Zgłoś się do naszych programów na rok szkolny 2021/2022!

Nauczycielko, Nauczycielu!

 

programy, szkolenia oraz inne nasze inicjatywy, z których możecie skorzystać w nowym roku szkolnym, przygotowaliśmy tak, aby:
- angażowały uczniów i uczennice w naukę (po dłuższej przerwie),
- pomagały w tworzeniu środowiska sprzyjającego uczeniu się,
- wyzwalały w młodych ludziach radość, energię i entuzjazm do działania,
- sprzyjały odbudowywaniu szkolnej wspólnoty (m.in. po edukacji zdalnej),
- wspierały we wprowadzaniu na lekcje tematów dotyczacych otaczającej rzeczywistości. 

 

Nasze wsparcie sprawdzi się zarówno w szkołach małych, wiejskich, jak i w tych, które znajdują się w dużych miastach (w ofercie znajduje się także program skierowany młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, ośrodkach wychowawczych i szkołach branżowych!). Stawiamy na przyjazne materiały oraz praktyczne wskazówki i rozwiązania. Współpraca z Centrum Edukacji Obywatelskiej jest możliwa niezależnie od warunków pracy szkoły (stacjonarnych, hybrydowych lub zdalnych).

 

O udziale decyduje kolejność zgłoszeń, dlatego zachęcamy do zapisów już dziś! 
 

Angażuj obywatelsko

Chcemy razem z Tobą pokazywać młodym ludziom, jaką wartość ma podejmowanie inicjatyw na rzecz innych w szkole i w środowisku lokalnym. W programie „Szkoła demokracji” wesprzemy Cię w rozwijaniu samorządu uczniowskiego. Program „Młodzi w akcji” skutecznie zainspiruje ich do realizacji projektów na rzecz najbliższej okolicy. 

Program „Młodzi w akcji”

W ramach tej ścieżki zespoły uczniowskie pod opieką nauczyciela tworzą własny projekt społeczny. W tym semestrze będą mogli mi. in. nauczyć się debatować o sprawach lokalnych, stworzyć reportaż o swoich sąsiadach czy zaplanować rozwój najbliższej okolicy razem z jej mieszkańcami. Przy okazji zdobędą kompetencje przydatne w życiu i w pracy: samodzielność, odpowiedzialność, zarządzanie czasem, współpraca i rozwiązywanie problemów. || Udział jest bezpłatny!
Ścieżka dla wszystkich uczennic i uczniów, którzy chcą przy wsparciu opiekuna promować czytelnictwo i działać w wolontariacie czytelniczym. Od ponad 20 lat kluby czytelnicze „PoczytajMy” czytają młodszym dzieciom, wykorzystując metodę projektu w pracy na rzecz innych. Wychodzimy z założenia, że czytanie jest kluczem do zdobycia umiejętności, które pozwolą ukształtować świadomych i krytycznie myślących obywateli. Rozwój młodych ludzi wspiera także współpraca pomiędzy uczniami z różnych roczników i klas oraz wspólne rozmowy na ważne dla nich tematy. || Udział jest bezpłatny!
Propozycja odpowiednia dla młodych ludzi, którzy są zainteresowani sprawami społecznymi i aktywizmem. Pozwala poszerzyć ich wiedzę o organizacjach społecznych oraz o tym, jak mogą zaangażować się w ich działanie. Główne narzędzie pracy to dyskusyjna gra karciana ,,Włącz zmianę!", którą w ramach zajęć przedmiotowych aranżuje nauczyciel. Ścieżka rozwija umiejętność prowadzenia dialogu, dyskusji i współpracy. || Udział jest bezpłatny!
Ścieżka dostosowana do potrzeb uczniów i uczennic Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych oraz Szkół Branżowych. Jej celem jest wzmacnianie kompetencji społecznych i obywatelskich młodzieży, poprzez prace metodą projektu. Wsparcie obejmuje pomoc mentora lub mentorki przez cały czas trwania projektu, grant na zakup materiałów, webinaria i szkolenia dla opiekunów grup i młodzieży oraz mnóstwo pomysłów i dobrej zabawy. || Udział jest bezpłatny!
Program wspiera merytorycznie szkoły (nauczycieli i uczniów), które chcą wzmacniać samorządność uczniowską i oddolną aktywność uczniów. Zespoły szkolne przy wsparciu mentora wybierają i realizują wyzwania, których celem jest zwiększenie wpływu uczniów na to, co dzieje się w szkole. Uczestniczki i uczestnicy programu rozwijają umiejętności takie jak współpraca w grupie, skuteczne planowanie i realizowanie działań, komunikacja i kompetencje liderskie. Szkoły, które zrealizują 5 wyzwań zgodnie z założeniami programu, otrzymują certyfikaty "Szkoły Demokracji". || Udział w programie jest bezpłatny.
Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy zdobywają nową wiedzę na temat wybranego aspektu działania samorządu uczniowskiego. Celem warsztatów jest usprawnienie jego funkcjonowania, również w czasie kryzysu związanego z pandemią. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
Warsztaty dla nauczycieli, uczennic lub grup mieszanych, podczas których uczestnicy dowiedzą się, jak zbadać potrzeby lokalnej społeczności oraz zaplanować na ich podstawie szkolny wolontariat. Warsztat pozwala także uzupełnić wiedzę o wymaganiach formalno-prawnych związanych z jego prowadzeniem. Spotkanie możliwe jest w formie online lub stacjonarnej. || Koszt warsztatu stacjonarnego zaczyna się od 1500 zł brutto. Koszt warsztatu online od 900 zł brutto.
Odpowiadaj na globalne wyzwania

