Postępowanie nr 7/ALO SUS

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu konkursowego nr POWER.02.10.00-00-3010/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na wyłonienie trenerów do przeprowadzenia cyklu szkoleń dla kadry kierowniczej szkół i przedszkoli dotyczących podniesienia kompetencji w zakresie przywództwa, skoncentrowanego na kształtowaniu kompetencji kluczowych u uczniów.

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, Styczeń 2, 2018 - 16:14

Data aktualizacji : 

wtorek, Styczeń 23, 2018 - 12:07