Postępowanie nr 1/ NCBR

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu konkursowego nr POWR.03.01.00-IP.08-00-3MU/18 pt. „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym” ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie przebudowy i poszerzenia funkcjonalności narzędzia internetowego "Młodzi głosują" (młodzi.ceo.org.pl) poprzez dostosowanie go do potrzeb projektu „Aktywizacja społeczna i obywatelska młodych ludzi w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych”.

Załączniki: 

Data dodania: 

czwartek, Grudzień 6, 2018 - 15:32

Data aktualizacji : 

piątek, Grudzień 28, 2018 - 09:38