Numer zamówienia 02/EUR/2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

Nr 02/EUR/2020

z dnia 14 maja 2020 r.

 

Nazwa Zamawiającego:

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

ul. Noakowskiego 10

00-666 Warszawa 

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu badań edukacyjnych i społecznych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

1. Tło badania

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizuje projekty “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” i “1Planet4All - Razem dla klimatu!” finansowane ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Celem projektów jest zwiększenie świadomości młodych ludzi (w wieku 13-35) na temat globalnych wyzwań, takich jak migracje i zmiana klimatu oraz zwiększenie poczucia ich sprawczości w działaniach na rzecz tych wyzwań poprzez angażowanie ich do tworzenia konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej i klimatycznej z wykorzystaniem potencjalu mediów społecznościowych, edukacyjnych filmów oraz narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Pośrednią grupą docelową projektu są nauczyciele/-ki oraz wychowawcy/-czynie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, do których skierowane są powstające w ramach projektu materiały edukacyjne. Materiały te zawierają interaktywne metody pracy z uczniami/uczennicami w tematyce migracyjnej i klimatycznej.

Dla osiągnięcia długotrwałego efektu, młodzież będzie włączona w projekty poprzez ogólnoeuropejską kampanię w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyć treści oddziałujące bezpośrednio na poziom jej empatii: filmy edukacyjne (tzw. historie wizualne visual stories), materiały i symulacje tematyczne oraz doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR). Z drugiej strony, projekty zakładają dotarcie do młodzieży poprzez działania edukacyjne, w których kluczową rolę będą odgrywać wspierani grantami multiplikatorzy (nauczyciele/-ki, wychowawcy/-czynie), organizacje i/lub inicjatywy obywatelskie otrzymujący wsparcie na swoje działania w zakresie migracji. Młodzież będzie też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych obozach młodzieżowych w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki oraz poszukiwania i odnajdywania inspiracji.

Jednocześnie projekty przewidują pracę z młodymi dziennikarzami/-kami oraz influencerami/-kami, którzy będą zaangażowani w projekty poprzez uczestnictwo w krajowych i międzynarodowych szkoleniach oraz wyjazdach studyjnych. Te aktywności wyposażą ich w niezbędną wiedzę dotyczącą współczesnych migracji i zmiany klimatu oraz pozwolą zetknąć się bezpośrednio ze zjawiskiem migracji. We wszystkich obejmujących projekt działaniach szczególna uwaga będzie zwrócona na włączanie w nie samych migrantów/-ek oraz/lub mieszkańców/-ek mniejszych miejscowości. W ten sposób chcemy oddać głos wszystkim zainteresowanym uczestnikom/-czkom.

Nauczyciele i nauczycielki pełniący w projektach rolę multiplikatorów i multiplikatorek, będą zapewniać oddziaływanie efektów projektu na jego odbiorców, którymi będą przedstawiciele/-ki grup młodzieżowych. Działania projektowe skierowane do nauczycieli i nauczycielek mają zapewnić im wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat współczesnych migracji i zmiany klimatu poprzez:

 • uczestnictwo w opracowywaniu koncepcji współczesnych migracji i włączania zagadnień z nimi związanych do zajęć przedmiotowych,
 • uczestnictwo w opracowaniu materiałów na temat zmiany klimatu i odpowiedzialnego komunikowania w tym zakresie,
 • dostarczenie   gotowych do wykorzystania materiałów edukacyjnych prezentujących konkretne przykłady realizacji koncepcji edukacji globalnej,
 • przygotowanie i przeprowadzenie kursów w formule blended learning (szkolenia e-coachingowe połączone z warsztatami stacjonarnymi),
 • wsparcie w praktycznym wykorzystywaniu edukacyjnych narzędzi projektowych, w tym narzędzi VR/AR, symulacji, edukacyjnych filmów w pracy z uczniami i uczennicami podczas realizacji projektów uczniowskich  nt. współczesnych migracji, zmiany klimatu i współzależności globalnych.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie badania ilościowego i jakościowego mającego na celu analizę i ocenę postaw młodzieży szkolnej wobec zagadnień współczesnych migracji i zmiany klimatu, poziomu jej wiedzy o tych zagadnieniach oraz jej świadomości na temat możliwości działania na rzecz klimatu i włączania się do działań w ramach kampanii w mediach społecznościowych, zaplanowanych w ramach projektów I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek (I Am European: Migration Stories & Facts for the XXI Century) i 1Planet4All - Razem dla klimatu!.

Wyniki badania zostaną wykorzystane:

 1. podczas planowania i realizacji dwóch kampanii w mediach społecznościowych:

1. poruszająca zagadnienia migracyjne oraz wątek tożsamości, która ma na celu budowanie społeczeństwa otwartego i inkluzywnego; skierowana głównie do młodzieży szkolnej w wieku 13-20 lat oraz nauczycieli i nauczycielek

2. poruszająca zagadnienia zmiany klimatu i możliwości działania na rzecz klimatu na gruncie indywidualnym, lokalnym i globalnym.                  

 1. oraz na dalszych etapach projektu przy m.in. opracowywaniu i upowszechnianiu:
 • materiałów i narzędzi wspierających multiplikatorów i multiplikatorki w odpowiedzialnym i konstruktywnym informowaniu o współczesnych migracjach i zmianie klimatu oraz we włączaniu tych zagadnień do pracy wychowawczej, nauczania wybranych przedmiotów w szkołach i pracy z młodzieżą.
 • materiałów i aktywności adresowanych bezpośrednio do młodzieży szkolnej, mówiących o migracjach, zmianie klimatu i możliwości podejmowania przez niadziałań na rzecz migrantów i klimatu w społecznościach szkolnych i lokalnych.

2.2. Usługa obejmuje:

 • opracowanie   raportu metodologicznego zawierającego koncepcję badania, jego szczegółowy zakres i metodologię po uzgodnieniu z przedstawicielami i przedstawicielkami Zamawiającego oraz z  organizacją badawczą, realizującą ogólnoeuropejskie badanie,       
 • realizację  badania w podziale na części odpowiadające poszczególnym metodom badawczym zgodnie z punktem 2.3 oraz po uzgodnieniu z przedstawicielami i przedstawicielkami Zamawiającego innych metod  badawczych,
 • opracowanie   raportu wstępnego, a następnie – po konsultacjach z przedstawicielami i przedstawicielkami Zamawiającego – raportu  końcowego obejmującego:
  • wprowadzenie  z informacją o celach badania, jego metodologii i przebiegu,
  • opis   wyników badania wraz z ich analizą, interpretacją oraz wnioskami  i rekomendacjami dla prowadzonych działań edukacyjnych i kampanii społecznych,
  • aneksy: zebrane dane wynikowe, informacje istotne dla badania;
  • streszczenie w wersji polskiej i angielskiej (oddzielne części dla tematu migracji i zmiany klimatu),
  • przedstawienie wyników badania w formie prezentacji ppt.
    
 • Przygotowywanie wszystkich części raportu w j.angielskim i polskim w celu przedstawienia wyników organizacji koordynującej proces ogólnoeuropejskiego badania, oddzielne rozdziały raportu na temat klimatu i migracji,
 • Dostarczenie   danych źródłowych (transkrypcja badań jakościowych, nagrania audio/video i zestawienie danych ilościowych).2.3 Sposób realizacji usługi:

Minimum metodologiczne wymagane przez Zamawiającego obejmuje:

a) analiza danych zastanych (desk research):

 • przeprowadzenie analizy istniejących badań i raportów dotyczących postaw młodzieży polskiej wobec migrantów i migrantek, uchodźców i uchodźczyń, ich wiedzy na temat współczesnych migracji oraz źródeł z których czerpią informacje na ten temat,
 • przeprowadzenie analizy istniejących badań i raportów dotyczących świadomości skutków i konsekwencji zmiany klimatu możliwości działań indywidualnych, lokalnych i globalnych na rzecz ochrony  klimatu; przydatności istniejących materiałów, informacji, narzędzi pomagających zrozumienie złożoności zagadnienia zmiany klimatu,
   

b) indywidualne wywiady pogłębione (IDI):

 • opracowanie   narzędzia badawczego,
 • przeprowadzenie wywiadów indywidualnych z uczniami i uczennicami ( po 2 wywiady w każdej grupie wiekowej 13-15, 16-20 i 20-35, poruszające temat postrzegania globalnych współzależności z uwzględnieniem wątków klimatu i migracji, dobór celowy),
 • opracowanie wyników badania,

c) zogniskowane wywiady grupowe (grupy fokusowe):

