Edukacja medialna potrzebna od zaraz

Kompetencje medialne to umiejętność korzystania z mediów i twórczego ich używania, a także rozumienia i krytycznej oceny przekazów medialnych. Dlatego podejmowane w zakresie edukacji medialnej działania powinny z jednej strony podnosić świadomość młodych odbiorców, co do zalet i zagrożeń, jakie niosą ze sobą media, z drugiej – sprzyjać rozwijaniu twórczości i zainteresowań młodych ludzi i zachęcać ich do świadomego korzystania z dostępnych narzędzi oraz aktywnego udziału w życiu społecznym. Podczas warsztatów uczestnicy poznają sposoby wykorzystania elementów edukacji medialnej na lekcjach, pomysły na ćwiczenia, zajęcia i projekty z uczniami.

Podczas warsztatów dowiesz się:

  • w jaki sposób edukacja medialna może być obecna na lekcjach przedmiotowych

  • poznasz sprawdzone ćwiczenia i pomysły na zajęcia z elementami edukacji medialnej

  • poznasz elementy prawa autorskiego i wolnych licencji przydatne w pracy z wykorzystaniem źródeł

  • poznasz proste narzędzia TIK usprawniające pracę z uczniami

DLA KOGO?

szkoły podstawowe (klasy 4-8) i szkoły ponadpodstawowe

dla nauczycieli wszystkich przedmiotów 

W grupie może być od 10 do 25 osób

CZAS TRWANIA:

Warsztaty trwają 5-6 godzin zegarowych.

LOKALIZACJA:

miejsce wskazane przez szkołę

Twoja szkoła

Możliwa jest organizacja warsztatów dla nauczycieli z kilku różnych szkół w wybranym miejscu (np. szkoła, dom kultury, ośrodek doskonalenia nauczycieli)

CENA:

Cena warsztatu to 1950 zł.

W cenie zawarte są: koszty warsztatu, koszty podróży trenera, materiały warsztatowe, imienne zaświadczenia dla nauczycieli. Faktura jest wystawiana po warsztatach  i wysyłana do szkoły.

Zamawiający zapewnia: salę warsztatową z odpowiednim sprzętem (komputer, rzutnik, ewentualnie głośniki), flipcharty i flamastry.

Fundacja zapewnia: trenera, koordynację szkolenia w zakresie ustalenia z zamawiającym terminu.

Uczestnicy otrzymują:

• materiały szkoleniowe

• zaświadczenie o ukończeniu szkolenia doskonalącego, wystawione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 23 kwietnia 2003 r.