Zgłoszenia indywidualne

Zapraszamy do prowadzenia projektów edukacyjnych w różnych programach tematycznych CEO. Rozwijamy umiejętność współpracy, odpowiedzialność i kreatywność uczniów i uczennic, zachęcamy ich do poznawania świata poza murami szkoły i zmieniania swojego najbliższego otoczenia. Zapewniamy: wsparcie ekspertów i praktyków, inspirujące scenariusze zajęć i przewodniki metodyczne, angażujące webinaria i szkolenia, udział w ogólnopolskiej prezentacji podsumowującej program, zaświadczenie/dyplom na zakończenie programu.

Oferujemy także szeroki wachlarz szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli oraz wprowadzających nowoczesne metody nauczania, oceniania i zarządzania w pracy szkoły.


Programy Szkoły Uczącej Się

Nauczycielska Akademia Internetowa kursy e-learninigowe dla nauczycieli prowadzone w małych grupach, z indywidualną opieką mentora i praktycznymi zadaniami. Kurs wyłącznie on line do realizacji w dowolnym miejscu i czasie. Oferujemy szeroki wachlarz tematów.

OK Zeszyt propozycja dla nauczycieli, którzy chcą wprowadzać Ocenianie Kształtujące w swojej klasie. Główne korzyści to praktyczna wiedza i zadania, opieka mentorki, materiały, spotkania regionalne, webinaria i filmy.

Warsztaty SUS dla Rad Pedagogicznych koncentrują się wokół pięciu obszarów: efektywnego nauczania (ocenianie kształtujące), metod dydaktycznych, współpracy nauczycieli, ewaluacji wewnętrznej pracy szkoły oraz szkolnych relacji. Program skierowany do rad pedagogicznych wszystkich typów szkół.

Programy Aktywności Społecznej i Obywatelskiej

Program dla uczniów i przedszkolaków (5 do 19 lat), którzy mają okazję wziąć udział w warsztatach eksperymentalnych na Wydziale Fizyki UW lub w pogadance wygłoszonej przez naukowca w ich szkole/przedszkolu. Dla nauczycieli udostępniamy materiały: scenariusze zajęć, filmy instruktażowe oraz pomoce dydaktyczne. Dodatkowo, uczniowie-pasjonaci fizyki w wieku 13-19 lat wezmą udział w 5-dniowej Letniej Szkole Fizyka, a wszystkie pozostałe osoby zainteresowane tą tematyką – w serii wykładów popularno-naukowych pt. „Zapytaj Fizyka” na Wydziale Fizyki UW.

Pomagamy zorganizować twórczy i wartościowy pod względem edukacyjnym i wychowawczym wolontariat w szkole. Priorytetami projektu są m.in:
- udzielanie wsparcia nauczycielom, uczniom i dyrektorom poprzez szkolenia, warsztaty, debaty, webinaria, konsultacje indywidualne, wizyty studyjne, akcje;
- pomoc w nawiązywaniu współpracy między różnymi podmiotami w szkole i poza nią, wymianę doświadczeń w ramach tych relacji;

Młodzi Głosują to program edukacji wyborczej, w ramach którego uczniowie i uczennice przeprowadzają kampanie profekwencyjne i organizują młodzieżowe wybory w swojej szkole. Można wziąć udział w wersji podstawowej lub rozszerzonej programu.

Wersja podstawowa (wybory parlamentarne 2019). Czas trwania: wrzesień 2019-grudzień 2019.

Młodzi Głosują to program edukacji wyborczej, w ramach którego uczniowie i uczennice przeprowadzają kampanie profekwencyjne i organizują młodzieżowe wybory w swojej szkole.

Wersja rozszerzona (wybory parlamentarne 2019 i wybory prezydenckie 2020). Czas trwania: wrzesień 2019-czerwiec 2020.

