzwań globalnych, w tym w szczególności takich tematów jak migracje i zmiana klimatu oraz jej doświadczenia w zetknięciu się z tymi zagadnieniami w środowisku szkolnym, prywatnym, mediach (społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich – reprezentatywnych dla grupy wiekowej),
 • poznanie kanałów informacji oraz opiniotwórczych w oczach młodzieży źródeł wiedzy na temat współczesnych wyzwań globalnych, 
 •  sformułowanie rekomendacji dotyczących materiałów oraz narzędzi kompleksowego wsparcia dla multiplikatorów i multiplikatorów projektów w zakresie wprowadzania do nauczania w szkole wybranych zagadnień dotyczących wyzwań globalnych, w tym współczesnych migracji i zmiany klimatu,
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących kształtu potencjalnej kampanii informacyjnej w mediach społecznościowych planowanych w kolejnych programach.

2.5. Obszary i pytania badawcze
W ramach projektu badawczego wyznaczono poniższe obszary i pytania badawcze.
WYZWANIA GLOBALNE

 • Co określiłbyś jako współczesne wyzwanie globalne?
 • Jakie uczucia towarzyszą Ci, gdy o tym myślisz?
 •  Skąd czerpiesz wiedzę o współczesnych wyzwaniach globalnych?
 • Kogo można uważać za godnego zaufania rzeczniczka lub rzeczniczkę w tematyce współczesnych wyzwań globalnych? (politycy i polityczki, celebryci i celebrytki, inni opiniotwórcy lub opiniotwórczynie, influencerzy i influencerki, aktywiści i aktywistki).
 • Czy podejmowałeś/ podejmowałaś w szkole jakieś działania na rzecz globalnych wyzwań? Jeśli tak - napisz jakie.
 • Czy podejmowałeś/ podejmowałaś poza szkołą jakieś działania na rzecz globalnych wyzwań? Jeśli tak - napisz jakie.
 • Z jakich działań podjętych na rzecz globalnych wyzwań w szkole lub poza nią jesteś dumny/ dumna?
 •  Które z poniższych tematów pojawiły się podczas twojej edukacji w szkole: współzależności globalne, migracje, równość płci, zmiana klimatu, zrównoważona produkcja, konsumpcjonizm, nierówności ekonomiczne, różnorodność biologiczna, wielokulturowość, pokój i konflikty na świecie, zrównoważony rozwój, prawa człowieka, odnawialne źródła energii, transport przyjazny planecie.
 • Które z poniższych tematów powinny być częściej obecne twoim zdaniem w szkole: równość płci, zmiana klimatu, zrównoważona konsumpcja i produkcja, nierówności ekonomiczne, różnorodność biologiczna, wielokulturowość, pokój i konflikty na świecie, zrównoważony rozwój, migracje, prawa człowieka.
 • Wybierz spośród nich jedną najważniejszą dla ciebie i napisz, dlaczego twoim zdaniem powinna być obecna w szkole.

TOŻSAMOŚĆ

 • Co znaczy dla Ciebie bycie Europejczykiem, a co obywatelem świata? Na ile czujesz się częścią wspólnoty europejskiej i ogólnoludzkiej? Co Ci na to wskazuje? Jak możesz to określić / doprecyzować? 
 •  Na ile uważasz umiejętność korzystania z języków obcych za potrzebne/ zbędne/ konieczne? Na ile uważasz umiejętność komunikowania się w języku angielskim za potrzebną/ zbędną/ konieczną dziś? Dlaczego jest ważne posługiwać się językami obcymi?

