KONKURS REGRANTINGOWY 2021

W ramach projektu “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej ze środków Unii Europejskiej.

 

 1. Dzięki współpracy w ramach konsorcjum siedmiu organizacji z całej Europy (zwanego dalej: “Konsorcjum”) w listopadzie 2019 roku rozpoczął się trzyletni projekt pn. „I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek” (zwany dalej: “Projektem”) finansowany ze środków Unii Europejskiej. Projekt ma na celu podniesienie świadomości młodzieży na temat migracji poprzez angażowanie młodych dziennikarzy i dziennikarek w tworzenie  konstruktywnych i opartych na faktach materiałów medialnych dotyczących problematyki migracyjnej. Partnerem w konsorcjum ze strony polskiej jest Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej z siedzibą przy ul. Noakowskiego 10, 00-666 Warszawa, Nr KRS: 0000052758 (zwana dalej: „Organizatorem” oraz “Centrum Edukacji Obywatelskiej”). Centrum Edukacji Obywatelskiej pełni rolę organizatora konkursu ofert w Polsce pn. “KONKURS REGRANTINGOWY 2021 w ramach projektu “I Am European: Historie i fakty  migracjach na XXI wiek” realizowany przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej ze środków Unii Europejskiej” (zwanego dalej: „Konkursem”). 
 2. Konkurs odbywa się w ramach realizacji projektu finansowanego ze środków Programu Unii Europejskiej DEAR 2018.
 3. Ideą Konkursu jest wspieranie procesu integracji młodych ludzi pochodzących z różnych uwarunkowań kulturowych; w szczególności młodych Polek i Polaków z młodymi migrantami i migrantkami, którzy osiedlili się w Polsce. Wynikiem działań zrealizowanych w ramach wyłonionych w konkursie ofert ma być popularyzacja wielostronnego dialogu i oddawania głosu migrantom i migrantkom w kształtowaniu przekazów medialnych i społecznych na temat współczesnych migracji.
 4. W ramach Konkursu oferenci składają oferty, spośród których minimum 3 zostaną wyłonione do realizacji (działania objęte ofertami wyłonionymi do realizacji zwane są dalej: “zadaniami”, a organizacje je realizujące: “Realizatorami zadań”). 
 5. Na realizację wszystkich zadań przeznaczono pulę środków w wysokości 256.500,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych). Dofinansowanie każdego wyłonionego w ramach konkursu zadania będzie wynosiło nie więcej niż 95% całościowego kosztu zadania określonego w budżecie. Minimalna kwota dofinansowania to 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych), natomiast maksymalna kwota to 85.500,00 zł (słownie: osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset złotych).
 6. Harmonogram przeprowadzenia Konkursu
 • do 18.07.2021 do 23:59 CET: Zbieranie ofert 
 • 20-29.07.2021: Ocena ofert przez Komisję oceniającą  
 • do 30.07.2021 do g. 17:00 CET: Ogłoszenie wyników Konkursu
 • do 4.08.2021: Podpisanie umów 
 • 1.08.2021-31.07.2022: Okres realizacji zadań
 1. Oferty składane są za pośrednictwem formularza, przygotowanym przez Organizatora poprzez platformę Google. Do wypełnienia formularza konieczne jest posiadanie konta Google. Umożliwi to także wprowadzanie ewentualnych zmian w złożonym formularzu, do którego Oferent będzie miał dostęp przed upływem terminu składania ofert.  Formularz oferty dostępny po kliknięciu
 2. Osobą wyznaczoną do kontaktu z oferentami jest Katarzyna Dzięciołowska. Pytania należy kierować na adres: katarzyna.dzieciolowska@ceo.org.pl. Odpowiedzi zostaną udzielone w terminie do 5 dni roboczych. W temacie wiadomości należy zamieścić nazwę organizacji.

Wszystkie szczegółowe informację znajdują się w Regulaminie konkursu , który jednocześnie został zamieszczony w folderze .

 

W ww folderze również znajdują się następujące załączniki do Regulaminu konkursu:  

 1. Słownik pojęć: definicje i skróty.
 2. Wzór umowy.
 3. Wzór formularza oferty
 4. Szablon budżetu
 5. Szablon harmonogramu
 6. Warunki zarządzania finansowego w realizacji zadania

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące Konkursu znajdują się TUTAJ.

Wyniki oceny ofert złożonych w ramach Konkursu znajdują się TUTAJ.

Data dodania: 

piątek, Czerwiec 18, 2021 - 14:28