 • opracowanie narzędzia badawczego,
 • przeprowadzenie wywiadów grupowych z uczniami i uczennicami w szkołach podstawowych w klasach VII-VIII i ponadpodstawowych, z miejscowości z każdego województwa w Polsce, w 12 zróżnicowanych grupach w tym:
 • 6 grup do badania na temat migracji (w trzech grupach wiekowych 13-15,  16-20 i 20-35, z dużych miast i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców)
 • 6 grup do badania na temat zmiany klimatu (w trzech grupach wiekowych  13-15, 16-20 i 20-35, z dużych miast i miejscowości poniżej 20 000 mieszkańców)
 • opracowanie wyników badania w formie raportu (analiza jakościowa i ilościowa, omówienie wyników + rekomendacje dla kampanii)

d) badanie ilościowe (ankieta internetowa z zapewnieniem reprezentatywności próby we wskazanej grupie wiekowej)

 • opracowanie   narzędzia badawczego,
 • przeprowadzenie badania ilościowego obejmującego co najmniej 50 osób w wieku 15-35, wśród których co najmniej ⅔ stanowią grupy młodzieży szkolnej,           

Minimalna liczba ankiet zebranych wśród ww. osób do uzgodnienia z Zamawiającym.

Zamawiający wesprze proces dystrybucji narzędzia wśród grup młodzieży szkolnej zwłaszcza w okresie przedwakacyjnym w celu przeprowadzenia metod jakościowych oraz konsultację opracowania wyników.

Oferent może, na poziomie oferty, zaproponować zmiany metodologiczne do badania z uzasadnieniem. Wszystkie dane wynikające z przeprowadzonych badań muszą być opracowane zgodnie z wytycznymi organizacji prowadzącej badanie ogólnoeuropejskie oraz dodatkowymi, przekazanymi jej przez Zamawiającego.

Wydatki związane z realizacją procedur badawczych pokrywa wykonawca badania.

2.4. Oczekiwane rezultaty badania:

 • poznanie stosunku młodzieży do zagadnień współczesnych migracji i zmiany klimatu oraz jej doświadczenia w zetknięciu się z tymi zagadnieniami w środowisku szkolnym, prywatnym, mediach (społecznościowych, lokalnych, ogólnopolskich – reprezentatywnych dla grupy wiekowej),
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących materiałów oraz narzędzi kompleksowego wsparcia dla multiplikatorów i multiplikatorów projektów w zakresie wprowadzania do nauczania w szkole wybranych zagadnień współczesnych migracji i zmiany klimatu,
 • sformułowanie rekomendacji dotyczących kształtu kampanii w mediach społecznościowych.

2.5. Obszary i pytania badawcze + uzgodnić z aneksem (podobnie w zmianach klimatu i migracjach)

W ramach projektu badawczego wyznaczono 5 obszarów badawczych w ramach dwóch tematów głównych: migracje i zmiana klimatu.

Zadaniem Wykonawcy jest przeprowadzenie badania uwzględniając obszary wskazane w aneksie (przygotowanie i uzgodnienie scenariuszy badań jakościowych oraz kwestionariusza ankiety uwzględniającego wytyczne) i przygotowanie raportu badawczego wraz z rekomendacjami w zakresie prowadzenia kampanii społecznych i działań edukacyjnych kierowanych do wskazanej grupy wiekowej.

Obszary badania (szczegółowy opis – patrz Załącznik nr 1):

 1.    Poziom osobisty - świadomość (wiedza, postawy, zachowania) problematyki migracji i zmiany klimatu
 2.   Ja i moje bliskie otoczenie (rodzina, rówieśnicy) - jego wpływ na   postrzeganie przez młodzież tematyki migracji i zmian klimatu i wzajemne oddziaływanie na poziom wiedzy i postawy;            
 3.   Ja i szkoła - obecność tematyki migracji i zmian klimatu w edukacji formalnej oraz jej wpływ na młodzież;              
 4.   Ja  i mój kraj - klimat i migracje jako element dyskursu na poziomie krajowym;            
 5. Ja i świat - rozumienie procesów globalnych, globalnych  współzależności, poczucie odpowiedzialności, Cele Zrównoważonego Rozwoju.

3. Kryteria oceny ofert i ich waga:

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach, tj. cena, doświadczenie oraz opis struktury badania i doboru próby. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeśli po zsumowaniu punktów za ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium nr 2, tj. opis struktury badania i doboru próby badawczej.