MIGRACJE

 • Co wiesz o sytuacji uchodźców i uchodźczyń w Polsce?
 • Co wiesz na temat sytuacji na granicy polsko-białoruskiej w ciągu ostatniego roku? Co sądzisz o tym, co tam się dzieje? Jak odbierasz sytuację uchodźców na granicy polsko-białoruskiej, co wiesz na temat warunków, w jakich funkcjonują np. w ośrodkach recepcyjnych i jaka jest twoja opinia na ten temat? (mile widziane ustosunkowanie się respondentów do konkretnych sformułowań, które umożliwią określenie ich postaw).
 • Co wiesz na temat sytuacji uchodźców ukraińskich po wybuchu wojny w Ukrainie? Co sądzisz o ich sytuacji, na temat warunków, w jakich funkcjonują np. w ośrodkach recepcyjnych i jaka jest twoja opinia na ten temat? (mile widziane ustosunkowanie się respondentów do konkretnych sformułowań, które umożliwią określenie ich postaw).
 • Jaki jest twój stosunek do osób z doświadczeniem migracyjnym i ich (potencjalną) obecnością w Polsce/ w twoim mieście/ bezpośrednim sąsiedztwie/  twojej szkole? Jaką widzisz swoją rolę w relacjach z nimi na gruncie szkolnym? Jak różni się ten stosunek w zależności od pochodzenia osoby z doświadczeniem migracyjnym (zależy nam tu na ujęciu osób z Ukrainy, ale i odleglejszych kultur, na pewno warto uwzględnić osobę z Bliskiego Wschodu). 
 • KLIMAT
 • Co wiesz o zmianie klimatu w Polsce?
 • Czy masz wpływ na zmianę klimatu? Kto ma?
 • Co sądzisz o działaniach na rzecz klimatu podejmowanych w twojej szkole/mieście?

DODATKOWE KWESTIE

 • Czy brałeś/ brałeś udział w jakimś programie Centrum Edukacji Obywatelskiej? Jeśli tak, to jakim?

3. Kryteria oceny ofert i ich waga:

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach, tj. cena, doświadczenie oraz opis struktury badania i doboru próby. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeśli po zsumowaniu punktów za ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium nr 2, tj. opis struktury badania i doboru próby badawczej.
3.1 Cena brutto za wykonanie Zamówienia – 30 %.
Oferenci są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
cena najniższej oferty
Liczba punktów = ---------------------------------------* 30
cena badanej oferty

3.2 Opis struktury i doboru próby badawczej – 30 %.
Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie struktury oraz sposobu doboru próby badawczej dla metod wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.5 Sposób realizacji badania. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
punkty przyznane oferentowi (max. 5 od każdego członka komisji oceniającej)
Liczba punktów = -------------------------------------------------- * 30
najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium opis struktury i doboru próby badawczej

3.3 Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu będącego przedmiotem Zamówienia – 40%.
Doświadczenie oceniane będzie pod kątem zbieżności prowadzonych wcześniej badań (ich tematyki, skali, grupy adresatów i adresatek) z przedmiotem zamówienia oraz za znajomości sektora pozarządowego oraz kontekstu prowadzenia działań skierowanych do młodych ludzi w szkole. Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w edukacji globalnej. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

punkty przyznane oferentowi (max. 5 od każdego członka komisji oceniającej)
Liczba punktów = -------------------------------------------------- * 40
najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium doświadczenie

4. Harmonogram badania:
Początek badania nastąpi z dniem podpisania umowy, nie wcześniej niż 28 marca 2022 r., ale nie później niż 5 kwietnia 2022 r.
Czas na realizację umowy: kwiecień-maj 2022 r.
Przedstawienie wstępnych wyników desk-research, w tym wyników w tematyce migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: 20 kwietnia 2022
Przeprowadzenie badania ilościowego: kwiecień 2022 r.
Przedstawienie ostatecznej wersji ankiety internetowej: 10 kwietnia 2022 r.
Przedstawienie końcowego raportu: 29 kwietnia 2022 r.
Przesłanie prezentacji ppt z wynikami badania i wnioskami, podzielonymi tematycznie (tematyka współczesnych migracji i tematyka zmiany klimatu), w tym prezentacji w tematyce migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: do dnia 4 maja 2022 r.

Harmonogram może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

5. Termin składania ofert:
Wszystkie oferty muszą zostać złożone do 23:59 CET dnia 27 marca 2022 r. mailowo na adres katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl. Decyzja o wyborze najlepszej oferty zostanie podjęta do 20:00 CET dnia 29 marca 2022 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Katarzyna Dzięciołowska, e-mail: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl.

