Kierownik/kierowniczka wypoczynku

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej zatrudni: kierownika/kierowniczkę wypoczynku.

 

W dniach 27.06-06.07.2022 w Puszczy Kampinoskiej (okolice Warszawy) organizujemy obóz dla młodzieży licealnej. Obóz ma na celu wzmocnienie potencjału młodych rzeczników i aktywistów w zakresie krytycznego myślenia, aby skutecznie działać lokalnie na rzecz globalnych wyzwań: klimatu i migracji. Obóz realizowany jest w ramach programów “1Planet4All - Razem dla klimatu!” i “I am European: Historie i fakty o migracjach na XXI wiek”.

 

Zadania na stanowisku kierownika:

 • opieka nad grupą młodzieży licealnej (25-30 osób), 
 • realizacja ustalonego programu kolonii, 
 • kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi zasadami,
 • prowadzenie dokumentacji obozu zgodnie z obowiązkami, jakie pełni kierownik, przechowywanie dokumentacji związanej z uczestnikami i uczestniczkami obozu
 • ustalanie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom,
 • ●    kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
 • zapewnienie uczestnikom właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców/prawnych opiekunów do czasu ponownego przekazania rodzicom/prawnym opiekunom,
 • zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia,
 • informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia, na wniosek rodziców/prawnych opiekunów,
 • przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.
 • współpraca z organizatorem w zakresie organizacyjnym.

Poszukujemy osób:

 • nastawionych na współpracę, a nie rywalizację,
 • posiadających pasję w działaniu, zainteresowania związane z edukacją w różnych jej obszarach,
 • z dokumentami potwierdzającymi posiadanie odpowiednich kwalifikacji do pełnienia funkcji kierownika/czki,
 • z aktualnym zaświadczeniem o niekaralności,
 • z zaświadczeniem lekarskim lub książeczką sanepidu,
 • z doświadczeniem potwierdzonym referencjami,
 • kreatywnej w podejściu do potrzeb młodzieży,
 • młodych duchem, pełnych energii, uśmiechu, przebojowości i pozytywnego usposobienia,
 • posiadających przynajmniej podstawową wiedzy o zmianie klimatu (tak, w maju jest zimno dlatego że globalne ocieplenie),
 • otwartych na inne kultury.

Oferujemy:

 •     wynagrodzenie dla kierownika, kierowniczki: 280 pln brutto/dzień,
 • zakwaterowanie, 
 • pełne wyżywienie, 
 • dojazd/ zwrot kosztów dojazdu,
 • ubezpieczenie NNW,
 • wsparcie merytoryczne przed wyjazdem,
 • możliwość poznania tematyki zmiany klimatu, migracji,
 • trening krytycznego myślenia,
 • pracę z organizacją non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań,
 • współpracę z aktywnym, twórczym zespołem, specjalistami i ekspertami edukacyjnymi.

W nadsyłanych zgłoszeniach prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane:

 • imię (imiona) i nazwisko
 • data urodzenia
 • dane kontaktowe: (adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej lub numer telefonu)
 • wykształcenie
 • kursy/szkolenia, inne kwalifikacje zawodowe
 • przebieg dotychczasowego zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o nadsyłanie zgłoszeń na adres mailowy pracadege2@ceo.org.pl w terminie do 14.04.2022 roku i dołączenie:

 1. informacji, dlaczego chcesz być wychowawcą, wychowawczynią/kierownikiem, kierowniczką właśnie na naszym obozie,
 2. kopii wymaganych dokumentów.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.
Ewentualne pytania prosimy zadawać na podany wyżej adres e-mailowy.
Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.
W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO), możliwość dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami (ART. 6 ust.1 lit. F RODO)*. W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO).

Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji lub upływu terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z obowiązujących przepisów*. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania  z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO)”. Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie.