Zgłoś się do programów CEO!

Nauczycielu, Nauczycielko, Dyrektorko i Dyrektorze! 

 

Doświadczenie edukacji zdalnej pozwoliło nam wszystkim lepiej zrozumieć, z jakimi wyzwaniami mierzy się polska szkoła. W nowych warunkach można było zauważyć, że kluczowe dla procesu uczenia się jest nawiązywanie relacji, odnoszenie się do rzeczywistości pozaszkolnej i rozbudzanie wewnętrznej motywacji uczniów i uczennic. Co ważne o potrzebie zmian w sposobie nauczania mogli przekonać się także rodzice – pierwszy raz tak silnie zaangażowani w codzienną edukację swoich dzieci. 

 

 Polska szkoła po pandemii koronawirusa na pewno się zmieni. Programy Centrum Edukacji Obywatelskiej, które uruchamiamy w nowym roku szkolnym 2020/2021, przygotowaliśmy tak, aby pomogły Ci odnaleźć się w tej nowej rzeczywistości. Ich realizacja będzie możliwa w różnych warunkach pracy szkoły (również online) i pozwala nabywać kompetencje związane z angażowaniem uczniów i uczennic w lekcje, życie szkoły i aktywności lokalne. Zapewniamy Ci wsparcie mentora lub mentorki, merytoryczne i praktyczne materiały, a także dokument poświadczający ukończenie danego programu. 

 

Sprawdź, do jakich programów możesz się zapisać i nie czekaj ze zgłoszeniem. Udział w większości naszych inicjatyw jest bezpłatny, ale ilość miejsc jest ograniczona.

Pomagaj się uczyć

Nasze programy z tego obszaru, pomogą Ciw autentycznym zaangażowaniu uczniów i uczennic w prowadzone zajęcia. Możesz dzięki nim wzbogacić wiedzę o aktywizujących metodach nauczania i ocenianiu kształtującym. Stawiamy na wymianę doświadczeń pomiędzy nauczycielami i nauczycielkami, bo wierzymy, że to niezwykle cenne źródło wiedzy oraz wzajemnego wsparcia!

Akcja skierowana do uczniów i uczennic klas pierwszych SP, ich nauczycieli/ek i rodziców. Jej celem jest zachęcenie dzieci do nauki samodzielnego czytania. Uczniowie i uczennice otrzymują książki z serii „Czytam sobie”, a nauczyciele/ki praktyczne wsparcie i pomocne materiały do pracy z pierwszoklasistami. W ramach akcji powstał także poradnik dla rodziców o tym, jak wspierać naukę i rozbudzać pasję czytelniczą u swoich dzieci. Udział jest bezpłatny!
Kursy e-learningowe, podczas których nauczyciele i nauczycielki poznają metody i techniki nauczania oraz oceniania. Sprawdzają je także w praktyce, a następnie poddają swoje doświadczenie refleksji. Podzieleni są na grupy, którymi opiekują się mentorzy/ki. Koszt udziału 4 nauczycieli ze szkoły w jednym roku szkolnym wynosi 1400 zł (za każdego następnego nauczyciela ze szkoły to 300 zł). Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 450 zł. 
Kurs online nauczycielek i nauczycieli, którzy chcą wprowadzić w swojej klasie ocenianie kształtujące i pracę z OK Zeszytem. Wysoko ocenianym elementem kursu jest bezpośrednia opieka mentora lub mentorki, których rolą jest: wspieranie uczestnika, komentowanie jego refleksji oraz wyjaśnianie wątpliwości. Kurs dla wszystkich zainteresowanych, również tych, którzy nie mają jeszcze wiedzy na temat oceniania kształtującego. Koszt udziału indywidualnego nauczyciela to 460 zł.     
Warsztaty dla rad pedagogicznych, które pozwalają pogłębić wiedzę na temat oceniania kształtującego oraz zacieśniają współpracę nauczycieli i nauczycielek. W ich wyniku poprawia się proces i efekty uczenia się wszystkich uczniów i uczennic w szkole. Koszt udziału uzależniony od wielkości szkoły.
Angażuj obywatelsko

Chcemy razem z Tobą pokazywać młodym ludziom, jaką wartość ma podejmowanie inicjatyw na rzecz innych w szkole i w środowisku lokalnym. Pomożemy Ci zorganizować szkolne działania z zakresu wolontariatu, samorządności i przedsiębiorczości. Wsparcie ekspertów z obszaru programowego Angażuj Obywatelsko sprawi, że będą one ciekawe i atrakcyjne dla młodych ludzi!

 

Ogólnopolski program, którego celem jest inspirowanie opiekunów i opiekunek młodzieży oraz ich podopiecznych do nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej mieszkańców. Ich wykonywanie rozwija pracę metodą projektu oraz umiejętność pracy w grupie.  Udział w programie jest bezpłatny! 
W ramach programu, w szkołach zakładane są kluby czytelnicze, które spotykają się, by czytać młodszym uczennicom i uczniom. To pomaga kształcić umiejętność krytycznego czytania, analizy tekstu, a także pracy w grupie i wystąpień publicznych. Udział w programie jest bezpłatny!
Program wspiera merytorycznie szkoły (nauczycieli/ki i uczniów oraz uczennice), które chcą poprawić funkcjonowanie swojego samorządu uczniowskiego. Zapewniamy wsparcie mentora lub mentorki, która pomaga w realizacji zadań umieszczanych na platformie internetowej. Program rozwija umiejętności liderskie i kompetencje komunikacyjne. Udział jest bezpłatny!
Program skierowany do Młodzieżowych Ośrodków Socjoterapii, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Szkół Branżowych. Młodzi ludzie realizują w jego ramach, własny projekt uczniowski w jednej z 4 ścieżek tematycznych. Uczestnikom i uczestniczkom zapewniamy wsparcie w postaci szkoleń, opieki mentora oraz możliwości otrzymania grantu. Udział jest bezpłatny!
Odpowiadaj na globalne wyzwania

