Zapytanie ofertowe nr 07/4ALL/2021

Nazwa Zamawiającego:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10, 00-666

Warszawa KRS: 0000052758

 

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu spektakli teatralnych i warsztatów dla młodzieży do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

Przedmiot zapytania:

Świadczenie usług dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które obejmuje usługi w zakresie przygotowania spektaklu teatralnego i warsztatów po spektaklu skierowanych do młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat.

1. Harmonogram współpracy

Współpraca między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a wybranym podmiotem będzie trwała od połowy stycznia 2022 roku do grudnia 2022 roku. Cały okres współpracy będzie podzielony na etapy:

I Przygotowanie spektaklu i warsztatów: styczeń-marzec 2022

II Realizacja spektakli: kwiecień-październik 2022

III Ewaluacja i raportowanie: listopad/grudzień 2022

2. Tło realizacji spektaklu

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie  angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Razem z innymi krajami UE w latach 2020-2023 realizujemy projekt „1Planet4All - Razem dla klimatu!” finansowany ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Projekt “1Planet4All” ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństw europejskich na temat zmiany klimatu i poprzez rzetelną wiedzę o zmianie klimatu, skłonienie do działania na rzecz jego ochrony oraz promocję edukacji uwzględniającej globalne wyzwania, głównie związane ze zmianą klimatu. Projekt zawiera różnorodne działania, m.in.: szkolenia dla uczniów i nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych, spotkania i wydarzenia publiczne, kampanię społeczną.

Główne cele projektu w perspektywie długoterminowej:

 • podniesienie wiedzy i świadomości obywateli krajów europejskich, w tym Polski, na temat zmiany klimatu;
 • zbudowanie klimatycznie świadomego społeczeństwa na poziomie: szkolnym, lokalnym, krajowym i globalnym;
 • pokazywanie globalnych współzależności i zwrócenie uwagi młodych ludzi na kraje globalnego Południa, które najbardziej odczuwają skutki zmiany klimatu i sprawiedliwość klimatyczną (ponoszenie odpowiedzialności za postępującą zmianę klimatu przez globalną Północ i przerzucanie jej skutków na południe, etc.);
 • podkreślanie wagi sprawiedliwości klimatycznej;
 • pokazanie odbiorcom i odbiorczyniom różnych możliwości działania i zachęcenie do podjęcia akcji indywidualnych i grupowych.

Więcej o projekcie

3. Cel i założenia spektaklu oraz warsztatów

Założenia:

 • czas trwania spektaklu i warsztatów do 3h zegarowych.
 • spektakl podniesie świadomość na temat zmiany klimatu i zachęci młodzież (13-19 lat) do działania na rzecz jego ochrony.

Cele spektaklu i warsztatów po spektaklu:

 • budowanie w uczniach i uczennicach poczucia sprawczości, chęci do działania, przekonania, że mogą wspólnie osiągać zamierzone cele, być inicjatorami zmian
 • podnoszenie świadomości nt. zmiany klimat wśród młodych ludzi przez pokazywanie, że zmiana klimatu dzieje się tu i teraz - pokazywanie przyczyn i skutków zmiany klimatu w najbliższym otoczeniu;
 • podkreślanie wagi mądrego działania i krytycznego myślenia (np. niezachęcanie do zbierania śmieci, ale do ich mniejszej produkcji itp.)
 • zachęcenie nauczycielek i nauczycieli do odwiedzenia strony: https://globalna.ceo.org.pl/tematy/klimat/ i korzystania z materiałów edukacyjnych
 • promocja programu Globalna szkoła realizowanego przez CEO m.in. w zakresie edukacji na rzecz klimatu.

Kluczowe przekazy:

 • zmiana klimatu dotyka wszystkich na świecie jesteśmy naczyniami połączonymi: ludzie, inne zwierzęta, rośliny  nawiązanie do tytułu projektu 1Planet4All;
 • jesteśmy współodpowiedzialni zarówno za kryzys klimatyczny, jak i za jego rozwiązanie, do którego potrzebujemy sprawiedliwości klimatycznej;
 • szkoła jest miejscem, w którym uczniowie i uczennice ze wsparciem nauczycieli mogą działać RAZEM na rzecz klimatu zarówno w ramach społeczności szkolnej, ale też angażując społeczność lokalną i szukając w swoim otoczeniu sojuszników.

Założenie warsztatów:

 • warsztat po spektaklu trwa maksymalnie 1,5 godz;
 • angażuje wszystkich uczestników;
 • jest prowadzony metodami warsztatowymi;
 • jest merytorycznie spójny z założeniami projektu.

4. Grupa docelowa spektaklu

Młodzi ludzie z całej Polski w wieku 13-19 lat. Dodatkową wartością będzie dotarcie do osób do 35. roku życia oraz do kadry pedagogicznej, w tym nauczycieli i nauczycielek, którzy mogą docierać do młodzieży szkolnej.

