Koordynator/koordynatorka zespołu wspierającego szkoły w przyjmowaniu dzieci i młodzieży z Ukrainy

Warszawa, 21.03.2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje 
koordynatora/koordynatorki zespołu 
wspierającego szkoły w przyjmowaniu dzieci i młodzieży z Ukrainy

 

 

Poszukujemy osoby, która od kwietnia 2022 r. dołączy do zespołu CEO. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie kierować kilkuosobowym zespołem zajmującym się działaniami edukacyjnymi kierowanymi do szkół w całej Polsce, mającymi na celu wspieranie nauczycieli i nauczycielek w przygotowaniu na przyjęcie w polskich szkołach dzieci i młodzieży z Ukrainy. 

Stanowisko daje możliwość współtworzenia edukacyjnej oferty programowej zarówno w odpowiedzi na bieżące potrzeby, jak i w perspektywie długoterminowej. Zakłada współpracę z zespołem CEO oraz partnerami zewnętrznymi – krajowymi i międzynarodowymi. 

 

Wymagania:

 • min. 4-letnie doświadczenie w koordynacji projektów (w tym rozliczaniu ich i sprawozdawczości) i zarządzaniu budżetem na kwotę minimum 300 tys. zł;
 • doświadczenie w kierowaniu pracą kilkuosobowego zespołu oraz utrzymywaniu relacji z instytucjami grantodawczymi;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • wysokie umiejętności komunikacyjne i facylitacyjne;
 • doświadczenie w przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie projektów;
 • doświadczenie w organizacji i prowadzeniu działań edukacyjnych: spotkań, szkoleń, konferencji (online i offline);
 • znajomość systemu edukacji formalnej w Polsce i doświadczenie we współpracy ze szkołami (w szczególności z nauczycielami i nauczycielkami);
 • mile widziana znajomość tematyki edukacji dzieci i młodzieży z doświadczeniem migracji.

Dodatkowym atutem będzie:

 • znajomość języka ukraińskiego lub rosyjskiego; 
 • przygotowanie trenerskie;
 • doświadczenie w zakresie wydawania materiałów edukacyjnych.

Zakres odpowiedzialności:

 • kierowanie kilkuosobowym zespołem edukacyjnym i nadzorowanie pracy zespołu trenerskiego;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym organizacjami grantodawczymi, partnerami merytorycznymi, dziennikarzami;
 • tworzenie koncepcji i rozwój działań programowych dotyczących oferowanego wsparcia dla szkół w zakresie przyjmowania uczniów i uczennic z doświadczeniem migracyjnym;
 • zarządzanie dotacjami finansującymi działania edukacyjne, monitorowanie ich realizacji; nadzorowanie prowadzenia dokumentacji projektowych, raportowanie, nadzór nad budżetami wykonawczymi;
 • pozyskiwanie środków na rozwijanie i kontynuację działań (w tym na wkłady własne do projektów);
 • nadzór nad działaniami edukacyjnymi (m.in. organizacją wsparcia szkoleniowego oraz produkcją materiałów edukacyjnych) oraz komunikacyjnymi dotyczącymi wspierania nauczycieli i dyrektorów w pracy z uczniami ukraińskimi;
 • facylitacja współpracy między działami CEO oferującymi wsparcie ww. tematyce.

Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • możliwość zaangażowania w rozwiązanie jednego z najbardziej palących wyzwań związanych z przyjęciem uchodźców z Ukrainy w Polsce – zapewnienie wysokiej jakości edukacji dzieciom i młodzieży;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1 etatu;
 • ciekawe wyzwania i możliwość współpracy z krajowymi i zagranicznymi partnerami CEO od wielu lat zajmującymi się edukacją obywatelską;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy, z możliwością wykonywania części zadań w systemie pracy zdalnej.

Przebieg rekrutacji:
Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres pracadege[at]ceo.org.pl do 30 marca br. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – koordynator/koordynatorka zespołu - Ukraina”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  
W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.
W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. 
Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Centrum Edukacji Obywatelskiej 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Załączniki: