Nr 03/EUR/4ALL/GEA 2020

Zapraszamy wszystkie podmioty posiadające doświadczenie w realizowaniu filmów dokumentalnych, promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych do złożenia oferty spełniającej kryteria określone w niniejszym zapytaniu.

 

1. Tło przedsięwzięcia

 

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) realizuje projekty „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”, „1Planet4All - Razem dla klimatu!” oraz „W świat z klasą” finansowane ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) w ramach programu Development Education and Awareness Raising (DEAR), a także współfinansowane w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Celem projektów jest zwiększenie świadomości młodych ludzi (w wieku 13-19) na temat globalnych wyzwań, takich jak m.in. migracje i zmiana klimatu oraz zwiększenie poczucia ich sprawczości w działaniach na rzecz tych wyzwań poprzez angażowanie ich do tworzenia konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej i klimatycznej z wykorzystaniem potencjału mediów społecznościowych, edukacyjnych filmów oraz narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej. Drugą grupą docelową projektów są nauczyciele/-ki oraz wychowawcy/-czynie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, do których skierowane są powstające w ramach projektu materiały edukacyjne oraz materiały szkoleniowe. Materiały te zawierają interaktywne metody pracy z uczniami/uczennicami w tematyce globalnych wyzwań, a także wskazówki metodyczne, jak włączyć wyżej wymienione zagadnienia do pracy w szkole. Dla osiągnięcia długotrwałego efektu młodzież będzie włączona w projekty poprzez ogólnoeuropejską kampanię w mediach społecznościowych. Będą jej towarzyszyć treści oddziałujące bezpośrednio na poziom jej empatii: filmy edukacyjne (tzw. historie wizualne visual stories), materiały i symulacje tematyczne oraz doświadczenia z wykorzystaniem narzędzi rzeczywistości wirtualnej i rozszerzonej (VR/AR). Z drugiej strony, projekty zakładają dotarcie do młodzieży poprzez działania edukacyjne, w których kluczową rolę będą odgrywać wspierani grantami multiplikatorzy (nauczyciele/-ki, wychowawcy/-czynie), organizacje i/lub inicjatywy obywatelskie otrzymujący wsparcie na swoje działania w zakresie migracji. Młodzież będzie też uczestniczyć w krajowych i międzynarodowych obozach młodzieżowych w celu wymiany doświadczeń, wspólnej nauki oraz poszukiwania i odnajdywania inspiracji. Nauczyciele i nauczycielki pełniący w projektach rolę multiplikatorów i multiplikatorek, będą zapewniać oddziaływanie efektów projektu na jego odbiorców, którymi będą przedstawiciele/-ki grup młodzieżowych. Działania projektowe skierowane do nauczycieli i nauczycielek mają zapewnić im wsparcie w zdobyciu niezbędnej wiedzy na temat globalnych wyzwań.

 

2. Opis przedmiotu zamówienia:

 

2.1. Przedmiot zamówienia:

 

Zamówienie obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji serii trzech filmów o tytule „Odpowiadaj na globalne wyzwania”, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, podkład dźwiękowy, uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń (w tym zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących) oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz Zamawiającego. Będą to filmy edukacyjne i szkoleniowe do wykorzystania na zajęciach w szkole, na kursach dla nauczycieli i nauczycielek, ale też do publikowania w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube). Filmy te będą dotyczyły różnych zagadnień z zakresu edukacji globalnej (globalna.ceo.org.pl) i są tworzone przez Wykonawcę we współpracy z trzema zespołami projektowymi CEO. W ramach usługi wykonawca jest zobowiązany do pełnej realizacji trzech filmów: Film, który ma stanowić zaproszenie dla nauczycieli i nauczycielek do zainteresowania się ofertą Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO (globalna.ceo.org.pl, ekologia.ceo.org.pl, migracje.ceo.org.pl). 2-3 osoby (nauczyciele/ki, edukatorzy/rki) wypowiadają się o znaczeniu edukacji globalnej oraz o możliwościach i własnych doświadczeniach jej wprowadzania na lekcjach przedmiotowych i w realizacji projektów z młodzieżą. Film ma stanowić inspirację dla nauczycieli i nauczycielek  oraz pokazać im, że prowadzenie wątków edukacji globalnej w szkole jest możliwe i potrzebne. Historie migranckie – rozmowy z czterema migrantami/migrantkami na temat tożsamości. Zrealizowana filmowa historia (tzw. visual story) ma być narzędziem wspierającym w budowaniu świadomości wśród młodzieży na temat przyczyn i konsekwencji współczesnych migracji z perspektywy konkretnych osób, które opowiedzą o tym doświadczeniu. Bohaterowie będą udzielać odpowiedzi na pytania i przedstawiać swoją opowieść w naturalnych sytuacjach swojego codziennego życia: w miejscu pracy, w szkole, na uczelni, wśród znajomych. Film ma na celu budowanie atmosfery empatii wśród tej grupy oraz skłonieniu do refleksji nad tym, co kształtuje naszą tożsamość. Film ma stanowić dłuższą całość, ale też zostać podzielony na krótsze pojedyncze wywiady. Za wybór bohaterów i bohaterek filmu odpowiada Zamawiający z możliwą konsultacją z Wykonawcą. Film, który niesie przesłanie, że musimy zacząć działać dzisiaj na rzecz ochrony klimatu, jeśli chcemy żyć w przyszłości w pięknym świecie. Impuls do zmian pojawia się w szkole. Uczniowie i uczennice (2-3) opowiadają o akcjach, jakie podejmują w szkole i w swojej lokalnej społeczności na rzecz ochrony klimatu, aby zainspirować swoich rówieśników do działania i dać im poczucie sprawstwa. Za wybór bohaterów i bohaterek filmu odpowiada Zamawiający z możliwą konsultacją z Wykonawcą.

Filmy od strony technicznej:

 • Filmy mają mieć po max. 5 minut (oprócz  filmu „Historie migranckie”, który ma być dłuższy i podzielony na krótsze fragmenty).

 •  Filmy mają stanowić serię, więc zależy nam na zachowaniu możliwej spójności wizualnej, nawet jeśli koncepcyjnie będą się różnić (zachowanie tego samego stylu planszy otwierającej i zamykającej, logo, czcionki, dżingle itp.)

 • Ze wszystkich filmów mają być wykonane też 1-minutowe teasery.

 • Na końcu pojawia się plansza z napisem, który wzywa do działania (tzw. call to action) oraz plansza informująca o grantodawcach.

 •  Do filmów będą dodawane napisy w języku polskim i angielskim.

 

2.2. Usługa obejmuje:

 

 • pomoc przy opracowaniu scenariuszy filmów –to jest wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu wywiadów, scenariusza we współpracy z zespołem projektowym danego filmu;

 • nagranie filmu z użyciem profesjonalnego sprzętu w standardach TV audio-video (kamera co najmniej w standardzie Full HD, w rozdzielczości H 264 mp4) i realizacja i zapisanie filmów w formatach plików mpeg4, mp4 (format Full HD-min. 1920x1080);

 • całkowitą obsługę techniczną przedsięwzięcia;

 • kompleksowy montaż we współpracy merytorycznej z osobami odpowiedzialnymi za to przedsięwzięcie z CEO;

 • przygotowanie elementów graficznych: belek, plansz początkowych i końcowych, napisów, planszy informacyjnych zgodnie z dostarczoną przez Zamawiającego księgą znaku.

 • gotowość na współpracę z Zespołem CEO na każdym etapie produkcji.

 • dodanie napisów do filmu w języku polskim i angielskim (tłumaczenie zostanie dostarczone przez Zamawiającego).

 

2.3. Wykonawca zobowiązany jest do:

 

 • zrealizowania przedmiotu zamówienia przy użyciu sprzętu audiowizualnego, umożliwiającego osiągnięcie najlepszych efektów artystycznych, świetlnych i technicznych, za który Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności;

 • dojazdów na miejsca realizacji zdjęć na terenie Polski we własnym zakresie;

 • uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, umożliwiających realizację przedmiotu umowy przez Wykonawcę, w tym zgody na rozpowszechnianie w filmie wizerunku osób w nich występujących. Wykonawca dostarcza oświadczenia o nabyciu zgód na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób biorących udział w filmie Zamawiającemu.

