Zapytanie ofertowe nr. 06/4ALL/2021

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10, 00-666

Warszawa KRS: 0000052758

 

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu kampanii społecznych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu, którego przedmiotem jest Świadczenie usług dla Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej, które obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i kampanii nt. podnoszenia świadomości młodych ludzi nt. zmiany klimatu pt. „1Planet4All”, która ma dotrzeć do min. 200 tys. osób w wieku 15-20 lat o tytule w ramach projektu „1Planet4All - Razem dla klimatu!”,
 

1. Harmonogram współpracy

 

Współpraca między Fundacją Centrum Edukacji Obywatelskiej a wybranym Oferentem będzie trwała od ok. stycznia 2022 roku do lipca 2022 roku. Cały okres współpracy będzie podzielony na etapy:

 

I Przygotowanie kampanii: styczeń-marzec 2022

II Realizacja kampanii: kwiecień-czerwiec 2022

III Raportowanie: Lipiec 2022

 

 

2. Tło kampanii

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą edukacyjną organizacją pozarządową w Polsce. Przy naszym wsparciu nauczycielki i nauczyciele wprowadzają do szkoły metody nauczania i tematy, dzięki którym uczennice i uczniowie  angażują się w swoją edukację i lepiej radzą sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

 

Razem z innymi krajami UE w latach 2020-2023 realizujemy projekt „1Planet4All - Razem dla klimatu!” finansowany ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Projekt “1Planet4All” (taką nazwę nosi też kampania) ma za zadanie podniesienie świadomości społeczeństw europejskich na temat zmiany klimatu i poprzez rzetelną wiedzę o zmianie klimatu, skłonienie do działania na rzecz jego ochrony oraz promocję edukacji uwzględniającej globalne wyzwania, głównie związane ze zmianą klimatu. Projekt zawiera różnorodne działania, m.in.: szkolenia dla uczniów i nauczycieli, opracowanie materiałów dydaktycznych, spotkania i wydarzenia publiczne, kampanię społeczną.

 

Główne cele projektu w perspektywie długoterminowej:

- podniesienie wiedzy i świadomości obywateli krajów europejskich, w tym Polski, na temat zmiany klimatu;

- zbudowanie klimatycznie świadomego społeczeństwa na poziomie: szkolnym, lokalnym, krajowym i globalnym;

- pokazywanie globalnych współzależności i zwrócenie uwagi młodych ludzi na kraje globalnego Południa, które najbardziej odczuwają skutki zmiany klimatu i sprawiedliwość klimatyczną (ponoszenie odpowiedzialności za postępującą zmianę klimatu przez globalną Północ i przerzucanie jej skutków na południe, etc.);

- podkreślanie wagi sprawiedliwości klimatycznej;

- pokazanie odbiorcom i odbiorczyniom różnych możliwości działania i zachęcenie do podjęcia akcji indywidualnych i grupowych.

 

 

Więcej o projekcie: https://ekologia.ceo.org.pl/1planet4all

 

3. Cel i założenia kampanii

 

Założeniem kampanii w trakcie całego jej trwania jest dotarcie za pomocą mediów społecznościowych i innych platform do nie mniej niż 200 tys. młodych ludzi (15-20 lat) i podniesienie ich świadomości na temat zmiany klimatu i zachęcenia do działania na rzecz jego ochrony.

 

Cele operacyjne kampanii:

 • zachęcenie do odwiedzenia strony: https://globalna.ceo.org.pl/tematy/klimat/ i korzystania z materiałów edukacyjnych
 • promocja materiałów filmowych nt. zmiany klimatu wyprodukowanych przez CEO (linki poniżej)
 • promocja dodatkowych materiałów, które są lub są planowane w produkcji i włączenie ich do strategii kampanii (przedstawienie teatralne, wideo; możliwość konsultacji przez agencję koncepcji wideo tak, żeby służyło ono też celom kampanijnym).

 

Kluczowe przekazy:

 • szkoła jest miejscem, w którym uczniowie i uczennice ze wsparciem nauczycieli mogą działać RAZEM na rzecz klimatu,
 • budowanie w uczniach i uczennicach poczucia sprawczości, chęci do działania, przekonania, że mogą wspólnie osiągać zamierzone cele, być inicjatorami zmian
 • podnoszenie świadomości nt. zmiany klimat wśród młodych ludzi przez pokazywanie,

że zmiana klimatu dzieje się tu i teraz - pokazywanie przyczyn i skutków zmiany klimatu w najbliższym otoczeniu;

 • włączenie narracji o sprawiedliwości klimatycznej i pokazywanie jedności świata w nawiązaniu do tytułu projektu;
 • każdy może działać na rzecz klimatu i znaleźć swój sposób, aby to robić najlepiej działać RAZEM
 • podkreślanie wagi mądrego działania i krytycznego myślenia (np. niezachęcanie do zbierania śmieci, ale do ich mniejszej produkcji itp.)

