CEO sygnatariuszem deklaracji NECE

Dostrzegając i rozumiejąc szczególne znaczenie edukacji obywatelskiej w czasie pandemii, podpisaliśmy deklarację, która wyznacza kierunki jej rozwoju w tym czasie. Dokument “2020: A watershed moment for citizenship education in Europe” przygotował nasz wieloletni partner - europejska sieć edukacji obywatelskiej NECE (Networking European Citizenship Education).

Deklaracja NECE zawiera szereg rekomendacji dla Rady Europy, Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, rządów państwowych, miast, regionów i społeczności lokalnych. Przypomina także instytucjom i organizacjom związanym z nauczaniem, że edukacja obywatelska powinna być obecnie priorytetem. Bez świadomych, krytycznie myślących, zaangażowanych i aktywnych obywateli trudno będzie stawić czoła wyzwaniom, które niosą ze sobą pandemia, zagrożenia klimatyczne i ekologiczne czy globalne nierówności.

Centrum Edukacji Obywatelskiej, reprezentowane w regionalnych grupach projektowych NECE przez naszą ekspertkę, Alicję Pacewicz, wspiera założenia deklaracji i określa je jako wezwanie do działania na rzecz edukacji obywatelskiej, a co za tym idzie - kształtowania społeczności zdolnych w efektywny i rozwojowy sposób radzić sobie z wyzwaniami współczesnego świata.

Autorzy deklaracji wskazują rok 2020 jako przełomowy dla stosunków międzynarodowych i międzyludzkich. Pogłębiły się istniejące wcześniej nierówności społeczne, a także w pełni ujawniły się potencjalne słabości systemów, w jakich funkcjonujemy. Przekonaliśmy się, jak kruchy jest porządek uważany przez nas za niezmienny. Konieczne okazało się zweryfikowanie sposobu życia, do którego byliśmy przyzwyczajeni. 2020 rok to też czas, który przypomniał nam, jak wielkie znaczenie ma wzajemna troska i solidarność - od poziomu jednostkowego do międzykontynentalnego.

Główne założenia deklaracji to:

  • edukacja obywatelska na wysokim poziomie jako priorytet dla całej Europy - w wymiarze lokalnym, państwowym i międzynarodowym;
  • kształcenie obywatelskie dostępne dla każdego obywatela i obywatelki, na każdym etapie edukacji i życia;
  • zapewnienie przez miasta i regiony przestrzeni do działań obywatelskich i praktycznej edukacji w tym zakresie;
  • duża liczba zróżnicowanych organizacji, działających na rzecz świadomości oraz nieformalnej edukacji obywatelskiej i finansowanie ich jako filarów demokratycznego i wolnego kontynentu;
  • kompleksowe przygotowanie edukatorów i umożliwienie im współpracy ze społecznościami lokalnymi;
  • wspieranie aktywności obywatelskiej młodych ludzi i działań wolontariackich;
  • upowszechnienie edukacji obywatelskiej i przeszkolenie nauczycielek i nauczycieli, by byli w stanie podejmować debatę na kontrowersyjne tematy, a także potrafili stworzyć swoim uczennicom i uczniom środowisko zachęcające do bycia aktywnymi obywatelkami i obywatelami - zarówno online, jak i offline;
  • wprowadzanie przez europejskie rządy zasad zawartych w dokumentach Unii Europejskiej - w tym rekomendacji Rady Europejskiej w sprawie kompetencji kluczowych - oraz w dokumentach Rady Europy (Council of Europe Charter for Education for Democratic Citizenship oraz Human Rights Education and the Reference Framework Competences for Democratic Culture).

Pełny tekst deklaracji “Rok 2020: Przełomowy moment dla edukacji obywatelskiej w Europie” jest dostępny pod linkiem: “2020 – A watershed moment for citizenship education in Europe”.

Dodatkowe dokumenty

Deklaracja NECE - Nowe impulsy dla edukacji obywatelskiej

Streszczenie tez Deklaracji NECE

Z dumą informujemy, że nasza organizacja podpisała deklarację jako jedna z pierwszych w Polsce. Sygnatariuszami deklaracji są także m.in.: Europejskie Centrum Solidarności, Instytut Spraw Publicznych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Alliance4Europe, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka i Fundacja Szkoła z Klasą (patrz: lista sygnatariuszy na s. 10 Deklaracji NECE).

Serdecznie zapraszamy inne instytucje, a także osoby indywidualne oraz ekspertów i ekspertki do pójścia w nasze ślady.

Wystarczy wysłać mail na adres nece-network@labconcepts.de. Wiadomość powinna zawierać zgodę na użycie na stronie internetowej NECE imienia i nazwiska oraz ewentualnej przynależności instytucjonalnej sygnatariuszki/sygnatariusza.

***
NECE (Networking European Citizenship Education) to europejska, pozarządowa i ponadpartyjna platforma, skupiająca praktyków oraz propagatorów edukacji obywatelskiej. To również forum, na którym można dyskutować i wymieniać się doświadczeniami. NECE współpracuje z podobnymi sieciami edukacyjnymi z rejonu Morza Śródziemnego i Afryki, identyfikując trendy społeczne, kulturowe i polityczne w celu zbudowania wspólnej strategii skutecznej i nowoczesnej edukacji obywatelskiej (patrz także: https://www.nece.eu/).

 

Element obrazkowo-tekstowy. Na dole po lewej stronie ikona mężczyzny przy mównicy, na dole po prawej ikona kobiety piszącej przy biurku. Nad nimi komunikat: "Podpisaliśmy deklarację NECE. Ty też dołącz do sygnatariuszy". Turkusowe tło, biała ramka wewnętrzna