NR 04/4ALL/2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 04/4ALL/2021

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu filmów animowanych, promocyjnych, edukacyjnych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

 

1. Tło przedsięwzięcia
 
Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizuje projekt „1Planet4All - Razem dla klimatu!” finansowany ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR).

Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodych ludzi (w wieku 13-19) na temat zmiany klimatu oraz zwiększenie poczucia ich sprawczości w działaniach na rzecz jego ochrony poprzez angażowanie ich do tworzenia konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki klimatycznej z wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych oraz edukacyjnych filmów.

Drugą grupą docelową projektu są nauczyciele/-ki oraz wychowawcy/-czynie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, do których skierowane są powstające w ramach projektu materiały edukacyjne oraz materiały szkoleniowe. Materiały te zawierają interaktywne metody pracy z uczniami/uczennicami w tematyce globalnych wyzwań, a także wskazówki metodyczne, jak włączyć wyżej wymienione zagadnienia do pracy w szkole. Dla osiągnięcia długotrwałego efektu młodzież będzie włączona w projekty poprzez ogólnoeuropejską kampanię w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyć treści oddziałujące bezpośrednio na poziom jej empatii: filmy edukacyjne (tzw. visual stories), materiały, warsztaty. Młodzież będzie też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych obozach młodzieżowych w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki oraz poszukiwania i odnajdywania inspiracji. Nauczyciele i nauczycielki pełniący w projektach rolę multiplikatorów i multiplikatorek, będą zapewniać oddziaływanie efektów projektu na jego odbiorców, którymi będą przedstawiciele/-ki grup młodzieżowych. Działania projektowe skierowane do nauczycieli i nauczycielek mają zapewnić im wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat globalnych wyzwań.
 
2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
2.1. Przedmiot zamówienia:
 
Zamówienie obejmuje pakiet usług w zakresie realizacji filmu animowanego pod roboczym tytułem „Tu i teraz”, tj. konsultacje z Zamawiającym, przygotowanie storyboardu do przedstawionego przez Zamawiającego scenariusza, wykonanie animacji, nagranie lektorskie, montaż, podkład dźwiękowy oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz Zamawiającego. Będzie to film edukacyjny do wykorzystania na zajęciach w szkole, na kursach dla nauczycieli i nauczycielek, ale też do publikowania w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Film dotyczy tematyki zmiany klimatu, a scenariusz do niego powstał w wyniku konkursu na scenariusz dla uczniów i uczennic i został dostosowany przez pracowniczki Centrum Edukacji Obywatelskiej.

Film od strony technicznej:
●    Filmy ma mieć max. 5 minut. 
●    Film jest częścią serii, więc zależy nam na zachowaniu możliwej spójności wizualnej, nawet jeśli koncepcyjnie będą się różnić (zachowanie tego samego stylu planszy otwierającej i zamykającej, logo - w dużej mierze te elementy dostarcza Zamawiający).
●    Na końcu pojawia się plansza z napisem, który wzywa do działania (tzw. call to action) oraz plansza informująca o grantodawcach - dostarcza je Zamawiający.
●     Do filmów będą dodawane napisy w języku polskim i angielskim (tłumaczenie jest po stronie Zamawiającego).
 

2.2. Usługa obejmuje:

●    konsultacje scenariusza;
●    realizację animacji;
●    nagranie lektora i montaż dźwięku - wybór lektora w porozumieniu z Zamawiającym;
●    dobór i montaż całej ścieżki dźwiękowej;
●    całkowitą obsługę techniczną przedsięwzięcia;
●    kompleksowy montaż we współpracy merytorycznej z osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie z CEO;
●    przygotowanie elementów graficznych: belek, plansz początkowych i końcowych, napisów, planszy informacyjnych zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego księgą znaku;
●    gotowość na współpracę z Zespołem CEO na każdym etapie produkcji;
●    dodanie napisów do filmu w języku polskim i angielskim (tłumaczenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego).

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do:

●    zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;
●    imiennego wskazania osób (dane kontaktowe, adres email, telefon) do bieżących kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;
●    uwzględnienia uwag i komentarzy merytorycznych Zamawiającego na każdym etapie produkcji;
●     przekazania Zamawiającemu gotowych filmów na nośniku elektronicznym (preferowana forma: pendrive o odpowiedniej pojemności) w formacie plików mpeg4 i mp4 zgodnie z ustalonym przez obie strony terminie;
●    przestrzegania harmonogramu prac, który może się zmieniać ze strony Zamawiającego.
2.4. Zamawiający jest zobowiązany do:
●    dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji które będą przedmiotem produkowanego filmu i współpracy przy opracowywaniu koncepcji filmów;
●    przekazania Wykonawcy wytycznych do opracowania scenariusza i wsparcia merytorycznego;
●    przekazania Wykonawcy niezbędnych logotypów oraz treści informacji niezbędnych do opracowania planszy informującej o współfinansowaniu filmów ze środków unijnych;
●    informowania Wykonawcę o zmianach w harmonogramie.