Jak działa globalny świat? Jak dbać o środowisko i o innych ludzi? Na jakie zjawiska być uważnym we współczesnym świecie? To naprawdę ważne, by w szkole zadawać takie pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. By łatwiej było je znaleźć, warto skorzystać ze wsparcia naszych ekspertek i ekspertów w programach „Globalna szkoła” i „Ekologiczna szkoła”.

Program „Globalna szkoła”

Uczniowie i uczennice poznają w tej ścieżce możliwości lokalnego i globalnego działania na rzecz ochrony klimatu. Przy wsparciu opiekuna poszerzają także swoją wiedzę o tym, czym jest zmiana klimatu oraz jakie są jej skutki. Realizując projekt (polegający na założeniu Klimatycznej Redakcji Szkolnej lub przeprowadzeniu Akcji dla klimatu), rozwijają umiejętności krytycznego myślenia, rozumienia globalnych współzależności, wyznaczania celów i współpracy w grupie. || Udział jest bezpłatny!
Ścieżka rozbudza u młodzieży, szczególnie u dziewcząt, zainteresowania naukowe oraz zwiększa ich świadomość dotyczącą równości płci. Młodzi ludzie przyglądają się temu zagadnieniu w kontekście nauk ścisłych oraz wspólnie tworzą przestrzeń do nauki bez uprzedzeń. W drugim semestrze młodzież przy wsparciu nauczyciela lub nauczycielki tworzy projekty edukacyjne dotyczące równości płci w kontekście Celów Zrównoważonego Rozwoju, dotyczące nauk ścisłych i zagadnień naukowych. Rozwija tym samym wiarę we własne możliwości, poczucie wspólnoty, kreatywność oraz kształtuje odpowiedzialność społeczną. || Udział jest bezpłatny!
Temat migracji jest okazją do wzmocnienia u młodzieży kompetencji takich jak: samoświadomość globalna, kompetencje społeczno-antydyskryminacyjne, obywatelskie i krytyczne rozumienie otaczającego nas świata. Są one bowiem potrzebne do prowadzenia rozmów i realizowania projektów dotyczących trudniejszych społecznych tematów. Wsparcie proponowane w tej ścieżce dostarcza wiedzy i narzędzi do prowadzenia lekcji przedmiotowych oraz godzin wychowawczych związanych z zagadnieniem migracji. || Udział jest bezpłatny!
Program pogłębia u młodzieży świadomość dotyczącą środowiska naturalnego, więź z naturą i poczucie odpowiedzialności za lokalne otoczenie. Skupia się na rozbudzeniu u uczniów i uczennic zainteresowania tym, co dookoła nas, uczy rozpoznawania zagrożeń i wyzwań związanych z ochroną przyrody. Uczestniczki i uczestnicy przy wsparciu opiekuna tworzą warunki do nauki w terenie i nawiązują współpracę z lokalną społecznością. || Udział jest bezpłatny!
Otwieraj na kulturę

Chciałabyś lub chciałbyś przybliżyć młodzieży kulturę i sztukę? To dobrze, bo dzięki temu nie tylko rozwija się ich wyobraźnia, ale także kształtuje otwartość na różne poglądy i umiejętność dostrzegania złożoności problemów. Sprawdź program edukacji kulturowej, a także akcje kulturalne przeznaczone dla bibliotek!

