Zgłoś się do naszych programów na semestr letni 2020/2021!

Angażuj obywatelsko

Uczniowie i uczennice w ramach tych programów w praktyce dowiadują się, jaki mogą mieć wpływ na otaczającą rzeczywistość. Uczą się także zaangażowania w życie wspólnoty - zarówno szkolnej, jak i lokalnej.  

 

Młodzi ludzie jako pełnoprawni obywatele i obywatelki mogą współdecydować o tym, jak wygląda okolica, w której mieszkają, uczą się i odpoczywają. W tym programie planują i przeprowadzają zdalnie projekt wpływający ich najbliższe otoczenie (szkolne lub lokalne). Uczestniczą jednocześnie w szkoleniach online i rozwijają swoje umiejętności m.in. realizacji projektu, komunikacji oraz brania odpowiedzialności za swoje działania.  
Rozmowy na temat przeczytanych książek nie tylko bardzo rozwijają i poszerzają perspektywę, ale także zbliżają. W tym programie w szkolnej społeczności zakładany jest klub czytelniczy. Starsi uczniowie i uczennice przygotowują dla młodszych dzieci zajęcia i zabawy związane z książkami i czytelnictwem. Dyskutują, wymieniają się spostrzeżeniami. To rozbudza pasję czytelniczą, ale także pogłębia ich wzajemne relacje. 
Organizacje pozarządowe są istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, dlatego warto rozmawiać na ich temat w szkole. W tym programie uczniowie i uczennice dowiadują się, jak działają takie organizacje, a także w jaki sposób mogą włączać się w ich działania. Mogą równocześnie wziąć udział w lekcji poprowadzonej przez przedstawicieli wybranej organizacji (o profilu działania zbliżonym do jednego ze szkolnych przedmiotów).  Uwaga! Program skierowany do szkół z Warszawy!
Odpowiadaj na globalne wyzwania

Dzięki tym programom młodzi ludzie pogłębiają rozumienie współczesnego świata oraz globalnych zjawisk. Uczą się dyskusji, szacunki i empatii, a także patrzenia na problemy z wielu perspektyw. Rozwijają także swoją wrażliwość na zagadnienia związane z ekologią.

By wyrobić sobie własną opinię na temat zmiany klimatu, warto spojrzeć na nią przez pryzmat globalnych mechanizmów, na których oparty jest nasz świat. Choć nie widzimy ich na co dzień, to mają one wpływ na nasze życie i planetę. W tym programie uczniowie i uczennice pogłębiają wiedzę o współczesnym świecie i o klimacie, a następnie zakładają szkolną redakcję i opracowują materiały dziennikarskie na ten temat. Otrzymują wsparcie od profesjonalistów: osób, które na co dzień wykonują zawód dziennikarza.
Migracje to temat złożony i budzący wiele emocji. Przekazy medialne, niejednokrotnie nastawione głównie na sensację, nie ułatwiają nam jego zrozumienia. Ten program dostarcza młodym ludziom rzetelnej i ciekawie podanej wiedzy na temat współczesnych migracji w kontekście polskim, europejskim i globalnym. Nauczyciele i nauczycielki, którzy biorą w nim udział, otrzymują wsparcie merytoryczne, a także dowiadują się, jak wykorzystać w swojej pracy metodę storytellingu edukacyjnego. 
Edukacja ekologiczna to nie tylko poszerzenie wiedzy o  środowisku naturalnym, ale także rozbudzanie w młodych ludziach poczucia odpowiedzialności za nie. Dzięki temu programowi, uczniowie i uczennice zdobędą nową wiedzę o najważniejszych zagadnieniach ekologicznych, zwiększą swoje poczucie odpowiedzialności za naturę i sprawczości w jej ochronie.
Otwieraj na kulturę

Korzystanie z kultury i sztuki uczy nie tylko twórczego myślenia, lecz również m.in. dostrzegania złożoności rzeczywistości, w której żyjemy. Udział w naszych programach kulturalnych to także sposób na uatrakcyjnienie lekcji i zwiększenie zaangażowania uczniów i uczennic.

W dzisiejszym świecie coraz istotniejsza staje się refleksja nad relacją człowieka z systemem, technologią czy naturą. W tym programie uczniowie i uczennice pracują z filmami krótkometrażowymi dotyczącymi najważniejszych wyzwań współczesnej Europy. Dzięki nim poszerzają swoją świadomość, uczą się empatii, uważności na innych, otwartości oraz kształtują swoją obywatelską postawę. 
Historii warto uczyć się na wiele sposobów, bo kreatywne podejście może ułatwić jej głębsze zrozumienie i tym samym zapamiętanie. W tym programie młodzież poznaje dwudziestolecie międzywojenne poprzez szczegół. Wybiera obiekt muzealny (obraz, grafika, zdjęcie, przedmiot), który pochodzi z tego okresu, a następnie opracowuje historię i narrację wokół niego. Nauka historii staje się fascynującą przygodą polegającą na tropieniu śladów, szukaniu powiązań, zadawaniu pytań i szukaniu na nie odpowiedzi.
Uczniowie i uczennice biorą udział w zajęciach przygotowanych z wykorzystaniem filmów krótkometrażowych. Dzięki nim rozwijają swoje umiejętności emocjonalno-społeczne takie jak samoświadomość, samokontrola, świadomość społeczna, umiejętność budowania relacji i odpowiedzialne podejmowanie decyzji. Takie kompetencje są pomocne w bezpiecznym podejmowaniu aktywności m.in. w internecie. Rejestracja wkrótce!