Postępowanie 6/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”.

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 1.       Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i udostępnieniem sali szkoleniowej) dla nauczycieli ze szkół uczestniczących w projekcie Szkoła dla innowatora.

2.       Spotkanie odbędzie się na terenie m. st. Warszawy, w terminie 5 – 7 marca 2020 r.

3.       Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.

4.       Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.       Przedmiot zapytania ofertowego jest określony we Wspólnotowym Słowniku Zamówień jako CPV:

CPV – 55120000-7 Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji

6.       Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

7.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

8.       Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

9.       Zamawiający odrzuci oferty jako niezgodne z treścią niniejszego Zapytania Ofertowego, oferujące zrealizowanie zamówienia w dniach innych niż terminy podane w przedmiocie zapytania ofertowego.

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 2 marca 2020 r. do godz. 10:00.

2.       Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

Załączniki: 

Data dodania: 

piątek, luty 21, 2020 - 15:27