Postępowanie nr 9/ALO SUS

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu konkursowego nr POWER.02.10.00-00-3010/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na świadczenie usług, w zakresie organizacji szkoleń i konferencji (usługi związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) dla uczestników seminarium merytorycznego dla trenerów (85 osób,4 sale warsztatowe).

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, Styczeń 2, 2018 - 13:09

Data aktualizacji : 

środa, Styczeń 10, 2018 - 15:24