Asystenta/asystentki do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej

Poszukujemy osoby, która od listopada / grudnia 2021 r. dołączy do Działu Edukacji Globalnej i Ekologicznej CEO. Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie miała możliwość współtworzyć ogólnopolskie projekty edukacyjne kierowane do nauczycieli i nauczycielek oraz młodzieży. Obecnie w ramach obszaru programowego „Odpowiadaj na globalne wyzwania” realizujemy dwa programy: „Globalna szkoła” (ze ścieżkami „Razem dla klimatu” oraz „Razem o migracjach”) i „Ekologiczna szkoła”. Informacje na temat naszych działań można znaleźć na stronie: https://globalna.ceo.org.pl/.

 

Oczekujemy:

 • zainteresowania edukacją globalną, ekologiczną, na rzecz zrównoważonego rozwoju, antydyskryminacyjną;
 • bardzo dobrej organizacji własnej pracy i rzetelności;
 • umiejętności pisania i redagowania krótkich tekstów informacyjnych, promocyjnych;
 • chęci zdobywania doświadczenia w koordynacji projektów;
 • znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2;
 • mile widziane doświadczenie we współpracy ze szkołami lub organizacjami pozarządowymi.

 

Zakres odpowiedzialności:

 • wyszukiwanie informacji dotyczących m.in. tematyki globalnej (klimat, równość płci, migracje, Cele Zrównoważonego Rozwoju itp.);
 • wsparcie procesu tworzenia i publikowania materiałów edukacyjnych;
 • przenoszenie materiałów na nową stronę internetową;
 • aktualizacja i redagowanie treści na stronie www;
 • tłumaczenie krótkich tekstów z języka angielskiego;
 • rekrutacja uczestników i uczestniczek projektów i działań;
 • organizacja spotkań i szkoleń – w wersji stacjonarnej i online, w tym webinariów;
 • opracowywanie tekstów informacyjnych, przygotowywanie prezentacji;
 • wsparcie koordynatorek w bieżącej realizacji projektów;
 • aktywne uczestnictwo w działaniach realizowanych przez zespół CEO.

 

 

Oferujemy:

 • pracę w organizacji non profit o wieloletnim doświadczeniu, stabilnej i ugruntowanej pozycji w oświacie i ogólnopolskim zasięgu prowadzonych działań;
 • zatrudnienie na umowę o pracę, umowę zlecenie lub w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w wymiarze od 1/2 do 1 etatu zależnie od ustaleń i ostatecznego zakresu obowiązków;
 • zatrudnienie do końca 2022 roku z możliwością przedłużenia;
 • pracę w trybie hybrydowym, elastyczną czasowo, z możliwością pracy z biura znajdującego się w Śródmieściu Warszawy;
 • ciekawe wyzwania, możliwość rozwoju i zdobycia doświadczenia w pracy projektowej;
 • pracę w zaangażowanym i ambitnym zespole nastawionym na współpracę;
 • możliwość zrealizowania praktyk studenckich lub stażu (opcjonalnie).

 

Przebieg rekrutacji:

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV wraz z listem motywacyjnym na adres pracadege[at]ceo.org.pl do 18 listopada br. W tytule maila proszę wpisać „Praca – asystent/ka DEGE”. Aplikacje będą rozpatrywane na bieżąco. Wybrane osoby zaprosimy na rozmowy kwalifikacyjne. Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi osobami.   

W CV prosimy przesyłać wyłącznie następujące dane: imię (imiona) i nazwisko, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, wykształcenie/kursy/szkolenia, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, inne ważne dla potrzeb rekrutacji – wskazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę.

W liście motywacyjnym prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na te elementy Pani/Pana dotychczasowego doświadczenia, które odpowiadają na przedstawione w ogłoszeniu wymagania.  Jeśli jest Pan/Pani zainteresowany/a tylko pracą w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko na 1/2 etatu, proszę zaznaczyć tę informację w liście motywacyjnym.

Jeśli są Państwo zainteresowani tym, by nadesłane dokumenty aplikacyjne zachować na kolejne rekrutacje, prosimy o odesłanie w treści CV lub  maila następującej zgody:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO rekrutacji w przyszłości. Zapoznałem/zapoznałam się z prawem do cofnięcia tej zgody w każdym momencie”.

 

Centrum Edukacji Obywatelskiej 

Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO) jest niezależną instytucją edukacyjną. Upowszechnia wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadza do szkół programy, które podnoszą efektywność kształcenia, pomagają młodym ludziom rozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne oraz działania na rzecz innych.

 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe przekazane w nadesłanych dokumentach rekrutacyjnych będą przetwarzane przez Fundację Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO – administratora danych), z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, e-mail: dane.osobowe@ceo.org.pl, tel. 22 875 85 40 w celu prowadzenia przez CEO aktualnej rekrutacji, a w wypadku wyrażenia na to zgody – na prowadzenie rekrutacji w przyszłości.

 

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby AKTUALNEJ rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest dążenie do zawarcia umowy (ART. 6 ust.1 lit. B RODO), wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z Kodeksu Pracy (ART. 6 ust.1 lit. C RODO), weryfikacja kwalifikacji i ustalenie warunków dalszej współpracy (ART. 6 ust.1 lit. F RODO).

 

W wypadku przetwarzania danych na potrzeby PRZYSZŁYCH rekrutacji, podstawą przetwarzania danych osobowych jest Pani/Pana zgoda (ART. 6 ust.1 lit. A RODO). Podanie danych osobowych w procesie rekrutacji jest konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty złożonej w procesie rekrutacji. Dane mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom, które świadczą na rzecz CEO usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, z zastrzeżeniem, że te podmioty nie nabywają prawa do samodzielnego przetwarzania tych danych, a jedynie do wykonywania poleceń CEO w tym zakresie.

 

Dane przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu wycofania zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. W tym celu należy wysłać wiadomość e-mailową zawierającą stosowne żądanie na adres: dane.osobowe@ceo.org.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane przetwarzane w oparciu o ART. 6 ust.1 lit. B, C, F RODO przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji

 

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo przenoszenia danych. Dopuszczalność korzystania z poszczególnych praw zależy od podstawy prawnej konkretnego przetwarzania. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

 

Jednocześnie informujemy, że dokumenty aplikacyjne złożone poza ogłoszonymi procesami rekrutacji będą niezwłocznie niszczone, a dane osobowe w nich zawarte nie będą przetwarzane. Administrator zastrzega jednak, że przesłanie do CEO CV poza ogłoszonymi procesami rekrutacji może w niektórych przypadkach zostać potraktowane jako Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych - świadome i jednoznaczne okazanie woli w formie wyraźnego działania potwierdzającego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną podmiot danych może wycofać w każdym momencie.

 

Załączniki: