Szukamy kierownika/kierowniczki wypoczynku

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zatrudni: kierownika/kierowniczki wypoczynku.

W dniach 26-31 lipca w Wildze pod Warszawą organizujemy obóz dla młodzieży licealnej. Obóz ma na celu wybranie/wzmocnienie potencjału młodych rzeczników i aktywistów w zakresie krytycznego myślenia, aby skutecznie działać lokalnie na rzecz globalnych wyzwań: klimatu i migracji. Obóz realizowany jest w ramach programów “1Planet4All - Razem dla klimatu!” i “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”.

1. Zadania na stanowisku:

 • opieka nad grupą młodzieży licealnej (w sumie 30 osób),
 • realizacja ustalonego programu kolonii,
 • prowadzenie zajęć (zajęcia programowe na obozie prowadzą głównie trenerzy i eksperci, kierownik i wychowawcy realizują wybrane zajęcia niespecjalistyczne, w oparciu o udostępnione materiały)
 • zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa i dobrej zabawy podczas wypoczynku we współpracy z wychowawcami zespołem obozu,
 • kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prowadzenie dokumentacji obozu zgodnie z obowiązkami, jakie pełni kierownik, przechowywanie dokumentacji związanej z uczestnikami i uczestniczkami obozu
 • ustalanie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
 • kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
 • zapewnienie uczestników właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom),
 • zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
 • informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów),
 • przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.
 • współpraca z organizatorem w zakresie organizacyjnym.

2. Poszukujemy osób:

 • nastawionych na współpracę, a nie rywalizację,
 • posiadających pasję w działaniu, zainteresowania związane z edukacją w różnych jej obszarach,
 • z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika - ukończony kurs na kierownika wypoczynku (aktualne zaświadczenie) oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych, uzyskane w okresie ostatnich 15 lat.
 • z aktualnym zaświadczenia o niekaralności,
 • z zaświadczeniem lekarskim lub książeczką sanepidu,
 • z doświadczeniem potwierdzonym referencjami,
 • kreatywnej w podejściu do potrzeb młodzieży,
 • młodych duchem, pełnych energii, uśmiechu, przebojowości i pozytywnego usposobienia,
 • posiadających przynajmniej podstawową wiedzy o zmianie klimatu (tak, w maju jest zimno dlatego że globalne ocieplenie),
 • otwartych na inne kultury.

3. Oferujemy:

 • wynagrodzenie dla kierownika, kierowniczki: 180 netto/dzień,
 • zakwaterowanie,
 • pełne wyżywienie,
 • dojazd/ zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW,
 • refundację testu antygenowego na Covid
 • wsparcie merytoryczne przed wyjazdem,
 • możliwość poznania tematyki zmiany klimatu, migracji,
 • trening krytycznego myślenia,
 • pracę z organizacją non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań,
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi.

4. Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy praca2@ceo.org.pl w terminie do 01 lipca 2021 roku i dołączenie:

 • CV,
 • informacji, dlaczego chcesz być kierownikiem/kierowniczką właśnie na naszym obozie,
 • kopii wymaganych dokumentów (patrz p.2. Poszukujemy osób).

 

W tytule maila proszę wpisać "Praca – kierownik obozu”.

 

Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (poniżej: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia rekrutacji.Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając mail z informacją na adres dane.osobowe@ceo.org.pl)

 

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Wiem, że moje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Wiem, że moje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. Wiem, że mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. Ewentualne pytania prosimy zadawać na podany wyżej adres e-mailowy. 

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

 

 

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.