5. Opis obowiązków oferenta:

Oferent ma za zadanie przygotować spektakl i warsztaty po spektaklu skierowane do młodzieży szkolnej w wieku 13-19 lat. Koszty prowadzenia spektakli w szkołach zostaną częściowo pokryte przez szkoły na rzecz oferenta.

 1. opracowanie scenariusza spektaklu;
 2. przygotowanie spektaklu w tym:
 • reżyseria i dramaturgia,
 • kostiumy (ekologiczne, zero-waste),
 • scenografia (ekologiczna, zero-waste),
 • muzyka (opcjonalnie),
 1. zatrudnienie aktorów;
 2. przeprowadzenie prób;
 3. zagranie 10 spektakli w szkołach w całej Polsce wyznaczonych przez CEO - proszę podać wycenę 1 spektaklu wraz z kosztami transportu w obrębie kraju (koszty transportu są kosztami dodatkowymi; część kosztów spektaklu poniesie szkoła);
 4. opracowanie uproszczonej wersji scenariusza, który nauczyciele mogą przeprowadzić sami w szkołach;
 5. opracowanie programu warsztatów po spektaklu;
 6. dbałość o etykę i spójność komunikacji, a także jej zgodność z wartościami i identyfikacją wizualną CEO;
 7. współpraca i konsultacje z zespołem CEO na wszystkich etapach współpracy;
 8. ewaluacja działań - spotkanie podsumowujące z zamawiającym;
 9. przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów;
 10. możliwe konsultacje dodatkowych materiałów przygotowywanych przez CEO, które będą mogły być wykorzystane w spektaklu lub warsztatach.

8. Prawa autorskie i licencje

Oferent po zakończeniu projektu nadal będzie miał możliwość wystawiania przedstawienia z zastrzeżeniem informowani o tym, że CEO jest współautorem scenariusza. Oferent będzie zamieszczał informacje o CEO w materiałach promocyjnych.

Programy finansowane przez DEAR, takie jak “1Planet4ALL - Razem da klimatu!” zobowiązane są do stosowania licencji Creative Commons. Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

9. Materiały do przygotowania przez oferenta, aby wziąć udział w konkursie:

 • koncepcja scenariusza spektaklu z najważniejszymi treściami max 2 str A4;
 • propozycja programu warsztatów max 1 str A4;
 • opis sposobu współpracy oferenta z zamawiającym;
 • opis doświadczenia w zakresie podobnych projektów:
  • opis doświadczenia w przygotowywaniu spektakli dla grupy docelowej;
  • opis doświadczenia w prowadzeniu warsztatów dla młodzieży 13-19 lat;
  • opis doświadczenia w realizacji projektów teatralnych poświęconych zmianie klimatu lub innym globalnym wyzwaniom;
 • wycenę całej usługi z wyszczególnieniem obowiązków wg podanego wzoru.

10. Kryteria oceny:

Doświadczenie w podobnych projektach 30%

Dopasowanie proponowanych treści spektaklu i scenariusza do celów projektu 40%

Opis sposobu współpracy 10%

Cena 20% (max. budżet wynosi 35 tys. zł brutto - kwota uwzględnia całość kosztów ze strony oferenta i jej wynagrodzenie)

Fundacja zastrzega, że skontaktuje się i podejmie negocjacje z wybranymi na podstawie konkursu oferentami.

11. Osoba kontaktowa:

Koordynatorka projektu “1Planet4All – Razem dla klimatu!” Marta Jackowska-Uwadizu: marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl.

12. Terminy:

Zadawać pytania odnośnie zapytania ofertowego można do dnia: 15.12.2021.

Wyżej wymienione materiały wraz z całą dokumentacją i ofertą proszę przesłać na adres:

marta.jackowska-uwadizu@ceo.org.pl

w formacie PDF

do dnia: 17.01.2022 do godziny: 10:00 wraz z Oświadczeniem o Braku Zobowiązań Osobowych i Kapitałowych.

Decyzja o wyborze oferentów zaproszonych na spotkanie zostanie przekazana wybranym podmiotom do 7 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert.

13. Pozostałe informacje:

 • Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert nadesłanych po wyznaczonym terminie.
 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
 • Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przedstawionych przez Zamawiającego.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

14. Materiały, które mogą być pomocne w zrozumieniu podejścia do edukacji klimatycznej CEO i pomogą przygotować ofertę:

Załączniki:

Zał. 1. Oświadczenie oferenta

Zał. 2. Declaration on honour on exclusion criteria and selection criteria

Zał. 3. Wzór umowy

Zał. 4. Wycena usług

Załączniki: 

Data dodania: 

piątek, Grudzień 3, 2021 - 13:57