Postępowanie 28/ALO SUS

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu konkursowego nr POWER.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, w zakresie wyłonienia doradców-moderatorów sieci uczestników.

Wydłużamy termin składania ofert do 17.08.2018

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, Lipiec 31, 2018 - 16:52

Data aktualizacji : 

wtorek, Sierpień 28, 2018 - 11:38