Ekspert/ ekspertka ds. współpracy z dyrektorami/ dyrektorkami szkół

Centrum Edukacji Obywatelskiej jest największą polską organizacją pozarządową działającą w sektorze edukacji. Od 25 lat zmieniamy polską szkołę i konsekwentnie pracujemy na rzecz tego, by młodzi ludzie uczyli się mądrzej i ciekawiej, a praca nauczycieli i nauczycielek oraz dyrektorów i dyrektorek była bardziej efektywna i satysfakcjonująca.

 

Wprowadzamy do szkół nowoczesne metody nauczania oraz ocenianie kształtujące. Pracujemy kompleksowo z radami pedagogicznymi szkół - nauczycielami i nauczycielkami oraz dyrektorami i dyrektorkami. Prowadzimy programy, które pomagają młodym ludziom zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, uczą przedsiębiorczości i odpowiedzialności, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych.

Obecnie poszukujemy w centrum Edukacji Obywatelskiej Kandydata lub Kandydatki na stanowisko:

 

Ekspert/ ekspertka ds. współpracy
z dyrektorami/ dyrektorkami szkół

 

 

Zadania główne

 

Kluczowym zadaniem eksperta/ekspertki będzie wzmocnienie w programach CEO pracy z dyrektorami/dyrektorkami i wicedyrektorami/ wicedyrektorkami szkół m.in. poprzez poprzez rozwijanie koncepcji merytorycznych w tym zakresie, rozbudowywanie oferty wsparcia i nowych kanałów dotarcia oraz dbanie o rozwój merytoryczny i trenerski zespołu.

 

 

Zadania szczegółowe

 

 • tworzenie i prowadzenie oferty wsparcia dla dyrektorów i wicedyrektorów rozpoczynających lub kontynuujących współpracę z CEO (od pojedynczych interakcji po długofalowe programy wsparcia dla szkół i studia podyplomowe dla kadry zarządzającej);
 • opracowanie długofalowej oferty współpracy i komunikacji z dyrektorami/dyrektorkami; 
 • tworzenie i współtworzenie programów szkoleń i konferencji, webinariów, spotkań eksperckich, seminariów, ich prowadzenie (w części zajęć) i dobór innych prowadzących;
 • systematyczna współpraca z ekspertami/kami i praktykami/czkami oraz zapoznawanie się z najnowszymi doświadczeniami i koncepcjami w zakresie przywództwa edukacyjnego;
 • wspieranie, rozwój i nadzór zespołu zajmującego się bezpośrednio pracą z dyrektorami (m.in. trenerzy, doradcy i asystenci animujący współpracę z dyrektorami);
 • określanie zadań i kompetencji dyrektora/ki w programach kompleksowego wdrażania oceniania kształtującego w szkole w ramach komponentów programu Szkoła ucząca się oraz rozwijanie/ doskonalenie ścieżki jego wsparcia w oparciu o wyniki ewaluacji zewnętrznej programu oraz najnowszej wiedzy w obszarze przywództwa edukacyjnego.
   

Oczekiwane kompetencje i doświadczenie

 • minimum 3-letnie doświadczenie w kierowaniu szkołą (mile widziane dłuższe doświadczenie oraz doświadczenie w kierowaniu szkołą publiczną)
 • minimum 5-letnie doświadczenie prowadzenia zajęć dydaktycznych z uczniami i uczennicami
 • kompetencje w zakresie planowania, tworzenia i prowadzenia długofalowych programów szkoleniowych oraz udzielania wsparcia indywidualnego lub grupowego dyrektorom szkół (asysta, doradztwo)  - mile widziane doświadczenie wspierania dyrektorów z różnych etapów edukacyjnych w okresie minimum 1 roku oraz w cyklach warsztatowych obejmujących ponad 10 dni szkoleniowych
 • praktyczna znajomość kluczowych koncepcji merytorycznych: ocenianie kształtujące, rozproszone przywództwo, przywództwo edukacyjne skoncentrowane na poprawianiu procesów uczenia się nauczania, praktyki współpracy nauczycieli i koleżeńskie doskonalenie
 • znajomość polskiej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz trendów we wspieraniu liderów edukacyjnych

Mile widziane:

 • komunikatywna znajomość języka angielskiego

Oferujemy:

 • pracę z misją wspierania polskiej oświaty w długoletnim projekcie zmiany polskich szkół
 • samodzielność i możliwość realizowania autorskich pomysłów
 • pracę w największej polskiej organizacji pozarządowej zajmującej się edukacją
 • pracę w wymiarze od 20 godzin do 30 godzin w tygodniu, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub w ramach własnej działalności gospodarczej ; w tym możliwość częściowej pracy zdalnej
 • biuro w Śródmieściu Warszawy, blisko metra.

- - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie na adres praca@ceo.org.pl  CV wraz z listem motywacyjnym do 22 lutego 2021 r.

 

W tytule maila proszę wpisać „Praca – ekspert/ka ds. dyrektorów”. Prosimy o umieszczenie klauzuli dotyczącej przetwarzania danych osobowych (poniżej: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, email dane.osobowe@ceo.org.pl tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia rekrutacji.

 

Wiem, że zgodę mogę wycofać w dowolnym momencie wysyłając mail z informacją na adres dane osobowe@ceo.org.pl

Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Podanie danych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekrutacji. Wiem, że moje dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie. Wiem, że moje dane będą przechowywane do zakończenia rekrutacji. Wiem, że mam prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Wiem, że mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.”

 

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub maila następującej zgody:

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.  Planowany termin zatrudnienia – nie wcześniej niż 1 lutego 2020 r.

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.  Proszę również zaznaczyć w liście motywacyjnym jakim wymiarem czasu jest Pan/Pani zainteresowany/a pracą oraz oczekiwane wynagrodzenie.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

 

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody.

Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.