Młodzi Głosują w Warszawie to program edukacji wyborczej, w ramach którego uczniowie i uczennice przeprowadzają kampanie profekwencyjne i organizują młodzieżowe wybory w swojej szkole.  Program obejmuje wybory parlamentarne 2019 i wybory prezydenckie 2020. Czas trwania: wrzesień 2019-czerwiec 2020.
Rekrutacja prowadzona będzie w dwóch turach:
I tura – przed wyborami parlamentarnymi odbywać się będzie od 16.08 do 30.09.2019
II tura – przed wyborami prezydenckimi odbywać się będzie od 15.03 do 30.04.2020

Program nowoczesnej edukacji ekonomicznej. Do udziału w projekcie zapraszamy nauczycieli oraz uczniów w wieku 15-17 lat.

W programie:
- dla nauczycieli, platforma internetowa oferująca wymianę wiedzy i doświadczeń;
- dla uczniów, platforma edukacyjna na której młodzi zmagają się z zadaniami z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości i  przygotowują pomysł na własną firmę;
- spotkania online z ekspertami w ramach Wirtualnej Akademii Młodych Przedsiębiorczych

Młodzi w Akcji to działania na rzecz okolicy i jej mieszkańców. Młodzi ludzie podejmują kreatywne wyzwania w ramach jednego z czterech proponowanych tematów. Uczą się pracy metodą projektu, a także wcielają się w role etnologów, reporterów i artystów.

Nauczyciel/ka I klasa to program wsparcia rozwoju zawodowego dla nauczycieli i nauczycielek edukacji wczesnoszkolnej. Pokazujemy m.in. jak lepiej zarządzać zróżnicowaną klasą, uczyć dzieci współpracy, skutecznie motywować czy rozwijać ciekawość i aktywność uczniów.

Oby Młodzież to pierwszy program CEO dedykowany nauczycielom i młodzieży ze szkół branżowych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii i Centrum Kształcenia Ustawicznego. Uczniowie wybierają do realizacji jeden z czterech programów CEO: Młodzi w Akcji, Młodzi Przedsiębiorczy, Klimat to temat, Sztuka Zaangażowania.

PoczytajMY to program edukacyjny, wspierający czytelnictwo i promujący wolontariat. Zachęcamy nauczycieli, bibliotekarzy, opiekunów świetlic do zakładania uczniowskich klubów czytelniczych. Zadaniem klubu jest przygotowanie spotkań czytelniczych dla młodszych kolegów oraz akcji zachęcającej rówieśników do czytania.

PoczytajMy o DOMach to program czytelniczy dotyczący mieszkalnictwa polegający na założeniu młodzieżowego klubu czytelniczego. Kluby będą pracowały wokół tematyki najbliższej okolicy, sprawdzając, czy jest ona przyjazna, bezpieczna i dostępna. Zadaniem klubu jest zorganizowanie spotkania czytelniczego dla najmłodszych, a potem akcji w okolicy szkoły.

Pozarządownik szkolny to program dla warszawskich szkół ponadpodstawowych, w którym promujemy wiedzę dotyczącą III sektora oraz wspieramy placówki edukacyjne w nawiązywaniu współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi. Współorganizatorem programu jest Fundacja Pole Dialogu .

Celem projektu jest wsparcie wspólnot szkolnych w warszawskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w procesie uspołeczniania szkoły i wzmacniania samorządności uczniowskiej w prowadzeniu dialogu w szkole oraz tworzeniu możliwości współdecydowania uczniów o szkole. Projekt realizowany w partnerstwie z Fundacją Civis Polonus.

Szkoła Demokracji/Samorząd Uczniowski to program wspierający samorządność uczniowską i instytucje demokratyczne w szkole. Jego celem jest zwiększenie wpływu uczniów i uczennic na to, co dzieje się w szkole.

Zapraszamy nauczycieli i nauczycielki z woj. Warmińsko-Mazurskiego do realizacji z uczniami/ uczennicami klas IV-VIII projektu badawczego ze wsparciem on-line. Uczestnicy przez osiem tygodni będą pracować w grupach projektowych zapoznając się z materiałami oraz realizując kolejne kroki w projekcie badawczym.

Programy Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Klimat to temat! Perspektywa kobiet - w programie zachęcamy do poruszania na lekcjach zagadnienia zmiany klimatu, które stanowi realne wyzwanie stojące przed ludźmi. Proponujemy ciekawe materiały, aktywne i angażujące metody pracy z uczniami oraz praktyczne narzędzia. W tej edycji będziemy m.in. pokazywać przykłady zaangażowania kobiet na rzecz środowiska oraz zachęcać chłopców i dziewczęta do angażowania się w praktyczne działania. 

