Zgłoś się do programów CEO!

Propozycja odpowiednia dla młodych ludzi, którzy są zainteresowani sprawami społecznymi i aktywizmem. Pozwala poszerzyć ich wiedzę o organizacjach społecznych oraz o tym, jak mogą zaangażować się w ich działanie. Główne narzędzie pracy to dyskusyjna gra karciana ,,Włącz zmianę!", którą w ramach zajęć przedmiotowych aranżuje nauczyciel. Ścieżka rozwija umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji i współpracy. || Udział jest bezpłatny!
Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy zdobywają nową wiedzę na temat wybranego aspektu działania samorządu uczniowskiego. Celem warsztatów jest usprawnienie jego funkcjonowania, również w czasie kryzysu związanego z pandemią. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak zbadać potrzeby lokalnej społeczności oraz zaplanować na ich podstawie szkolny wolontariat. Warsztat pozwala także uzupełnić wiedzę o wymaganiach formalno-prawnych związanych z jego prowadzeniem. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
W ramach tej ścieżki zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela tworzą własny projekt społeczny. W tym semestrze będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Przy okazji zdobędą kompetencje przydatne w życiu i w pracy: samodzielność, odpowiedzialność, zarządzanie czasem, współpraca i rozwiązywanie problemów. || Udział jest bezpłatny!
Program wspiera merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą wzmacniać samorządność uczniowską i oddolną aktywność uczniów. Zespoły szkolne przy wsparciu mentora wybierają i realizują wyzwania, których celem jest zwiększenie wpływu uczniów na to, co dzieje się w szkole. Uczestniczki i uczestnicy programu rozwijają umiejętności takie jak współpraca w grupie, skuteczne planowanie i realizowanie działań, komunikacja i kompetencje liderskie. Szkoły, które zrealizują 5 wyzwań zgodnie z założeniami programu, otrzymują certyfikaty "Szkoły Demokracji". || Udział w programie jest bezpłatny.
Uczniowie i uczennice poznają w tej ścieżce możliwości lokalnego i globalnego działania na rzecz ochrony klimatu. Przy wsparciu opiekuna poszerzają także swoją wiedzę o tym, czym jest zmiana klimatu oraz jakie są jej skutki. Realizując projekt (polegający na założeniu Klimatycznej Redakcji Szkolnej lub przeprowadzeniu Akcji dla klimatu), rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie. || Udział jest bezpłatny! Jeśli do kursu zgłosi się więcej uczestników niż zaplanowano, kolejnych będziemy przyjmować jako wolnych słuchaczy.
Ścieżka rozbudza u młodzieży, szczególnie u dziewcząt, zainteresowania naukowe oraz zwiększa ich świadomość dotyczącą równości płci. Młodzi ludzie przyglądają się temu zagadnieniu w kontekście nauk ścisłych oraz wspólnie tworzą przestrzeń do nauki bez uprzedzeń. W drugim semestrze młodzież przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki tworzy projekty edukacyjne dotyczące równości płci w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące nauk ścisłych i zagadnień naukowych. Rozwija tym samym wiarę we własne możliwości, poczucie wspólnoty, kreatywność oraz kształtuje odpowiedzialność społeczną. || Udział jest bezpłatny!
Temat migracji jest okazją do wzmocnienia u młodzieży kompetencji takich jak: samoświadomość globalna, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczającego nas świata. Są one bowiem potrzebne do prowadzenia rozmów i realizowania projektów dotyczących trudniejszych społecznych tematów. Wsparcie proponowane w tej ścieżce dostarcza wiedzy i narzędzi do prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz godzin wychowawczych związanych z zagadnieniem migracji. || Udział jest bezpłatny!
Uczniowie i uczennice oraz opiekun biorący udział w projekcie pracują z wykorzystaniem wyselekcjonowanych filmów dostępnych na internetowej platformie. Mogą wykorzystywać je podczas lekcji lub zrealizować projekt społeczno-filmowy. Wsparcie proponowane uczestnikom programu obejmuje warsztaty, szkolenia, mentoring i wirtualne spotkania wokół premier filmowych, w których biorą udział szkoły z całej Polski. Program rozwija umiejętność świadomego korzystania i tworzenia kultury oraz pogłębia rozumienie siebie, innych ludzi i istotnych problemów społecznych. || Udział jest bezpłatny! 
Te kursy są odpowiedzią na wyzwania dotyczące nauczania, z którymi na co dzień spotka się każdy nauczyciel. Wszystkie z nich odbywają się przez internet i trwają kilka miesięcy. W tym czasie uczestniczki i uczestnicy poznają nowe metody nauczania, na bieżąco wypróbowują je w pracy z uczniami oraz poddają to doświadczenie refleksji. || Koszt udziału indywidualnego nauczyciela w dowolnym kursie to 450zł. Opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł.    
Warsztaty, w których bierze udział wielu nauczycieli, pracujących na co dzień w jednej szkole, pozwalają na znaczące podniesienie skuteczności uczenia się uczniów i uczennic. Uczestnicy pogłębiają podczas nich swoją wiedze na temat nauczania, oceniania i zarządzania oraz zacieśniają wzajemną współpracę. Poszczególne warsztaty opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Dostępne są zarówno formaty online, jak i stacjonarne. || Koszt udział w warsztatach uzależniony jest od wielkości szkoły.
Program pogłębia wiedzę uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Dowiadują się, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. W ramach programu w szkołach odbywają się warsztaty, prowadzone przez ekspertów, ekspertki oraz animatorów. Dzięki nim rozwija się uczniowskie poczucie sprawczości i samoświadomość w wymiarze globalnym. Udział jest bezpłatny! Zapraszamy szkoły z miejscowości do 50 tysięcy mieszkańców.   
Program zaprasza do refleksji nad tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program jest kontynuacją "Szkoły Tolerancji" - jeszcze bardziej chcemy wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem. Oferta obejmuje kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek z szeroko pojętej edukacji włączającej, konsultacje eksperckie, realizację działań w szkołach, w tym Dnia Różnorodności. || Udział w programie jest bezpłatny!