Zgłoszenia indywidualne

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Programy Szkoły Uczącej Się

W ramach dwuletniego działania szkoły będę mogły poznać i wprowadzić w swojej pracy metody związane z Ocenianiem Kształtującym - pracy z uczniami w zakresie stosowania celów, kryteriów sukcesu, informacji zwrotnej, oceny koleżeńskiej i samooceny. Aby to osiągnąć nauczyciele przejdą przez szereg warsztatów, spotkań i kurs internetowy pod opieką jednego z trenerów-mentorów Szkoły Uczącej Się. W CRS1 nie zapominamy także o dyrektorach szkół, których zapraszamy na dwie ogólnopolskie konferencje służące wymianie doświadczeń związanych z wdrażaniem OK.

Warsztaty SUS dla Rad Pedagogicznych koncentrują się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Pozarządownik szkolny to program dla warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promujemy wiedzę dotyczącą III sektora oraz wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Współorganizatorem programu jest Fundacja Pole Dialogu .

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Program dla pracowników szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać rozwój naukowy młodzieży. Proponujemy m.in. interaktywny kurs on-line, który pomoże założyć STEM Kluby w szkołach i przeprowadzić różnorodne zajęcia dodatkowe dla młodzieży, w obszarze wyzwań globalnych.

Programy Kulturalne i Medialne

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować.