Postępowanie nr 4/ NCBR

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym” zaprasza do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie rozeznania rynku na usługi w zakresie: hosting narzędzia internetowego „Młodzi Głosują” oraz hosting narzędzia internetowego „Latarnik Wyborczy".

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, luty 26, 2019 - 17:00

Data aktualizacji : 

poniedziałek, Marzec 4, 2019 - 13:30