3.1 Cena brutto za wykonanie Zamówienia – 40 %.

Oferenci są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację przedmiotu

zamówienia. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

cena najniższej oferty

Liczba punktów = ---------------------------------------* 40

cena badanej oferty

3.2 Opis struktury i doboru próby badawczej – 30 %.

Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie struktury oraz sposobu doboru próby badawczej dla metod wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.5 Sposób realizacji badania. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów = -------------------------------------------------- * 30

najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium opis struktury i doboru próby badawczej

3.3 Doświadczenie osób zaangażowanych w realizację projektu będącego przedmiotem Zamówienia – 30%.

Doświadczenie oceniane będzie pod kątem zbieżności prowadzonych wcześniej badań (ich tematyki, skali, grupy adresatów i adresatek) z przedmiotem zamówienia. Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

                                      punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów = -------------------------------------------------- * 30

najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium doświadczenie

4. Harmonogram badania:

Początek badania nastąpi z dniem podpisania umowy, nie wcześniej niż 22 maja 2020 r., ale nie później niż 1 czerwca 2020 r.

Czas na realizację umowy: czerwiec-wrzesień 2020 r.

Przedstawienie wstępnych wyników desk-research, w tym wyników w tematyce migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: 03 czerwca 2020

Przeprowadzenie badania jakościowego i ilościowego: czerwiec – sierpień 2020 r.

Przedstawienie ostatecznej wersji ankiety internetowej: 15 czerwca 2020 r.

Przedstawienie wstępnego raportu z badania, w tym wstępnego raportu z tematyki migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: 15 lipca 2020 r.

Przedstawienie końcowego raportu, w tym raportu w tematyce migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: 28 sierpnia 2020 r.

Przesłanie prezentacji ppt z wynikami badania i wnioskami, podzielonymi tematycznie (tematyka współczesnych migracji i tematyka zmiany klimatu), w tym prezentacji w tematyce migracyjnej w wersji polsko- i angielskojęzycznej: do dnia 10 września 2020 r.

Harmonogram może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

5. Termin składania ofert:

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do 15:00 dnia 22 maja 2020 r. mailowo na adres olga.khabibulina@ceo.org.pl. Decyzja o wyborze najlepszej oferty zostanie podjęta do 17:00 dnia 27 maja 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Olga Khabibulina, e-mail: olga.khabibulina@ceo.org.pl .

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert

Oferta powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać następującą informację:

 • Całkowitą  cenę brutto podaną w PLN za realizację przedmiotu zamówienia;             
 • Przedstawienie struktury oraz sposobu doboru próby badawczej dla metod wskazanych przez Zamawiającego w pkt. 2.5 Sposób realizacji badania oraz w Załączniku nr 1,         
 • Opis    doświadczenia osób zaangażowanych w realizację projektu będącego przedmiotem Zamówienia, który ma być przedstawiony pod kątem zbieżności prowadzonych wcześniej badań (ich tematyki, skali, grupy adresatów i adresatek) z przedmiotem zamówienia.   Uzupełniającymi dokumentami do potwierdzenia doświadczenia mogą stanowić CV ekspertów, zaangażowanych w przeprowadzenie niniejszego badania.                 
 • Potwierdzenie znajomości języka angielskiego na poziomie wystarczającym  dla tworzenia treści raportowych w tym języku. Dokumentami  potwierdzającymi poziom znajomości językowej mogą stanowić  raporty albo analizy przygotowane poprzednio przez ekspertów zespołu w j. angielskim.        

7. Pozostałe postanowienia:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

8. Klauzula informacyjna RODO, ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego, 10, tel. 22 875 85 40, email: dane.osobowe@ceo.org.pl;
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem pn. 01/EUR/2020, a w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji ww. umowy;
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty nadzorujące i kontrolujące i koordynujące działania Fundacji;
 • Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów dotyczących projektu „I am European: historie i fakty o migracjach na XXI wiek” (Ref. number CSO-LA/2019/410-270) sfinansowany ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid),
 • obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje uczestnictwo w ww. postępowaniu;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 • posiada Pani/Pan:
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
 • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* ,
 • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
 • na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21 RODO;
 • nie przysługuje Pani/Panu:
 • w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią ww. postępowania.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

9. Załączniki do niniejszego zapytania

Integralną częścią zapytania są załączniki:

 1.  Załącznik Nr 1 – Obszar pytań. Szczegółowy opis.                 
 2.  Załącznik Nr 2 – Wzór umowy,            
 3.  Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez  każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania,                             
 4. Załącznik   Nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań z    Zamawiającym.         

 

Załączniki: 

Data dodania: 

czwartek, Maj 14, 2020 - 11:43

Data aktualizacji : 

poniedziałek, Czerwiec 15, 2020 - 18:31