 

 

 

 

4. Grupa docelowa kampanii

Młodzi ludzie z całej Polski w wieku 15-20 lat. Dodatkową wartością będzie dotarcie do osób do 35. roku życia oraz do kadry pedagogicznej, w tym nauczycieli i nauczycielek, którzy mogą docierać do młodzieży szkolnej.

 

5. Opis obowiązków agencji:

 

a) przygotowanie strategii i harmonogramu kampanii (z uwzględnieniem Dnia Ziemi 22 kwietnia, w ramach którego CEO oferuje co roku działania do szkół);

b) przygotowanie materiałów do publikacji;

c) przygotowanie lub rekomendowanie kanałów do publikacji, do wykorzystania (w mediach społecznościowych, tradycyjnych, innych możliwych przestrzeniach);

d) przeprowadzenie wszystkich elementów kampanii zawartych w strategii według harmonogramu;

e) nawiązanie współpracy z min. jednym influencerem lub influencerką odpowiednim do wieku grupy odbiorczej (w porozumieniu z CEO), który wesprze kampanię

f) pozyskanie minimum jednej publikacji w mediach tradycyjnych;

g) osiągnięcie minimalnych zasięgów wśród określonej grupy odbiorców;

h) dbałość o etykę i spójność komunikacji, a także jej zgodność z wartościami i identyfikacją wizualną CEO;

i) współpraca i konsultacje z zespołem CEO na wszystkich etapach kampanii

h) przygotowanie raportu z przeprowadzonych działań i osiągniętych rezultatów.

j) możliwe konsultacje dodatkowych materiałów przygotowywanych przez CEO, które będą mogły być wykorzystane w kampanii.

 

 

6. Kanały komunikacji i materiały promocyjne:

 

CEO preferuje wykorzystanie już istniejących kanałów, które posiada i nie tworzenie nowych, to jest:

 • strona globalna.ceo.org.pl
 • Facebook Edukacja Globalna CEO

Istnieje także możliwość możliwość wykorzystania kanału głównego CEO na Facebooku (https://www.facebook.com/fundacjaCEO); newsletter Edukacji Globalnej

 

Dopuszczamy możliwość pozyskiwania nowych przestrzeni publikacji, reklamowych itp.

 

8. Materiały do przygotowania przez agencję, aby wziąć udział w konkursie:

 

- Dwie propozycje influencerów do współpracy;

- Propozycja strategii kampanii (wstępny harmonogram, wykorzystane kanały dotarcia, mechanika kampanii itp.);

- Opis sposobu współpracy agencji z klientem;

- Opis doświadczenia agencji w zakresie podobnych projektów: opis doświadczenia w kampaniach w mediach społecznościowych z podobną grupą wiekową oraz opis doświadczenia w kampaniach społecznych lub kampaniach poruszających temat klimatu;

- Wycenę całej usługi.

 

10. Kryteria oceny:

 

Doświadczenie w podobnych projektach 15%

Relacje z klientem 15%

Dopasowanie proponowanych treści do wymogów projektowych 50%

Cena 20% (max. budżet kampanii wynosi 50 tys. zł brutto - kwota uwzględnia całość kosztów ze strony agencji i jej wynagrodzenie)

 

Fundacja zastrzega, że skontaktuje się i podejmie negocjacje z wybranymi na podstawie konkursu Oferentami.

 

11. Osoba kontaktowa:

 

Specjalistka ds. komunikacji Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Weronika Rzeżutka-Wróblewska: weronika.rzezutka@ceo.org.pl.

 

12. Terminy:

 

Zadawać pytania odnośnie zapytania ofertowego można do dnia: 19.11.2021.

 

Wyżej wymienione materiały wraz proszę przesłać na adres: weronika.rzezutka@ceo.org.pl w formacie PDF do dnia: 30.11.2021 do godziny: 14:00 wraz z Oświadczeniem o Braku Zobowiązań Osobowych i Kapitałowych oraz Declaration on Honour Personal.

 

Decyzja o wyborze agencji zaproszonych na spotkanie zostanie przekazana wybranym podmiotom do 7 dni roboczych od ostatecznego terminu składania ofert.

 

13. Pozostałe informacje:

- Zamawiający nie będzie brał pod uwagę ofert nadesłanych po wyznaczonym terminie.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zgłoszenie się do konkursu jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków przedstawionych przez Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

 

14. Materiały, które mogą być pomocne w zrozumieniu podejścia do edukacji klimatycznej CEO i pomogą przygotować ofertę:

“My jesteśmy zmianą”: https://www.youtube.com/watch?v=7RlTF-oBxT0&t=13s

“Ty też możesz działać na rzecz klimatu”: https://www.youtube.com/watch?v=H8JfXOyJ5WQ&t=33s

“Ucz się, mów, działaj”: https://www.youtube.com/watch?v=yUPX5e96dqo&t=163s

“Lokalne działania, globalna zmiana - 5 krótkich historii”: https://www.youtube.com/watch?v=kquTsoEZq6U&t=100s

 

Załączniki: 

Data dodania: 

poniedziałek, Listopad 8, 2021 - 13:28

Data aktualizacji : 

poniedziałek, Styczeń 10, 2022 - 09:30