 •  zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie BHP i PPOŻ podczas nagrań i ponoszenia odpowiedzialności w tym zakresie;

 •  imiennego wskazania osób (dane kontaktowe, adres email, telefon) do bieżących kontaktów oraz odpowiedzialnych za realizację przedmiotu zamówienia;

 •  uwzględnienia uwag i komentarzy merytorycznych Zamawiającego na każdym etapie produkcji;

 •  przekazania Zamawiającemu gotowych filmów na nośniku elektronicznym (preferowana forma: pendrive o odpowiedniej pojemności) w formacie plików mpeg4 i mp4 zgodnie z ustalonym przez obie strony terminie; - przestrzegania harmonogramu prac, który może się zmieniać ze strony Zamawiającego.

 

2.4. Zamawiający jest zobowiązany do:

 

 • dostarczenia Wykonawcy wszelkich informacji które będą przedmiotem produkowanego filmu i współpracy przy opracowywaniu koncepcji filmów;

 • przekazania Wykonawcy wytycznych do opracowania scenariusza i wsparcia merytorycznego;

 • przekazania Wykonawcy niezbędnych logotypów oraz treści informacji niezbędnych do opracowania planszy informującej o współfinansowaniu filmów ze środków unijnych;

 • informowania Wykonawcę o zmianach w harmonogramie.

 

3. Kryteria oceny ofert i ich waga:

 

Ostateczną liczbą punktów danej oferty będzie suma punktów uzyskanych we wszystkich trzech kryteriach, tj. cena, doświadczenie/portfolio oraz opis sposobu współpracy z Zamawiającym i bohaterami. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów. Jeśli po zsumowaniu punktów za ww. kryteria, okaże się, że kilku oferentów uzyskało taką samą liczbę punktów, rozstrzygająca w pierwszej kolejności będzie punktacja za kryterium nr 1, tj. cena.

 

3.1 Cena brutto za wykonanie Zamówienia

 

 40 %. Oferenci są zobowiązani podać całkowitą cenę brutto w PLN za realizację przedmiotu zamówienia.

Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

Liczba punktów = cena najniższej oferty / cena badanej oferty * 40

 

3.2 Doświadczenie/portfolio

 

40 %. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w swojej ofercie swojego doświadczenia w podobnych projektach oraz portfolio. W tym zakresie doceniane zostanie wcześniejsze doświadczenie Oferenta w projektach społecznych, edukacyjnych, pracy w środowisku wielokulturowym, realizacji materiałów poruszających tematykę zmian klimatu, edukacji czy migracji.

Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru: punkty przyznane oferentowi

Liczba punktów = punkty przyznane oferentowi / najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium opis struktury i doboru próby badawczej * 40

 

3.3 Opis sposobu współpracy z Zamawiającym i bohaterami

 

20%. Opis sposobu współpracy z Zamawiającym i bohaterami oceniane będzie pod kątem dyspozycyjności Zamawiającego, jego elastyczności w dopasowywaniu się do terminów bohaterów i Zamawiającego, wyznaczenia dedykowanej osoby do współpracy z Zamawiającym.

Punktacja za to kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:

Liczba punktów = punkty przyznane oferentowi / najwyższa wartość spośród złożonych ofert za kryterium sposobu współpracy * 20

 

4. Harmonogram:

 

Początek realizacji nastąpi z dniem podpisania umowy, nie wcześniej niż 3 lipca 2020 r., ale nie później niż 10 lipca 2020 r.

Czas na realizację umowy: 2 lipca czerwiec - 30 września2020 r.

Spotkania z reprezentantami poszczególnych zespołów projektowych i rozmowy na temat koncepcji filmu: do 15 lipca 2020 (łącznie 3 spotkania – jedno o każdym filmie)

Realizacja zdjęć: 10 lipca-31 września 2020 r.

Montaż: 1-15 września 2020 r.