3. Kryteria oceny ofert i ich waga:
 
Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach, tj. cena, doświadczenie/portfolio oraz przykładowy storyboard (4 sceny). Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeśli po zsumowaniu punktów za ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium nr 1, tj. cena.
 
3.1 Cena brutto za wykonanie Zamówienia
 
 40 %. Oferenci są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia.
Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 40
 
Zamawiający dysponuje max. kwotą brutto w wysokości 9 000 zł brutto. Oferty powyżej tej kwoty będą automatycznie odrzucane. 

3.2 Doświadczenie/portfolio
 
20 %. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie swojego doświadczenia w podobnych projektach oraz portfolio. W tym zakresie doceniane zostanie wcześniejsze doświadczenie Oferenta w projektach społecznych, edukacyjnych, pracy w środowisku wielokulturowym, realizacji materiałów poruszających tematykę zmiany klimatu, wymiar estetyczny wcześniejszych prac.
Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: punkty przyznane oferentowi
Liczba punktów = punkty przyznane oferentowi / najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium opis struktury i doboru próby badawczej * 20
 
3.3 Przykładowy storyboard
 
40%. W ofercie Oferent zobowiązany jest przedstawić storyboard składający się z czterech scen, który stworzy na podstawie otrzymanego od Zamawiającego scenariusza po uprzednim podpisaniu klauzuli o poufności. Storyboard zostanie oceniony ze względu na jego walory estetyczne, zgodność z estetyką i identyfikacją wizualną CEO (dotychczasowe filmy CEO zał. 1.).
Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
Liczba punktów = punkty przyznane oferentowi / najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium przykładowego storyboardu * 40

4. Harmonogram:
 
Początek realizacji nastąpi z dniem podpisania umowy, nie wcześniej niż 4 maja 2021 r., ale nie później niż 11 maja 2021 r.
Czas na realizację umowy:11 maja - 30 lipca 2021 r.
Przedstawienie i oddanie końcowych produktów: 30 lipca 2021 r.
Harmonogram może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.
 
5. Termin składania ofert:
 
Wszystkie oferty muszą zostać złożone do 15:00 dnia 29 kwietnia 2021 r. mailowo na adres weronika.rzezutka@ceo.org.pl.
Decyzja o wyborze najlepszej oferty zostanie podjęta do 17:00 dnia 5 maja 2021 r.
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Weronika Rzeżutka, e-mail: weronika.rzezutka@ceo.org.pl .
 
6. Opis sposobu przygotowania ofert
 
Oferent, który chce złożyć ofertę powinien wysłać podpisaną klauzulę poufności (Załącznik 5.) na adres weronika.rzezutka@ceo.org.pl i w mailu poprosić o przesłanie scenariusza na podstawie którego przygotuje przykładowy storyboard.

Oferta powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać następujące informacje:
Całkowitą cenę brutto podaną w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. Portfolio Oferenta które ma się składać z opisu doświadczenia oferenta i osób (CV tych poszczególnych osób) współpracujących z nim i oddelegowanych na realizację tego zamówienia (gdy zostanie ona wybrana za najkorzystniejszą) oraz z opisu sposobu współpracy z Zamawiającym. Portfolio ma zawierać informację wymaganą w kryteriach 2 i 3. Portfolio ma zostać przygotowane w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wykazać doświadczenie Oferenta w projektach związanych z tematyką społeczną, edukacyjną, wielokulturowości, migracyjną, ekologiczną i klimatyczną. Oferta powinna zawierać przykładowo storyboard, który składa się z 4 scen.
Wypełniony i podpisany oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania, albo przez osobę reprezentującą Wykonawcę (Załącznik Nr 3).
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik Nr 4)

 
7. Pozostałe postanowienia:
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 
8. Klauzula informacyjna RODO,
 
ART. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego, 10, tel. 22 875 85 40, email: dane.osobowe@ceo.org.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem pn. Nr 03/EUR/4ALL/GEA 2020, a w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji ww. umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty nadzorujące i kontrolujące i koordynujące działania Fundacji; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów dotyczących projektów „I am European: historie i fakty o migracjach na XXI wiek” (Ref. number CSO-LA/2019/410-270), „W świat z klasą” (Ref. number CSO-LA/2017/388-121) finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) oraz „1 Planet 4 All – Razem dla Klimatu!” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) a także w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (ref. Number EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje uczestnictwo w ww. postępowaniu; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21 RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.
* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią ww. postępowania.
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Załączniki: 

Data dodania: 

środa, Kwiecień 14, 2021 - 11:33

Data aktualizacji : 

piątek, Maj 21, 2021 - 08:30