Postępowanie 37/ALO SUS

Funkcje kierownicze w mazowieckich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty
 
Ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie organizacji szkolenia  (usługi związane z wyżywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) na spotkanie dla uczestników studiów podyplomowych ALO SUS w województwie mazowieckim

Załączniki: 

Data dodania: 

środa, Maj 15, 2019 - 15:15

Data aktualizacji : 

czwartek, Maj 23, 2019 - 15:10