Uczniowie i uczennice oraz opiekun biorący udział w projekcie pracują z wykorzystaniem wyselekcjonowanych filmów dostępnych na internetowej platformie. Mogą wykorzystywać je podczas lekcji lub zrealizować projekt społeczno-filmowy. Wsparcie proponowane uczestnikom programu obejmuje warsztaty, szkolenia, mentoring i wirtualne spotkania wokół premier filmowych, w których biorą udział szkoły z całej Polski. Program rozwija umiejętność świadomego korzystania i tworzenia kultury oraz pogłębia rozumienie siebie, innych ludzi i istotnych problemów społecznych. || Udział jest bezpłatny! 
Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. W programie przypominamy, że biblioteki to miejsca z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji.  Biblioteki w całej Polsce przy wsparciu – promocyjnym i merytorycznym – organizatorów, przygotowują dla czytelników specjalne wydarzenia. || Udział jest bezpłatny!
Rodzinne warsztaty słowotwórcze prowadzone przez bibliotekarzy i bibliotekarki w całej Polsce na podstawie materiałów i książek polecanych w programie. Uczestnicy bawią się polszczyzną, przyglądają familektowi, dzielą się oryginalnymi słowami i powiedzeniami oraz utrwalają je w twórczej formie, ukazując ich źródło i znaczenie. Warsztat rozwija świadomość językową oraz pozwala bardziej docenić dziedzictwo językowe swojej rodziny. || Udział jest bezpłatny!
Pomagaj się uczyć

Wsparcie proponowane w tym obszarze pomoże Ci w autentycznym zaangażowaniu uczniów i uczennic w prowadzone zajęcia. Możesz dzięki niemu wzbogać wiedzę o aktywizujących metodach nauczania i ocenianiu kształtującym. Stawiamy na współpracę i wzajemne wspieranie się nauczycielek i nauczycieli, bo wierzymy, że to klucz do skuteczniejszej edukacji!

Program „Szkoła ucząca się”

Te kursy są odpowiedzią na wyzwania dotyczące nauczania, z którymi na co dzień spotka się każdy nauczyciel. Wszystkie z nich odbywają się przez internet i trwają kilka miesięcy. W tym czasie uczestniczki i uczestnicy poznają nowe metody nauczania, na bieżąco wypróbowują je w pracy z uczniami oraz poddają to doświadczenie refleksji. || Koszt udziału indywidualnego nauczyciela w dowolnym kursie to 450zł. Opłata za udział 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł. Opłata za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł.    
Warsztaty, w których bierze udział wielu nauczycieli, pracujących na co dzień w jednej szkole, pozwalają na znaczące podniesienie skuteczności uczenia się uczniów i uczennic. Uczestnicy pogłębiają podczas nich swoją wiedze na temat nauczania, oceniania i zarządzania oraz zacieśniają wzajemną współpracę. Poszczególne warsztaty opracowujemy je na podstawie najnowszych badań dotyczących skuteczności doskonalenia nauczycieli, śledząc nowe trendy w edukacji. Dostępne są zarówno formaty online, jak i stacjonarne. || Koszt udział w warsztatach uzależniony jest od wielkości szkoły.
Wyjaśniaj politykę

Naprawdę warto tłumaczyć młodym ludziom, jak działa świat polityki i zachęcać ich do zaangażowania w życie publiczne. Nasze programy takie jak „Europejski Uniwersytet Latający” pomogą Ci poruszać polityczne tematy w sposób bezpieczny i poprawny.

Program pogłębia wiedzę uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE. Dowiadują się, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów ich codziennego życia, a oni sami mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. W ramach programu w szkołach odbywają się warsztaty, prowadzone przez ekspertów, ekspertki oraz animatorów. Dzięki nim rozwija się uczniowskie poczucie sprawczości i samoświadomość w wymiarze globalnym. Udział jest bezpłatny!
Ucz otwartości

Współczesna szkoła, by dobrze przygotowywać do życia poza nią, powinna kształcić umiejętność budowania relacji opartych na szacunku dla różnorodności. Dzięki pracy w naszych programach „Szkoła otwartości” i „Wychowanie to podstawa” możesz m.in. skuteczniej pomagać młodym ludziom w ich budowaniu, a także mądrze rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy.

Program „Wychowanie to podstawa”
Program ma na celu wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. Jest nastawiony na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, osobistych oraz umożliwia - istotne w procesie wychowawczym - budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw. Uczestnicy/ki zyskują także rozwój własnych kompetencji wychowawczych.  Więcej informacji wkrótce!
Program „Szkoła otwartości”
Program zaprasza do refleksji nad tym, jak tworzyć szkołę, która jest miejscem otwartym na różnorodność, dającym wsparcie wszystkim uczniom i uczennicom, z uwzględnieniem ich kompetencji i potrzeb. Program jest kontynuacją "Szkoły Tolerancji" - jeszcze bardziej chcemy wzmocnić aspekty związane z akceptacją i społecznym włączaniem. Oferta obejmuje kurs internetowy dla nauczycieli i nauczycielek z szeroko pojętej edukacji włączającej, konsultacje eksperckie, realizację działań w szkołach, w tym Dnia Różnorodności. Więcej informacji wkrótce. || Udział w programie jest bezpłatny!