Postępowanie nr 3/ NCBR

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu nr POWR.03.01.00-00-T065/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym” ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie przebudowy i poszerzenia funkcjonalności narzędzia internetowego "Latarnik Wyborczy" (latarnikwyborczy.pl) poprzez dostosowanie go do potrzeb projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Załączniki: 

Data dodania: 

poniedziałek, luty 4, 2019 - 17:54

Data aktualizacji : 

środa, luty 13, 2019 - 17:30