Przedstawienie i oddanie końcowych produktów: 15 września 2020 r.

Harmonogram może ulec zmianom na etapie podpisywania umowy z Wykonawcą.

 

5. Termin składania ofert:

 

Wszystkie oferty muszą zostać złożone do 15:00 dnia 1 lipca 2020 r. mailowo na adres weronika.rzezutka@ceo.org.pl.

Decyzja o wyborze najlepszej oferty zostanie podjęta do 17:00 dnia 7 lipca 2020 r.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt mailowy: Weronika Rzeżutka, e-mail: weronika.rzezutka@ceo.org.pl .

 

6. Opis sposobu przygotowania ofert

 

Oferta powinna zostać przygotowana przez Wykonawcę w języku polskim i zawierać następujące informacje:
Całkowitą cenę brutto podaną w PLN za realizację przedmiotu zamówienia. W związku z niemożnością określenia na dany moment liczby dni zdjęciowych i ich lokacji, prosimy o zamieszczenie w wycenie, oprócz rozpisania innych kosztów stawkę za 1 godzinę pracy ekipy filmowej podczas zdjęć oraz stawkę za 1 km, jeśli zdjęcia miałyby miejsce poza Warszawą.
Portfolio Oferenta które ma się składać z opisu doświadczenia oferenta i osób (CV tych poszczególnych osób) współpracujących z nim i oddelegowanych na realizację tego zamówienia (gdy zostanie ona wybrana za najkorzystniejszą) oraz z opisu sposobu współpracy z Zamawiającym. Portfolio ma zawierać informację wymaganą w kryteriach 2 i 3. Portfolio ma zostać przygotowane w taki sposób, aby w pierwszej kolejności wykazać doświadczenie Oferenta w projektach związanych z tematyką społeczną, edukacyjną, wielokulturowości, migracyjną, ekologiczną i klimatyczną.
Wypełniony i podpisany oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania, albo przez osobę reprezentującą Wykonawcę (Załącznik Nr 2).
Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik Nr 3)

 

 

7. Pozostałe postanowienia:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji z oferentami, którzy wezmą udział w niniejszym postępowaniu. W przypadku, gdy cena oferty uznanej, wg powyższych kryteriów (w tym po uwzględnieniu ew. negocjacji cenowych), za najkorzystniejszą, przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu niniejszego zamówienia, może on wówczas unieważnić niniejsze zapytanie ofertowe. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

8. Klauzula informacyjna RODO,

 

ART. 13 RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą w Warszawie ul. Noakowskiego, 10, tel. 22 875 85 40, email: dane.osobowe@ceo.org.pl; Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu związanym z postępowaniem pn. Nr 03/EUR/4ALL/GEA 2020, a w przypadku wyboru Państwa oferty jako najkorzystniejszej również w celu zawarcia i realizacji ww. umowy; odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty nadzorujące i kontrolujące i koordynujące działania Fundacji; Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wyłącznie przez okres wymagany dla archiwizacji dokumentów dotyczących projektów „I am European: historie i fakty o migracjach na XXI wiek” (Ref. number CSO-LA/2019/410-270), „W świat z klasą” (Ref. number CSO-LA/2017/388-121) finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) oraz „1 Planet 4 All – Razem dla Klimatu!” finansowanego ze środków Komisji Europejskiej (EuropeAid) a także w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (ref. Number EuropeAid/160048/DH/ACT/Multi). obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest dobrowolne aczkolwiek warunkuje uczestnictwo w ww. postępowaniu; w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan: na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych* , na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 21 RODO; nie przysługuje Pani/Panu: w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z treścią ww. postępowania.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

9. Załączniki do niniejszego zapytania

 

Integralną częścią zapytania są załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – Wzór umowy,                   

 2. Załącznik Nr 2 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i dyspozycyjności w czasie realizacji zamówienia w języku angielskim, podpisane przez każdego eksperta, zaproszonego przez Wykonawcę do realizacji niniejszego zapytania,    

 3. Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym.       

Załączniki: 

Data dodania: 

wtorek, Czerwiec 23, 2020 - 06:39