6. Opis sposobu przygotowania ofert
Oferta powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać następującą informację:

 • Całkowitą cenę brutto podaną w PLN za realizację przedmiotu zamówienia;     
 • Przedstawienie struktury oraz sposobu doboru próby badawczej dla metod wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.5 Sposób realizacji badania,
 • Opis doświadczenia osób zaangażowanych w realizację projektu będącego przedmiotem Zamówienia, który ma być przedstawiony pod kątem zbieżności prowadzonych wcześniej badań (ich tematyki, skali, grupy adresatów i adresatek) z przedmiotem zamówienia. Uzupełniającymi     dokumentami do potwierdzenia doświadczenia mogą stanowić CV ekspertów, zaangażowanych w przeprowadzenie niniejszego badania.          
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym dla tworzenia treści raportowych w tym języku. Dokumentami potwierdzającymi poziom znajomości językowej mogą stanowić raporty albo analizy przygotowane poprzednio przez ekspertów zespołu w j. angielskim (wystarczy dołączenie linków do dokumentów online).
 •  Wymagane załączniki:

-    Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania (Załącznik nr 2, Declaration on honour on exclusion criteria and selection criteria),
-    Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3).

7. Pozostałe postanowienia:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.
Zamawiający zastrzega sobie prawo rozszerzenia katalogu metod i pytań badawczych w porozumieniu z wybranym Wykonawcą i w oparciu o ustalenia wypracowane w procesie negocjacji ostatecznego kształtu oferty złożonej przez Wykonawcę zawierającej strukturę oraz sposób doboru próby badawczej dla metod wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.5.
Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Klauzula informacyjna RODO, ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: 
●    administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego, 10, tel. 22 875 85 40, email: dane.osobowe@ceo.org.pl
●    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem pn. 08/EUR/2022, a w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji ww. umowy; 
●    odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty nadzorujące i kontrolujące i koordynujące działania Fundacji; 
●    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów dotyczących projektu „I am European: historie i fakty o migracjach na XXI wiek” (Ref. number CSO-LA/2019/410-270) sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid), 
●    obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje uczestnictwo w ww. postępowaniu; 
●    w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
●    posiada Pani/Pan: 
○    na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, 
○    na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ,
○    na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
○    prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
○    na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21 RODO; 
●    nie przysługuje Pani/Panu:
○    w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
○    prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią ww. postępowania.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. 

9. Załączniki do niniejszego zapytania
Integralną częścią zapytania są załączniki:         

 • Załącznik Nr 1 – Wzór umowy,    
 • Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania (Declaration on honour on exclusion criteria and selection criteria),
 • Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Z opisu dotyczącego próby ("przeprowadzenie badania ilościowego obejmującego osoby w wieku 13-19, którzy ukończyli szkołę nie później niż w ciągu ostatniego roku") wynika, że adresatami badania są tylko osoby w tym wieku (13-19) lat, które ukończyły w ostatnim roku szkołę. Prosimy o deprecyzowanie.

W sformułowanie wkradł się błąd. Chodzi o osoby w wieku 13-19 lat uczęszczające do szkoły lub takie, które ukończyły szkołę nie później niż w ciągu ostatniego roku.

 

Czy macie Państwo jakieś wyobrażenie co do potencjalnej liczby przeprowadzonych ankiet?

Sugerujemy zaproponowanie w ofercie liczebności grupy badawczej w oparciu o Państwa ocenę reprezentatywności i możliwości wykonania badania w założonym w zapytaniu czasie. Natomiast dopuszczamy ewentualną negocjację liczby ankiet wraz z weryfikacją ceny przed podpisaniem umowy, jeśli Państwa oferta będzie dla nas pod innymi względami najatrakcyjniejsza, a Państwo będą tym zainteresowani.

Załączniki: 

Data dodania: 

poniedziałek, Marzec 14, 2022 - 18:12

Data aktualizacji : 

środa, Marzec 30, 2022 - 10:48