Jak działa globalny świat? Jak dbać o środowisko i o innych ludzi? Na jakie zjawiska być uważnym we współczesnym świecie? To naprawdę ważne, by w szkole zadawać takie pytania i wspólnie szukać na nie odpowiedzi. By łatwiej było je znaleźć, warto skorzystać ze wsparcia naszych ekspertek i ekspertów, udzielanego w ramach programów edukacji globalnej i ekologicznej.

Program internetowy, którego celem jest zachęcenie młodzieży szkolnej do działania na rzecz ochrony klimatu. Porusza zagadnienia związane z klimatem, a także rzetelnym informowaniem o zjawiskach z nim związanych.  Poza pogłębianiem wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej i medialnej, kurs pozwala kształcić również umiejętność współpracy i kompetencje organizacyjne. Udział jest bezpłatny! 
Nauczyciele/ki biorący/e udział w tym kursie online i szkoleniu stacjonarnym zostaną wzmocnieni/wzmocnione  w zakresie prowadzenia konstruktywnych rozmów z młodzieżą na temat współczesnych migracji ludności, w tym uchodźstwa, oraz nauki analizowania tych procesów z różnych punktów widzenia. Udział w kursie jest bezpłatny!
Kurs online pogłębia umiejętności angażowania młodzieży (w szczególności dziewcząt) w nauki ścisłe i odpowiadanie na globalne wyzwania. Celem projektu jest  wspieranie w rozwoju naukowym uczniów i uczennic, rozbudzenie ich zainteresowań naukowych w przedmiotach ścisłych i technologiach informatycznych, a także tworzenie przestrzeni do nauki bez uprzedzeń. Udział jest bezpłatny!
Otwieraj na kulturę

Chciałbyś lub chciałabyś przybliżyć młodzieży kulturę i sztukę? To dobrze, bo dzięki temu nie tylko kształtuje się ich wyobraźnię, ale także otwartość na różne poglądy i umiejętność dostrzegania złożoności problemów. Sprawdź nasze programy z zakresu edukacji kulturalnej, medialnej oraz filmowej i razem z nami otwieraj na kulturę!

Ogólnopolska akcja w niekonwencjonalny sposób zachęcająca do korzystania z zasobów bibliotek jako najbardziej otwartych i dostępnych instytucji kultury. W programie przypominamy, że biblioteki to miejsca z ofertą dla osób w każdym wieku, miejsca wspólne, łączące ludzi, lokalne centra żywej kultury i edukacji. Udział jest bezpłatny!
Program edukacji filmowej z wykorzystaniem europejskich filmów krótkometrażowych umieszczonych na platformie vod dostępnej dla wszystkich zarejestrowanych szkół. Filmy pomagają rozwiązywać problemy wychowawcze, a także kształcą kompetencje obywatelskie. Program bezpłatny!
Rodzinne warsztaty słowotwórcze prowadzone przez bibliotekarzy/rki w całej Polsce na podstawie materiałów i książek polecanych w programie. Uczestnicy bawią się polszczyzną, przyglądają swojemu familektowi, dzielą oryginalnymi słowami i powiedzeniami oraz utrwalają je w twórczej formie, ukazując ich źródło i znaczenie. DoMowy rozwija świadomość językową oraz pozwala bardziej docenić innowacyjność i dziedzictwo językowe swojej rodziny. Udział jest bezpłatny!
Wyjaśniaj politykę

Naprawdę warto tłumaczyć młodym ludziom, jak działa świat polityki i zachęcać ich do zaangażowania w życie publiczne. Nasze programy pomogą Ci poruszać polityczne tematy w sposób bezpieczny i poprawny!

Celem programu jest pogłębianie wiedzy uczniów i uczennic na tematy związane z praktycznym wymiarem członkostwa Polski w UE.  Odbywające się w jego ramach lekcje europejskie pokazują, że Unia Europejska dotyczy bezpośrednio wielu obszarów codziennego  życia, a uczniowie i uczennice mogą mieć wpływ na decyzje podejmowane przez instytucje unijne. Udział w programie jest bezpłatny!
Ucz otwartości

Współczesna szkoła, by dobrze przygotowywać do życia poza nią, powinna kształcić umiejętność budowania relacji opartych na szacunku dla różnorodności. Przy wsparciu naszych ekspertów i ekspertek możesz jeszcze skuteczniej pomagać uczniom i uczennicom w ich budowaniu, a także mądrze rozmawiać z młodzieżą na trudne tematy.

Program ma na celu wzmacnianie funkcji wychowawczej szkoły. Jest nastawiony na kształcenie kompetencji społecznych, obywatelskich, osobistych oraz umożliwia - istotne w procesie wychowawczym - budowanie relacji, prowadzenie dialogu oraz krystalizację wartości i postaw. Uczestnicy/ki zyskują także rozwój własnych kompetencji wychowawczych. Program opiera się na pracy z indywidualnymi nauczycielami/kami oraz pracy z całą szkołą. Udział jest bezpłatny!