Rozmawiajmy o uchodźcach. Klub Dobrej Rozmowy - w ramach programu zachęcamy do prowadzenia rozmów z młodzieżą o współczesnych procesach migracyjnych, a także o wartościach i postawach, które są bliskie młodym ludziom. Zachęcamy do zakładania Klubów Dobrej Rozmowy. 

W świat z klasą - kurs e-learningowy dla nauczycieli i nauczycielek jęz. polskiego i geografii obejmujący zagadnienia edukacji globalnej, poruszającej kwestie globalnych współzależności oraz wyzwań rozwojowych na świecie (np. migracje, zrównoważony rozwój, sprawiedliwy handel itp.), oraz sposoby włączania tych wątków do zajęć przedmiotowych w szkole podstawowej.

W świat z klasą. Ścieżki do Celów to kurs e-learningowy dla nauczycieli i nauczycielek różnych przedmiotów (m.in. matematyki, religii, etyki, biologii, jęz. angielskiego, plastyki) dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz prowadzenia wraz z uczniami i uczennicami kampanii poświęconych tym zagadnieniom.

Projekt „Weź Oddech w Białymstoku” został przygotowany dla opiekunów/ek oraz młodzieży, w ramach którego oferujemy wsparcie w obszarze edukacji na temat czystości powietrza, niskiej emisji, smogu i aktywności lokalnej oraz możliwość wspólnego działania na rzecz czystego powietrza.

Program dla pracowników szkół podstawowych (klasy VI-VIII) i ponadpodstawowych, którzy chcą wspierać rozwój naukowy młodzieży. Proponujemy m.in. interaktywny kurs on-line, który pomoże założyć STEM Kluby w szkołach i przeprowadzić różnorodne zajęcia dodatkowe dla młodzieży, w obszarze wyzwań globalnych.

Programy Kulturalne i Medialne

DoMowy - rodzinne historie o słowach program warsztatów słowotwórczych dla bibliotek szkolnych i publicznych oraz domów kultury i innych miejsc pracujących z dziećmi.
Dzieci biorą udział w warsztatach, podczas których wspólnie twórczo bawią się polszczyzną. Bibliotekarze korzystają z rozbudowanego pakietu materiałów edukacyjnych, w tym scenariusza warsztatów oraz otrzymują książki rozwijające wyobraźnię językową.

W programie zachęcamy uczniów do poznawania historii poprzez przedmioty muzealne. Przekonujemy, że punktem wyjścia do opowiedzenia lokalnej historii może być obraz, obiekt, dokument historyczny pochodzący z miejscowego muzeum, izby pamięci lub odnaleziony w domowym archiwum.

MedJa. Szkoła Krytycznego Myślenia. Ideą programu jest zaangażowanie lokalnych agencji medialnych w projekty społeczne i współpraca ze szkołami w celu współtworzenia etycznych mediów. W programie podkreślamy te aspekty pracy dziennikarskiej, które wiążą się z edukacją obywatelską i współtworzeniem lokalnej społeczności poprzez dostarczanie wiarygodnych i istotnych informacji. 

Projekt nowoczesnej edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych. Filmy zostały dobrane według klucza tematycznego stworzonego myślą o kompetencjach, których dzisiejsza młodzież może najbardziej potrzebować.

Zapraszamy także do naszych akcji

Zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń przez nauczycieli i nauczycielki, którzy uczą i wychowują w duchu tolerancji i poszanowania dla innych, odgrywają ważną rolę w szkole i społeczności lokalnej.

Noc Bibliotek to wielkie święto bibliotek i czytania – ogólnopolska akcja, która w niekonwencjonalny sposób zachęca do korzystania z zasobów bibliotek. Stawia też biblioteki w roli najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsc wspólnych, łączących ludzi, lokalnych centrów żywej kultury i edukacji. Tegoroczna edycja akcji 5 października 2019. Październik to międzynarodowy dzień bibliotek szkolnych. Akcja pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.