Postępowanie 21/ALO SUS

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej, beneficjent projektu konkursowego nr POWER.02.10.00-00-3014/17 pt. „Zapewnienie dyrektorom i innym osobom pełniącym funkcje kierownicze w świętokrzyskich szkołach i przedszkolach wsparcia szkoleniowo-doradczego w zakresie przywództwa edukacyjnego w kształceniu kompetencji kluczowych uczniów poprzez system placówek doskonalenia nauczycieli”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet II: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty

ogłasza zapytanie ofertowe, zgodnie z zasadą konkurencyjności, o której mowa w wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, na świadczenie usług w zakresie  organizacji szkolenia  (usługi związane z  wyzywieniem i udostępnieniem sal warsztatowych) na spotkanie sieci trenerów studiów podyplomowych ALO SUS w województwie świętokrzyskim.

Załączniki: 

Data dodania: 

czwartek, Maj 17, 2018 - 14:35