Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje przyszłości?

Rekomendacje ogólne to pierwszy z elementów zestawu rekomendacji i wniosków formułowanych w ramach pilotażowego projektu "Szkoła dla innowatora", którego celem jest wprowadzenie do praktyki pracy polskich szkół systematycznego kształcenia kompetencji proinnowacyjnych. Rekomendacje odpowiadają na generalne pytanie: Jak zorganizować system edukacji, by kształcić w nim kompetencje proinnowacyjne (współpracę, zarządzanie sobą, rozwiązywanie problemów, samodzielność myślenia i liderstwo)? 

 

Podstawą formułowania rekomendacji były doświadczenia realizacji projektu "Szkoła dla innowatora", wywiady eksperckie oraz wywiady z uczestnikami projektu, analiza rozwiązań w zakresie kształcenia kompetencji, które są stosowane w innych krajach OECD, wyniki krajowych i międzynarodowych badań oraz dokumenty i raporty międzynarodowe dotyczące przyszłości systemu rozwoju kompetencji.

 

Adresatami rekomendacji ogólnych są instytucje administracji publicznej odpowiedzialne za kształcenie dzieci i młodzieży oraz rozwój krajowych inteligentnych specjalizacji przede wszystkim Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz instytucje podległe tym resortom realizujące politykę edukacyjną i politykę  innowacyjności. W drugiej kolejności rekomendacje mogą być przydatne dla jednostek samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz samych szkół i placówek oświatowych.

 

Autorzy: dr Jędrzej Witkowski, Rafał Lew-Starowicz
Warszawa, grudzień 2021 r.