Koordynator/koordynatorka programu edukacji historyczno-obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/koordynatorki programu edukacji historyczno-obywatelskiej

Poszukujemy osoby, która od marca 2020r. dołączy do zespołu Kultura i Media, by koordynować i rozwijać program „Re-Memory. Multimedialne historie lokalne” (edukacja historyczna z elementami edukacji antydyskryminacyjnej).

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość koordynacji działań edukacyjnych zaplanowanych w programie (warsztaty, opracowywanie materiałów edukacyjnych, współpraca ze szkołami) oraz współtworzenia merytorycznej koncepcji programu.

Oczekiwania:

 • doświadczenie w koordynacji/prowadzeniu projektów społecznych, edukacyjnych - stanowisko samodzielne, w tym prowadzenie budżetów i rozliczanie projektów;
 • doświadczenie w opracowywaniu programów spotkań, warsztatów, konferencji oraz ich organizacji;
 • doświadczenie współpracy ze szkołami;
 • doświadczenie w zakresie tworzenia materiałów edukacyjnych skierowanych do uczniów i uczennic oraz nauczycieli i nauczycielek;
 • znajomość zagadnień związanych z tematyką antydyskryminacyjną;
 • dobra organizacja własnej pracy; umiejętność równoległego zarządzania wieloma procesami.

Dodatkowym atutem będzie:

 • ukończone, bądź w trakcie, studia historyczne, inne kierunki humanistyczne;
 • przygotowanie i doświadczenie trenerskie (w zakresie pracy z dorosłymi);
 • umiejętności redakcyjne;
 • łatwość w posługiwaniu się narzędziami technologicznymi/internetowymi (np. aplikacje, platforma webinariów itp.);
 • dobra znajomość języka angielskiego.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • koordynacja działań, w tym organizacja spotkań, szkoleń, webinariów i seminariów planowanych w ramach programu;
 • współpraca z zespołem programowym: trenerami, autorami i innymi zleceniobiorcami;
 • udział we współtworzeniu merytorycznej koncepcji programu edukacyjnego;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym partnerami merytorycznymi i sponsorami (udział w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim), ze szkołami;
 • bieżące monitorowanie przebiegu programu, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków i współpraca z oficerem finansowym; sprawozdawczość programu;
 • poszukiwanie dodatkowych źródeł finansowania programu;
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez Dział Kultura i Media oraz horyzontalnych działaniach CEO.

 

 Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 0,8 etatu (z możliwością zwiększenia wymiaru etatu zależnie od ustaleń i ostatecznego zakresu obowiązków);
 • zatrudnienie po 3-miesięcznym okresie próbnym;
 • ciekawe wyzwania i możliwość współpracy z partnerami CEO od wielu lat zajmującymi się edukacją;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy.

 

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z krótkim listem motywacyjnym na adres praca.kim@ceo.org.pl do 16 lutego. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – program edukacji historycznej”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami. 

 

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane:

    imię (imiona) i nazwisko,

    adres do korespondencji,

    adres poczty elektronicznej,

    numer telefonu,

    wykształcenie/kursy/szkolenia,

    przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

    inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

 Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych