Postępowanie 5/SI

Postępowanie prowadzone w imieniu Ministerstwa Rozwoju (MR) przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej jako grantobiorcę realizującego projekt pilotażowy „Szkoła dla innowatora”

 

Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.   

 

1.       Przedmiotem zapytania ofertowego jest świadczenie usług, w zakresie organizacji spotkania (usługi związane z wyżywieniem, zakwaterowaniem i udostępnieniem sali szkoleniowej dla dyrektorów szkół uczestniczących w projekcie Szkoła dla innowatora.
2.       Spotkanie odbędzie się na terenie m. st. Warszawy, w terminie 26 – 28 lutego 2020 r.
3.       Przedmiot zapytania ofertowego jest realizowany w ramach projektu „Szkoła dla innowatora”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, Priorytet 2: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I, Działanie 2.4 Współpraca w ramach krajowego systemu innowacji, Poddziałanie 2.4.1. inno_LAB – Centrum analiz i pilotaży nowych instrumentów.
4.       Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Termin i miejsce składania ofert:
1.       Ofertę w formie papierowej należy złożyć w siedzibie głównej Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie, ul. Noakowskiego 10/1, 00-666 Warszawa (w sekretariacie), do dnia 20 lutego 2020 r. do godz. 10:00.
2.       Oferty złożone po upływie terminu składania ofert nie będą rozpatrywane.

 

Załączniki: 

Data dodania: 

środa, luty 12, 2020 - 12:49