Koordynator/koordynatorka do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Warszawa, 17.02.2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej poszukuje koordynatora/koordynatorki
do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

 

Poszukujemy osoby, która od połowy marca 2022 r. dołączy do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość koordynować i współtworzyć ogólnopolski projekt edukacyjno-medialny dotyczący zagadnienia migracji i uchodźstwa, kierowany do nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży, a także współpracować z organizacjami partnerskimi z Polski i innych krajów europejskich oraz z zespołami badawczymi i agencją reklamową, które realizują poszczególne działania kierowane do młodzieży.  

 

Wymagania:

 • min. 2-letnie doświadczenie w koordynacji projektów (w tym rozliczaniu ich i sprawozdawczości) i zarządzaniu budżetem na kwotę minimum 200 tys. zł;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (min. B2);
 • samodzielność i bardzo dobra organizacja własnej pracy; 
 • umiejętność równoległego zarządzania wieloma procesami oraz wspierania i nadzorowania osób, które za nie odpowiadają;
 • rzetelność i umiejętność prowadzenia dokumentacji projektowej;
 • doświadczenie w organizacji spotkań, szkoleń, konferencji;
 • znajomość kontekstu współpracy ze szkołami (w szczególności z nauczycielami i nauczycielkami);
 • znajomość tematyki migracyjnej w perspektywie edukacji globalnej i/lub międzykulturowej.

Dodatkowym atutem będzie:

 

 • doświadczenie realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w szczególności ze środków EuropeAid;
 • doświadczenie w zakresie wydawania materiałów edukacyjnych.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • koordynacja działań krajowych, w tym nadzór nad organizacją spotkań, szkoleń i seminariów dla młodzieży i nauczycieli / nauczycielek w trybie stacjonarnym, hybrydowym i zdalnym;
 • współpraca z kilkuosobowym zespołem projektowym; 
 • koordynacja współpracy z organizacjami regrantingowymi, które w ramach projektu uzyskały wsparcie finansowe na swoje działania;
 • przygotowywanie raportów merytorycznych i finansowych projektu we współpracy z zespołem i organizacjami regrantingowymi; 
 • nadzór nad działaniami medialnymi i promocyjnymi, w tym udział w podsumowaniu i analizie wyników współpracy z agencją reklamową realizującą kampanię w mediach społecznościowych;  
 • kontakt z liderem projektu oraz pozostałymi organizacjami partnerskimi z innych krajów europejskich; regularny aktywny udział w międzynarodowych spotkaniach projektowych, w tym stacjonarnych organizowanych w innych krajach;
 • współpraca z partnerami zewnętrznymi, w tym z dziennikarzami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami zajmującymi się edukacją globalną; 
 • nadzór nad badaniami prowadzonymi w ramach projektu, w tym nad procesem diagnozy i ewaluacji, w porozumieniu z wykonawcami i partnerami międzynarodowymi;
 • bieżące monitorowanie przebiegu projektu, w tym nadzór nad wydatkowaniem środków i współpraca z oficerem finansowym i bezpośrednim przełożonym;
 • poszukiwanie źródeł finansowania pozwalających na kontynuację działań edukacyjnych w tematyce projektu;
 • aktywne uczestnictwo w pracach Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO.

 

Oferujemy:

 •  pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • elastyczne czasowo zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze 1 etatu;
 • zatrudnienie do końca trwania projektu, tj. do końca października 2022 roku;
 • ciekawe wyzwania i możliwość współpracy z zagranicznymi partnerami CEO od wielu lat zajmującymi się edukacją globalną;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • zatrudnienie w siedzibie CEO w Śródmieściu Warszawy, z możliwością wykonywania części zadań w systemie pracy zdalnej.

 

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym oraz zadaniem rekrutacyjnym przedstawionym w załączniku na adres pracadege[at]ceo.org.pl do 4 marca br. W tytule maila proszę wpisać „Imię i nazwisko – koordynator/koordynatorka DEGE”. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  
W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.
W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania. 
Zadania rekrutacyjne:

Prosimy o wykonanie obu zadań rekrutacyjnych w języku angielskim. Treść obu łącznie nie powinna przekraczać 1 strony tekstu w formacie A4. 

 1. You are about to present to your fellow coordinators a draft of a common toolkit which you have been working on collaboratively for the past few months but there is still one chapter missing due to the delay of one of your partner organizations. How would you address this issue? Please draft an e-mail to the coordinator at the partner organization and express your expectations.
 2. Write a short letter to the sponsor with an explanation about the need to make amendments in the budget. Below you may find a sample budget costs for the action and expected expenditures according to the valuation. Please, explain the modifications you would like to implement and justify their necessity. Feel free to create additional context, if needed.

      

Budget costs for the action:

                Activity

Costs according to the budget (in EUR)

Costs according to the valuation (in EUR)

2.1.7. International seminar for working group members - travel for teachers creating content of the booklet (2 persons)

2400

1990

2.2.1. Working groups - remuneration for teachers and experts (16 members)

14400

13500

2.2.4. Booklet with lesson plans – editing and printing (1600 copies)

3400

4950

2.2.5. Booklet with lesson plans – distribution (1600 copies)

1600

2000

2.7.6. Dissemination workshop on how to use methodology of the booklet - accommodation and catering (21 participants x 3 days/nights)

4090

3450

 

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.
Centrum Edukacji Obywatelskiej 
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.
Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji
Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).
Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

Załączniki: